Skolestruktur: «Rådmannen ønsker ikke å delta i den politiske debatten, men ser det som nødvendig og har en plikt til å bidra til en opplyst debatt»

Rådmann Robert Pettersen sier det verserer faktafeil i debatten rundt skolestruktur, og presenterer oppdaterte tall i dette leserbrevet.

Rådmann Robert Pettersen sier det verserer faktafeil i debatten rundt skolestruktur, og presenterer oppdaterte tall i dette leserbrevet. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi registrerer at det i debatten om skolestrukturen, og spesielt Rana ungdomsskole, verserer en rekke faktafeil.

Rådmannen ønsker ikke å delta i den politiske debatten, men ser det som nødvendig og har en plikt til å bidra til en opplyst debatt. Nedenfor følger en oversikt over de faktiske tallene knyttet til moderniseringen av Rana ungdomsskole.

Til påstanden: ”Utbyggingen på Moheia har økt fra 37 til 160 millioner.” 

Den opprinnelige kalkylen i skolestruktursaken i 2016 for Moheia-anlegget var 85 millioner kroner. Kalkylen var basert på følgende:

Rapporten ”Utredning Moheia vgs som ungdomsskole” fra 2016 – utarbeidet av skole, økonomi og bygg i kommunen – som anslo et oppgraderingsbehov på hhv. 32 og 36 millioner kroner (scenario 1 og 2). Dermed ble det lagt til grunn et beløp på 40 millioner kroner.

Kjøp av Moheia vgs fra Nordland fylkeskommune et anslag på 15 millioner kroner. Tilbudet fra fylkeskommunen var på 14,3 millioner kroner. Resultatet etter forhandling ble på 9,5 millioner kroner.

Uteområder rundt Moheia vgs et anslag på 30 millioner kroner. Dette er et relativt stort beløp hvor deler av beløpet ble vurdert som en mulig reserve for oppgradering av bygget.

Til sammen 85 millioner kroner.

I 2017 forelå en tilstandsanalyse fra Norconsult, bestilt av Nordland fylkeskommune, som konkluderte med at en oppgradering av Moheia-anlegget til akseptabel teknisk standard ville utgjøre 37,2 millioner kroner. Prosjekteringen i 2018 viste tidlig at kalkylen ikke ville holde. Tekniske krav til blant annet brann, ventilasjon, fasade, isolasjon og rør var undervurdert. Likeså tilstanden til bygg C, som vil bli revet. Prosjekteringen fanget opp funksjonelle krav, som pedagogiske tilpasninger og andre brukerønsker. Arkitektfirmaet spilte også inn nye og gode løsningsforslag.

Administrasjonen har hele tiden vært tydelig på at alle kalkyler, uansett prosjekt, er beheftet med en usikkerhet på minst 30 %. Fasiten på kostnader kommer først gjennom anbud. For Moheia-anlegget ble anbudskostnaden 125 millioner kroner. Dette kunne vært mulig å saldere ved å redusere på avsatte midler til uteområdet. Kommunestyret valgte likevel å ikke gjøre dette da midlene vil gi en betydelig oppgradering av skolens uteområde.

Skolestruktursaken i 2016 hadde ikke kalkulert med det oppgraderingsbehovet som etter hvert synliggjorde seg for Mo ungdomsskole. De nevnte 85 millioner kroner inkluderte ikke Mo ungdomsskole, kun Moheia-anlegget. 

I økonomiplanen 2019-2022 er det avsatt 30 millioner kroner til ombygging av Mo ungdomsskole. Dette vil gi en bedre løsning for funksjonshemmede elever, lærerarbeidsplasser som tilfredsstiller lovkrav og andre brukerønsker, samt nye lokaler for PPT. Dagens leiekostnad for PPT vil et stykke på vei finansiere ombyggingen av Mo ungdomsskole. Innkomne anbud for Mo viste at ombyggingskostnaden vil være 37,2 millioner kroner.

En parallell situasjonen har vi på Gruben. Den opprinnelige kalkylen viste et beløp på 125 millioner kroner for ombygging av den gamle skolen. Ny barneskole vil anslagsvis koste 200 millioner kroner.  

cid:image004.png@01D5274C.93A6D640

Til påstanden om at Rana ungdomsskole ikke vil være klar til skolestart:

Prosjektet er presset på tid og økonomi, men Rana ungdomsskole vil være innflyttingsklar til skolestart. Det vil gjenstå noen arbeider på selve bygget og uteområder, men uten vesentlig ulempe for skoledriften.

I stor grad handler skoleløftet om å rydde opp i gamle synder, og det er satt inn betydelige beløp for å modernisere den kommunale skolen. I perioden 2005 til 2022 investeres det totalt 1,1 milliard kroner i Rana-skolen. Det utgjør 1/3 av kommunens totale brutto investeringer i samme periode.

Robert Pettersen

Rådmann, Rana kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags