Initiativtakere for folkeaksjonen «Bevar ambulansetjenesten i Nesna og Lurøy/Rødøy kommune har sendt et åpent brev med en henstilling til hvert enkelt styremedlem for Helgelandssykehuset om ikke å vedta ny ambulanseplan, da den vil svekke akuttberedskapen i våre kommuner.

Utdrag fra brevet presenteres nedenfor:

Ny ambulanseplan og konsekvenser for Lurøy og Nesna Det foreslås en nedlegging av ambulansestasjonene på Nesna og i Lurøy som erstattes av en felles ambulansebil stasjonert i Utskarpen. Vi er bekymret for økningen i responstiden dette vil medføre. Ansatte erfarer ofte hvor viktig de små marginene er for utfallet til en pasient, f. eks. ved et hjerteinfarkt.

Begge kommuner har i dag døgnbemannet ambulanse med kort responstid, noe som oppfyller myndighetenes forventninger.

Konsekvensene for kommunene om ambulanseplanen blir vedtatt, er at responstiden vil øke betraktelig. Arbeidsgruppen for ambulanseplanen oppgir mye lavere responstid. Dette er basert på statistiske beregninger og ikke på lokalkunnskap om naturgitte forhold, trafikkgrunnlag, veistandard og framkommelighet.

Stortingets mål om at 90% av befolkningen skal nås innen 25 minutter vil etter befolkningens mening ikke være gjennomførbar og kunne gi fatale konsekvenser for pasientene. En felles ambulansestasjon vil også kunne føre til samtidighetskonflikter og forverre situasjonen ytterligere.

Lurøy og Nesna kommunestyre godtar ikke forslaget om ny ambulanseplan.

Kommuneoverlegen i Nesna uttaler:

Legetjenesten i sin helhet, og spesielt vakthavende lege som på Nesna er alene på vakt kveld/helg, vil oppleve en betydelig økt utrygghet uten ambulanse til stede på tettstedet Dette vil potensielt kunne være til fare for liv og helse for innbyggerne på Nesna. I tillegg vil den foreslåtte ordningen med ambulanse kunne ha negativ innvirkning på rekruttering av leger, både evt. rekruttering av nye leger, og mtp å kunne beholde nåværende leger. Forslaget representerer en uakseptabel forverring av den akuttmedisinske tjenesten for innbyggerne på Nesna.

Lurøy og Nesna har kun lege i akuttberedskap. Når legen ikke kan forlate en syk pasient fordi man venter på ambulansen, ser vi for oss at akuttberedskapen til den øvrige befolkningen svekkes.

Vi etterlyser en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med forslaget til ny ambulanseplan som er påkrevd i avtaleverket som sykehuset har med kommunene.

I Nesna har 1270 innbyggere skrevet under på opprop om å få beholde ambulansestasjonen i Nesna. I Lurøy/Rødøy har 1040 innbyggere skrevet under opprop om å få beholde ambulansestasjonen i Konsvikosen.

Iren Beathe Teigen, Lurøy og Ellen Mogård Larsen, Nesna

Initiativtakere for opprop for å beholde ambulansestasjonene i Nesna og Lurøy/Rødøy innland.