Når vi holder ressursgruppas påstand opp mot SSB statistikk, er det innlysende at ressursgruppas påstand er feil

Dette er deler av ressursgruppa på pressekonferansen, sammen med ledelsen i Helgelandssykehuset etter dialogmøtet i Mosjøen 3. desember. F.v.: styreleder Dag Hårstad, ressursgruppas medlemmer Aud Tennøy, Ulrich Spreng, Andreas Moan, leder Helge Torgersen og administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

Dette er deler av ressursgruppa på pressekonferansen, sammen med ledelsen i Helgelandssykehuset etter dialogmøtet i Mosjøen 3. desember. F.v.: styreleder Dag Hårstad, ressursgruppas medlemmer Aud Tennøy, Ulrich Spreng, Andreas Moan, leder Helge Torgersen og administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Om man går inn på SSB, ser man at ressursgruppas påstand ikke stemmer, skriver Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem fra Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland.

DEL

Den eksterne Ressursgruppa til Helgelands Sykehuset dens synsing om pendlingsviljen til Helgelendingen.

LeserbrevRessursgruppa ble opprettet av tidligere styreleder/direktør og deler av nåværende/daværende administrasjon i Helgelands Sykehuset (HSYK), i Mosjøen 3. desember 2018 la de frem sin «foreløpig rapport», en anbefaling/konklusjon om hvordan fremtidig sykehusstruktur på Helgeland skal være, denne rapport kommer som resultat av fem fellesmøter og interne møter med utvalgte personer fra Helgelandssykehuset (HSYK).

Fakta sjekk av (del 3) i ressursgruppas rapport:

 Påstanden er som følger på side 28:

«Figurene på forrige side viser innpendling til bykommunene på grunnkretsnivå. Tabell 4 viser hvor mange som pendler mellom de tre bykommunene. Også her ser vi at det er lite pendling. Det høyeste tallet vi finner for 2017 er 141 personer som bor i Vefsn og pendler til Rana. Dette utgjør i overkant av to prosent sammenlignet med dem som bor i Vefsn og jobber i VefsnTabellen viser også at det har vært lite endringer i pendlingsmønstrene mellom 2010 og 2017, og det er liten grunn til å tro at den funksjonelle integrasjonen av de tre arbeidsmarkedsregionene har økt

I rapporten blir det fremstilt som om sentrale deler av Helgeland ikke er en felles arbeids- og bo region og at det nesten ikke foregår pendling på Helgeland!  Man velger en statistikk som kun viser deler av den totale pendlingen mellom kommunene, altså kun mellom bysentra hvilken baktanke som ligger til grunn for kun å ta deler av pendlingen med i statistikken kan vi bare spekulere rundt, om det er grunnleggende dårlig kunnskap om Helgeland eller andre momenter skal være usagt.  Pendling mellom bysentra viser lite av den totale pendlertilbøyeligheten som er i befolkningen, Helgeland består som kjent for de fleste av byer med store landkommuner rundt.

Om man går inn på SSB, ser man at ressursgruppas påstand ikke stemmer.  Tabellen under viser hvor mange personer og prosent som pendler mellom de ulike regionene.   Som tabellene viser så er det nær 2.000 fra Mo i Rana regionen pendler ut fra Mo region for å jobbe, og til sammen over 4.500 personer i de tre aktuelle regionene som i dag har egne sykehus.  Dette utgjør ca. 15 % av alle sysselsatte samlet i de tre regionene. 

Hvordan man i rapporten kan argumentere med at pendling ikke forekommer?   Det er åpenbart at det skjer en betydelig utveksling av arbeidskraft mellom regionene.  Dette er nok ett eksempel på at man «skrur» på virkeligheten for å få denne til å passe inn i «verdensbildet til toppadministrasjonen i Helgelandssykehuset, og de personene i Ressurs gruppen som gang på gang har flagget sin urbane holdninger i utallige avis innlegg i desentraliserings debatter sørpå».

Som man kan lese ut av tabell er for eksempel Mosjøen- regionen den eneste som har balanse mellom innpendling og utpendling i Nordland.

Påstanden fra Ressursgruppen: «det er liten grunn til å tro at den funksjonelle integrasjonen av de tre arbeidsmarkedsregionene har økt».  Etter spørsmål fra salen da rapporten ble lagt frem i Mosjøen, ble det opplyst at Ressursgruppen ikke hadde statistikk som viste effekten av ny tunell gjennom Toven fjellet, denne tunellen har i praksis samlet Mosjøen og Sandnessjøen til en stor felles region.  Tunellen sto ferdig i 2015.  Her kan vi «glede» ressursgruppa med at statistikken finnes.  I kommuneprofilen, som henter datagrunnlag direkte fra SSB, kan man hente følgende statistikk mht. til innpendling og utpendling, hvis vi ser på Vefsn (Mosjøen) ser vi at etter Toven tunellen sto ferdig viser grafen en klar oppgang i spesielt innpendling, de to årene før ny tunnel var det negativ trend (2013 og 2014).  Økningen er markant og utgjør ca. 1 % pr år.  Dette er en økning, som kun kan forklares med den nye tunellen.

Når vi holder ressursgruppas påstand opp mot SSB statistikk, er det innlysende at ressursgruppas påstand er feil.  Helgelandsregionen har utstrakt pendling og denne er økende, det er definitivt grunnlag for å se på Mosjøen, Sandnessjøen og Mo I Rana som EN arbeids og bo region, ETT nytt sykehus mellom Mosjøen og Sandnessjøen vil være en katalysator for å ytterligere forsterke dette.

Med Vennlig Hilsen

Svein Eirik Forsmo

Jan-Kjetil Grøftrem

For Facebook Gruppa

Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland

«NYTT SYKEHUS - NYTT HELGELAND»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags