Adm. direktør i Helgelandssykehuset: En klar rolleforståelse er nødvendig om vi skal klare å holde prosessen på riktig spor

Styremøte: Styret i Helgelandssykehuset arbeider utfra den lovgivning som finnes for helseforetakene og etter oppdrag fra Helse Nord, og rapporterer   til Helse Nord, skriver Per Martin Knutsen.Foto: Øyvind Bratt

Styremøte: Styret i Helgelandssykehuset arbeider utfra den lovgivning som finnes for helseforetakene og etter oppdrag fra Helse Nord, og rapporterer til Helse Nord, skriver Per Martin Knutsen.Foto: Øyvind Bratt Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Administrernede direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen, skriver at de skal snu hver en stein for å finne best mulig løsning på framtidas sykehusstruktur.

DEL

På en lørdagSkjult agenda, udemokratisk, med fare for liv og helse. Det er ord vi har hørt i forbindelse med arbeidet rundt ny sykehusstruktur på Helgeland Styrevedtakene i Helgelandssykehuset og Helse Nord – om lokaliseringskriterier og alternative modeller – har satt i sving følelser og krefter som lett kan virke inn på den videre prosessen. En prosess som ikke bare ansatte i Helgelandssykehuset er involvert i, men hele Helgeland som region. Jeg ønsker derfor her å klargjøre enkelte forhold som forhåpentligvis kan bidra til at vi i fremtida ikke trenger bruke denne type beskrivelser selv om vi skulle være uenige.

Det er særlig to ting som har blitt trukket fram i kjølvannet av styrevedtakene i Helgelandssykehuset og Helse Nord: Hvem bestemmer og hvor kom det såkalte 2b-1-alternativet (tosykehusmodellen) egentlig fra? Flertallet i styret i Helgelandssykehuset vedtok å utelukke tosykehusmodellen fra videre utredninger, og tolket det slik at dette alternativet ikke nødvendigvis var en del av mandatet fra Helse Nord. Styret for Helse Nord valgte å ta alternativet inn igjen. Det må vi i Helgelandssykehuset ta til etterretning. Udemokratisk, mener noen, men i realiteten har vårt mandat sitt opphav i nasjonal helse- og sykehusplan. Den er vedtatt av Stortinget, landets øverste demokratiske organ.

Den er vedtatt av Stortinget, landets øverste demokratiske organ

Med bakgrunn i helse- og sykehusplan har mange regionale helseforetak fått i oppdrag å utrede sykehusstrukturen i sitt nedslagsfelt for å finne en bærekraftig modell som kan møte framtidas behov for spesialisthelsetjenester. Spørsmålet det til syvende og sist dreier seg om er hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi. Helse- og sykehusplan viser at Helgeland allerede er i gang med utredningen, og nevner eksplisitt scenarioet vi kjenner som 2b-1, kombinasjonen av et stort akuttsykehus og et akuttsykehus (med minimum akutt medisinsk behandling). Dette skal utredes på lik linje med alternativet med ett stort akuttsykehus og distriksmedisinske sentre, og 0-alternativet som tilsvarer dagens løsning. Helseministeren har gitt foretakene et selvstendig ansvar for å utrede og anbefale. Han har samtidig slått fast at han har siste ord dersom anbefalingen går ut på å legge ned eksisterende sykehus.

Spørsmålet det til syvende og sist dreier seg om er hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi

Styret i Helgelandssykehuset er oppnevnt, med unntak av ansatterepresentanter, av styret i Helse Nord. Styret i Helgelandssykehuset arbeider utfra den lovgivning som finnes for helseforetakene og etter oppdrag fra Helse Nord, og rapporterer til Helse Nord. Som administrerende direktør er min rolle i Helgelandssykehuset 2025 å utrede og komme med anbefalinger for styret i Helgelandssykehuset. Oppsummert betyr det at Helgelandssykehuset i denne saken utreder og kommer med anbefalinger til Helse Nord. Styret i Helse Nord fatter beslutningene, og helseministeren har siste ord dersom sykehus skal legges ned eller gjøres om til distrikstmedisinske sentre. En klar rolleforståelse er nødvendig om vi skal klare å holde prosessen på riktig spor.

Arbeidet med å sikre befolkninga på Helgeland et framtidig spesialisthelsetjenestetilbud av minst like god kvalitet og omfang som i dag har et potensial i seg til å løfte regionen i positiv retning. Forvalter vi oppgaven med kløkt kan resultatet gi oss sats inn i framtida, sikre pasientbehandling av god kvalitet og bidra til vekst og utvikling i helsesektoren så vel som i lokalsamfunn. Vi vet samtidig at spørsmålet har en iboende kraft som gjør at det også kan virke dypt splittende og forsterke geografiske, faglige og politiske motsetninger. Jeg har derfor en oppfordring til alle som er opptatt av sykehus, god pasientbehandling og livskraftige lokalsamfunn: La oss få gjøre grundige og etterprøvbare utredninger før beslutninger skal tas. Gi oss tid og rom til å snu hver stein. Bidra til at prosessen forblir åpen og transparent. Bare slik kan vi finne ut hvilke konsekvenser de ulike lokaliseringsalternativene og strukturmodellene faktisk får for pasienter, ansatte, rekruttering, ambulansetjenester og liknende. Beslutningen som til slutt skal tas har stor betydning for helsetilbudet til befolkningen og lokalsamfunn. Det kan ha store økonomiske konsekvenser for drift og kostnader i helseforetaket. Derfor er det svært viktig at vi utreder bredt og ikke begrenser mulighetsrommet allerede nå. Vi må være åpne og modige nok til å få fakta på bordet, være ærlige om konsekvensene og ta inn over oss at alt henger sammen med alt – fag, befolkningsutvikling, politikk og økonomi.

Kan hende er du som leser dette allerede gått lei av hele sykehusdebatten. Kanskje synes du det er byråkratisk og abstrakt, at du har liten eller ingen påvirkningsmulighet og det hele ligger så langt fram i tid at du ikke klarer å engasjere deg. Det har jeg forståelse for. Saken er kompleks og vanskelig selv for oss som står i dette hver dag, og det vil ta år før vi ser et endelig resultat. I alle dagene og månedene fram til da skal vi i Helgelandssykehuset gjøre vårt ytterste for å levere det vi vet du bryr deg om – god og trygg pasientbehandling når sykdom eller ulykke rammer. Vi lover å aldri miste pasienten av syne.

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør, Helgelandssykehuset

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags