Dette har vært en lang og krevende prosess. Resultatet vil være framtidsrettede skoler i hele Rana kommune

Resultatet vil være framtidsrettede skoler i hele kommunen, som gir et bedre læringsutbytte for elevene og en bedre arbeidsplass for de som jobber i skolen.

Resultatet vil være framtidsrettede skoler i hele kommunen, som gir et bedre læringsutbytte for elevene og en bedre arbeidsplass for de som jobber i skolen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

I et felles leserbrev beskriver Ap, Sv og Krf den nye skolestrukturen som "Tidenes skoleløft i Rana".

DEL

LeserbrevTidenes skoleløft i Rana

Rana kommune legger nå opp til en investering på nesten 1 milliard i moderne og funksjonelle skoler.
 

Dagens skolestruktur er bygd for en annen tid. Vi har i dag ca 1700 færre barn og tilsvarende reduserte inntekter, enn da den ble utviklet. Elevtallet har gått ned over tid, derfor må skolestrukturen endres. Det betyr at det vil bli færre skoler. Til gjengjeld skal de gjenværende skolebyggene og uteområdene være av bedre kvalitet enn dagens skoler- inne som ute.


Å drive en skole

En klasse koster ca. en million å drive uansett om den har 5 eller 25 elever. Ved å endre strukturen får vi en jevnere fordeling av elever i hver klasse. Lærer- og assistentressurser vil også bli fordelt jevnere enn i dag. Samtidig får vi mer til styrking av klasser, grupper og enkeltelever. Det betyr at elever som trenger ekstra oppfølging for å mestre og for å utvikle sine evner, skal få det. Det vil også bety at vi på ungdomsskoletrinnet får samlet såpass mange faglærere at vi kan gi et bredere tilbud på valgfag til elevene.

Valgfagene er viktig fordi de skal gi elevene en mer variert skoledag og bidra til bedre valg av framtidig utdanning og yrke. Det kan både være påfyll av mer kreative fag eller fordypning i realfag eller andre fag den enkelte elev ønsker å jobbe mer med.

Overgangene mellom barnehage, småskole, mellomtrinn, ungdomsskole og videregående skole kan for mange være utfordrende. Altfor mange unge faller fra i videregående skole. Ved å utnytte ressursene på en bedre måte med blant annet tidlig innsats kan vi lykkes bedre med å oppnå denne målsettingen.

Følg skolestruktur-debatten. Finn alt på ranablad.no/skolestruktur.

 

Alle valg har konsekvenser

Det har vært mange innspill i høringsrunden. Tyngst veide likevel avstandsargumentene når vi skulle ta beslutningen om å endre strukturen.

Det betyr at vi mener avstanden til skolen ville blitt for lang for elever i Utskarpen, Storforshei og Skonseng, dersom disse måtte reise helt inn til byen. Mange av disse elevene har i dag allerede lang veg til skolen. Et slikt valg gir konsekvenser. Det betyr at vi må se på strukturen knyttet til de sentrumsnære skolene, for at andre elever ikke skal få opptil tre timer reisevei til og fra skolen.

Det har vært mange innspill i høringsrunden. Tyngst veide likevel avstandsargumentene når vi skulle ta beslutningen om å endre strukturen

Selv om vedtaket i formannskapet berørte mange skoler, så registrerer vi at det er spesielt to endringer som er mye debattert:

•Ny Gruben ungdomsskole og nedlegging av Mo ungdomsskole.

•Utbygging og renovering av dagens barne-og ungdomsskole på Båsmo, og nedlegging av Ytteren barneskole.


Mo ungdomsskole og Ytteren barneskole

Det argumenteres med at ungdomsskolen på Mo er et tiltak i sentrumsutviklingen. Som politiske parti tar vi sentrumsutvikling svært alvorlig. Vi har, og kommer fortsatt til å investere betydelige midler i utforming av byrommet og et stadig voksende Campus Helgeland med tilhørende studentboliger. Vi mener at studenter er en viktig gruppe for sentrumsutviklingen. Det kan ikke være tolv til sekstenåringer som er virkemiddelet. Skoler og barnehager bruker allerede i dag sentrum som areal for utflukter og besøk – en ny ungdomsskole på Gruben vil ikke endre dette.

Arealet der Mo ungdomsskole ligger har gode muligheter for sentrumsutvikling. Det er bare mulighet for engangsutvidelse av Mo Ungdomsskole. Også gymsalen og uteområdene vil gå med i utbyggingen for å få plass til elevene fra som i dag tilhører Gruben ungdomsskole og Mo ungdomsskole. Gruben har derimot rikelig med plass for utvidelser og en ny moderne ungdomsskole. Å ta Moheia videregående skole i bruk, ble utredet og fra faglig hold tidlig forkastet.

Den politiske uenigheten rundt dette går ikke på å legge ned Mo ungdomsskole, her stemte Høyre, FRP, AP, SV og KRF for nedlegging. Men om hvorvidt det bygges en ny Gruben eller om man flikker på Moheia videregående.

Lederen i RB 6.juni 2016 beskriver nedlegging av Mo ungdomsskole som en «kanin opp av hatten». Dette er i så fall en gammel «kanin». Første gang dette ble utredet var i 2014 som en del av saken «Optimalisering av skolestruktur». Både nye Gruben ungdomsskole og nedlegging av Mo ungdomsskole er beskrevet i Kaupangrapporten, som en del av innstillingen i skolestruktursaken og har vært en del av høringen.

Byggingen av ny Gruben ungdomsskole vil bli noe dyrere, men drifta vil være rimeligere enn Mo ungdomsskole i et 40-års perspektiv. Mo ungdomsskole har 937 m2 korridorareal som må driftes fremover. Slik vi ser det vil det å rehabilitere gamle Moheia videregående skole være et steg tilbake i tid. I tillegg vil en ny Gruben ungdomsskole være en fremtidsrettet skole, som kan vokse og som sammen med nye Ytteren ungdomsskole gir to helt nye sentrumsnære ungdomsskoler i Rana.

Når det gjelder Ytteren barneskole, så verserer det forskjellige kalkulasjoner. En vil alltid kunne trekke ut elementer og velge seg underlag som «beviser» at noe ikke vil lønne seg. Båsmo barne -og ungdomsskole vil bli renovert og bygd ut slik at den fremstår som en stor og moderne barneskole med gode uteområder. Kommunen vil opparbeide gangveier som korter avstanden, for gående og syklende skolebarn på tur til Båsmoen fra Ytteren. Kommunen har et sikkert blikk på trafikksituasjonen og tiltak rundt dette.


Den nye skolestrukturen

De gjenværende skolebyggene og uteområdene skal være av bedre kvalitet enn dagens skoler - inne som ute. Vi ønsker å tilby elevene en ny moderne barneskole på Hauknes med plass til elevene fra Hauknes, Åga og Dalsgrenda. Ny moderne barneskole på Båsmo for elevene fra Båsmo, Alteren og Ytteren. Ny moderne ungdomsskole på Ytteren. Ny moderne ungdomsskole på Gruben for elevene fra Mo, Dalsgrenda, Hauknes, Åga og Gruben. Utskarpen 1-10, Selfors barneskole, Storforshei barneskole og Skonseng barneskole, er allerede renovert. Lyngheim barneskole og Gruben barneskole ligger også inne med investeringsmidler til oppgradering.

Rana trenger en ny skolestruktur og dette har vært en lang og krevende prosess. Resultatet vil være framtidsrettede skoler i hele kommunen, som gir et bedre læringsutbytte for elevene og en bedre arbeidsplass for de som jobber i skolen.

Linda Veronika Eide (AP), Hilde Rønningsen (SV) og Anne Sofie Urke (KrF)

Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags