Jeg synes det er på tide at de politiske partiene i Rana nå viser kortene sine og står fram med detaljene

- Jeg blir neppe hørt på det, men jeg mener det riktige nå er at kommunene holder et temamøte om den kommunale helse- og omsorgstjenestens skjebne de kommende årene, skriver Gustav Arne Nyborg.

- Jeg blir neppe hørt på det, men jeg mener det riktige nå er at kommunene holder et temamøte om den kommunale helse- og omsorgstjenestens skjebne de kommende årene, skriver Gustav Arne Nyborg.

Av
DEL

Leserbrev- Kan Rana kommune effektivisere i helse- og omsorgssektoren uten at pårørende til brukerne i sektoren må gå inn å gjøre jobben kommunen i dag gjør?
- Er de politiske partiene i Rana enig i Rådmannens budsjettforslag om å redusere i helse og omsorgssektoren i årene framover når eldrebølgen nå begynner å ta av?
- Vil de politiske partiene i Rana vise kortene sine om det ovennevnte, enten ved et temamøte om framtidig helse og omsorgssektor i Rana, eller i kommunestyrets behandling av budsjettet for 2020 i desember?

Bakteppet for at spørsmålene over må stilles, er at rådmann Robert Pettersen i formannskapsmøtet den 29.10 la fram sitt forslag til Ranas kommunebudsjett for 2020, og forslag til økonomiplan for kommunen for perioden 2020-2023. Budsjettet skal vedtas av politikerne i kommunestyret i desember skriver Rana Blad den 29.10. Når avisen skriver at rådmannens budsjettforslag «vedtas» i desembermøtet, er Rana Blad sannsynligvis nærmere den nakne sannhet enn journalisten kanskje er seg helt bevisst. For det er fare for at de politiske partiene i Rana alt har sagt ja og amen til rammene i Rådmannens budsjettforslag og økonomiplanen for perioden 2020-2023. Etter det jeg erfarer har ordføreren, varaordføreren og gruppelederne for partiene i kommunestyret hatt et felles lukket møte med administrasjonen i kommunen der et av temaene var kommunebudsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2020-2023.

For å gjøre en lang historie kort: I følge Rana Blad legger Rådmannen opp til at kommunen i 2020 skal investere 740 millioner kroner, som er den høyeste investeringsrammen for et budsjettår i Rana kommunes historie. Som de investeringsobjektene som vil dra avgårde med de største beløpene nevner Rådmannen skole, flyplass, dypvannskai, Campus Helgeland – og sykehus. For å klare investeringene legger Rådmannen opp til at kommunen i planperioden 2020-2023 skal effektivisere de kommunale tjenestene med en gevinst på 55 millioner kroner, hvorav gevinsten i 2020 er på 20 millioner kroner – omregnet i årsverk tilsvarer det 24 årsverk.

Når kommunen i perioden 2020 skal effektivisere de kommunale tjenestene som beskrevet i forrige avsnitt, står vi som har lest Rana Blads artikkel den 29.10 igjen med store spørsmålstegn. Spesielt når Rådmannen sier at vi blir flere eldre og færre unge, og at det må omprioriteringer til fra de unge til de eldre. Det store spørsmålet som det ikke står noe om i Rana Blads artikkel er: Hvilke konkrete omprioriteringer fra de unge til de eldre er det i rådmannens budsjettforslag? Dersom man skal møte eldrebølgen i Rana som er i ferd med å bygge seg opp, kan det vel ikke være i helse- og omsorgssektoren man skal effektivisere tilsvarende 55 millioner kroner og 24 årsverk? For i helse- og omsorgssektoren har man vel i tiden framover bruk for flere hender og ikke færre?

Jeg går ut fra at det som et enstemmig kommunestyre vedtok i desember 2018 i budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022 fortsatt står ved lag, selv om det ikke er trukket fram i Rådmannens redegjørelse vedrørende budsjettforslaget for 2020 og forslaget til økonomiplan for 2020-2023. Her tenker jeg på det som står å lese i budsjettvedtaket for 2019 angående kommunens helse- og omsorgssektor på side 59, sitat: De store økonomiske utfordringene kan ikke løses med strukturelle grep alene, derfor må tjenestenivået reduseres. Sitat slutt. Sagt med andre ord: Tjenestetilbudet vil bli redusert og nåløyet for å få hjelp og hjelpemidler vil bli trangere enn i dag. Det bekreftes et annet sted på side 59, der det står, sitat: Brukertjenester: høyere terskel inn, strengere tildeling av tjenester, lengre ventelister. Sitat slutt.

Er det denne retningen for helse- og omsorgssektoren innbyggerne i Rana ønsker? Er de pårørende til nåværende og framtidige brukere av tjenester i helse og omsorgssektoren i Rana beredt til å bruke mer av sin tid og sine krefter på sine pleietrengende foreldre og besteforeldre, og klar til å gå inn og erstatte de kommunale tjenester og tiltak når kommunen reduserer tjenestetilbudet sitt?

Vedtaket av kommunebudsjettet for 2019 med de innskrenkinger på helse- og omsorgssektoren som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2018 skjedde for det meste i det stille. Man kan spørre seg hvor eldrerådet i Rana var da. Og videre spørre seg hvor Pensjonistforeningens Rana-avdeling og hvor de ansatte i Helse- og omsorgssektoren i Rana var i desember 2018. Det er ansatte i sistnevnte som må springe lenger og hurtigere når effektiviseringstiltakene settes inn.

Jeg synes det er på tide at de politiske partiene i Rana nå viser kortene sine og står fram med detaljene i innskrenkingene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer. Jeg blir neppe hørt på det, men jeg mener det riktige nå er at kommunene holder et temamøte om den kommunale helse- og omsorgstjenestens skjebne de kommende årene. Om det ikke skjer før kommunebudsjettet for 2020 vedtas i desembermøtet, tror jeg innbyggerne i Rana forventer at diskusjonen om detaljene i nedskjæringene i helse- og omsorgsbudstettet i perioden 2020-2023 blir gjenstand for en mer åpen og gjennomgripende diskusjon i kommunestyremøtet i desember i år enn tilfellet var i desembermøtet i 2018.

Nevner til slutt for ordens skyld at jeg er ikke folkevalgt, har ingen politiske verv, og deltar ikke i noe partipolitisk arbeid. Det jeg skriver om kommunebudsjettet står helt for egen regning, og kan ikke brukes mot eller tas til inntekt for andre.

Gustav Arne Nyborg, samfunnsengasjert

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags