Fem Rana-leger: Ordførerne i sør oppgir feil antall spesialister i tillegg til at tabellen er misledende

Av

Når man ser nærmere på de spesialistene som trekkes frem, er flere av disse over 65 og noen jobber i svært små stillingsprosenter. Da har man mistet fokus – her er det snakk om fagmiljø i 2025 og videre fremover, skriver fem leger ved Helgelandsssykehuset Mo i Rana.

DEL

LeserbrevYngre leger er fremtidens legespesialister.

Rekruttering er en av de store utfordringene i Helgelandssykehusets fremtid, og sykehuslokalisasjon er avgjørende. Den eksterne ressursgruppens anbefaling er klar: Mo i Rana har det største rekrutteringspotensialet.

Ordførerne i sør la under styreseminaret i Bodø 05.12.19 fram en sammenligning av fagmiljøene i dagens Helgelandssykehus. I denne er fagmiljøene i Mosjøen og Sandnessjøen slått sammen og satt opp mot Mo i Rana, til tross for at disse i dag ikke er en samlet enhet. Med tanke på avstand mellom byene ville en sammenlikning av Mo og Mosjøen mot Sandnesjøen være nærmest like naturlig. I deres presentasjon er det også kun fokus på spesialister innen somatikk. Rus og psykiatri utelates helt, hvor Mo i Rana har 6 faste psykiatere mot 1 i Sandnessjøen og 2 i Mosjøen.

Det oppgis altså feil antall spesialister i tillegg til at tabellen er misledende. Det fremstår som om Mo i Rana ikke har generelle indremedisinere, selv om samtlige av medisinske overleger er generelle indremedisinere og grenspesialister.

Fagmiljø er langt mer enn leger, men det ble i presentasjonen fra ordførerne ensidig fokusert på legegruppa og ytterligere innsnevret på legespesialister. Når man ser nærmere på de spesialistene som trekkes frem, er flere av disse over 65 og noen jobber i svært små stillingsprosenter. Da har man mistet fokus – her er det snakk om fagmiljø i 2025 og videre fremover.

Det ble av ordførerne fremmet en rekke påstander. Vi videre vil adressere tre av disse.

«Overleger er ikke nødvendigvis spesialister». Dette er korrekt. Man kan jobbe som konstituert overlege. Ved mange utdanningsinstitusjoner gjøres dette i siste del av utdanningen når man faglig har den kompetansen som forventes av en overlege. Det er ikke kultur i Mo i Rana for å konstituere leger før de har gjort sin Gruppe 1-tjeneste (obligatorisk tjeneste ved universitetssykehus eller andre større utdanningsinstitusjoner). Samtlige av dagens konstituerte leger mangler få kurs/prosedyrer eller mindre formaliteter for å bli godkjent spesialist. Altså vektlegges reell kompetanse og ikke bare papirkompetanse.

«Spesialister er nødvendig for å utdanne andre leger». Dette er korrekt. Regelen har vært at en kan ha 2 leger i spesialisering (LIS3/3) pr legespesialist. Ingen av fagfeltene i Mo i Rana har problemer med å oppfylle dette.

«Konstituering av ikke-spesialister er et uttrykk for rekrutteringsproblemer». Denne påstanden er direkte feil. Vår mening er at konstituering tvert imot er et uttrykk for god rekrutteringsevne når man konstitueres på rett grunnlag.

De offisielle tallene fra Helgelandssykehuset er at Mo i Rana og Sandnessjøen har 34 overleger hver, og Mosjøen har 20 (se tabell).

Av de 34 overlegene i Mo i Rana er 7 konstituerte. Alle de konstituerte har minst 6 års relevant erfaring innen sitt fagfelt og har gjennomført gruppe 1-tjeneste. De er alle enten i en søknadsprosess eller klar til å søke innen måneder – altså legespesialister i veldig god tid før 2025. Det bør også nevnes at Mo i Rana har flere LIS3 i utdanningsstillinger som nå er i Gruppe -1 og forventes tilbake i løpet av få år.

At det blant overlegene er konstituerte overleger viser at sykehuset er en god utdanningsinstitusjon. Det er uttrykk for et dynamisk rekrutteringsmiljø der man helt eller delvis utdanner sine egne spesialister samtidig som man har et påfyll av yngre leger. Erfarne leger som faglig kan fylle en overlegestilling konstitueres til overleger, som åpner stillinger for nye LIS2/3 og dermed ytterligere rekruttering.

Når man i tillegg i stor grad har satset på leger med lokal tilknytning, gir dette en stabilitet.

Gjennomsnittlig alder blant overlegene i Mo i Rana er 48 år sammenlignet med 56 i Sandnessjøen hvor styret i Helgelandssykehuset har vedtatt å legge ETT stort sykehus. Mo i Rana har altså det klart yngste overlegemiljøet, i tillegg til den største andelen yngre leger med 35 LIS2/LIS3 mot 19 i SSJ og 12 i Mosjøen (se tabell). Dette er et fagmiljø som har en stor andel av arbeidslivet fremfor seg. Det sterkeste fagmiljøet i et 2025-perspektiv og et fagmiljø man ikke har råd å miste hverken i 2025 eller i interimsperioden.

Mo i Rana er eneste sykehus på Helgeland med fagmiljø innen alle de vaktbærende fag (anestesi, generellkirurgi, ortopedi, gynekologi, indremedisin og radiologi). Dette fagmiljøet blir spesielt viktig å beholde i interimsperioden for å sikre akuttberedskapen på Helgeland de nærmeste årene.

Yngre leger er fremtidens legespesialister. En fremtidig sykehusstruktur på Helgeland må ivareta og bygge videre på det største fagmiljøet med best rekrutteringspotensial.

( Tabell hentet fra Menon Economics samfunnsanalyse.)

Ellisiv Seines, LIS2 Anestesi, HSYK Mo i Rana.

Solveig Hagen, konst. overlege indremedisin, HSYK Mo i Rana.

Tina Vollen, konst. overlege Anestesi, HSYK Mo i Rana.

Dag Ole Aanderbakk, spesialist i generell indremedisin og spesialist i geriatri, HSYK Mo i Rana.

Ingrid Bjørkmo, konst. overlege Radiologi, HSYK Mo i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags