Fire av fem som oppgir at de har opplevd seksuell krenkelse og trakassering, valgte ikke å varsle om hendelsen

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Over 70 prosent av de som har svart på den lokale undersøkelsen oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering og krenkelse. Av disse er det 77,9 prosent som valgte å ikke meldte fra om dette.

DEL

#metoo i lokalsamfunnet vårtTotalt er det kommet inn 220 svar på undersøkelsen om #metoo. Alle har ikke besvart alle spørsmålene i undersøkelsen, men her kommer vi til å gjengi en del av statistikken som ligger bak historiene dere har valgt å dele.

Vi gjør oppmerksom på at statistikken presentert her på ingen måte kan regnes som en fullverdig undersøkelse, dette da tallmaterialet ikke er dekkende nok. I tillegg er heller ikke respondentene et representativt utvalg av den norske befolkning.

Vi viser derfor også til den nasjonale spørreundersøkelsen som er foretatt på oppdrag for Amedia og Nettavisen. Resultatene fra denne kan du finne her.

Trenger du hjelp i forbindelse med seksuelle overgrep eller trenger du noen å snakke med om veien videre? Nederst i saken finner du telefonnummer til en rekke organisasjoner som jobber med dette.

To av tre som svarte er kvinner

Av de 220 som har besvart den lokale undersøkelsen er det 219 som har svart på hvilket kjønn de har. To av tre av de som har svart er kvinner (66,7 prosent), den siste tredjedelen er menn (33,3 prosent).

Aldersspennet er stort blant de 219 som har valgt å oppgi alder. Fra de tre som har svart at de er under 18 år til de tre som har oppgitt at de er 75 år (og med det er de eldste som har svart på undersøkelsen).

Bryter vi ned svarene finner vi at det er flest svar fra personer som er i gruppen 20 til 29 år. Totalt utgjør svar fra disse 27,1 prosent av totalen.

Men også i gruppen 40 til 49 år er det kommet inn mange svar. Her utgjør svarene fra denne gruppen 25,5 prosent.

Av de 208 som har valgt å oppgi hvilket yrke de jobber innen (generelle svaralternativer), er det de som har svart at de jobber innen helse/omsorg og skole/utdanning som utgjør de største grupperingene med 13,9 prosent hver. Deretter følger offentlig sektor (10,6 prosent), industri/teknologi (9,1 prosent, annet (8,7 prosent) og handel/kontor (8,2 prosent) som de største grupperingene.

Slik svarte de de som tok undersøkelsen

Under følger en fullstendig gjennomgang av alle spørsmål som ble stilt i undersøkelsen. Igjen gjør vi oppmerksom på at feilmarginene her er store, og at statistikken presentert her på ingen måte kan regnes som en fullverdig undersøkelse, dette da tallmaterialet ikke er dekkende nok samt at respondentene ikke utgjør et representativt utvalg av den norske befolkning.

Spørsmål: Støtter du #metoo-bevegelsen?

 • 74,3 prosent har svart at de støtter #metoo-bevegelsen.

 • 16,2 prosent har svart "vet ikke".

 • 9,5 prosent har svart at de ikke støtter #metoo-bevegelsen.

Totalt svarte 210 av 220 på dette spørsmålet.

Spørsmål: Tror du #metoo vil føre til varige samfunnsendringer?

 • 55,3 prosent svarer at de tror #metoo vil føre til varige samfunnsendringer.
 • 19,4 prosent svarer at de ikke tror på varige samfunnsendringer.
 • 25,3 prosent svarer at de vet ikke.

Totalt har 217 av 220 svar på spørsmålet.

Spørsmål: Hvor trygg er du i ditt virke på at ledelsen ville ha behandlet et varsel om seksuell trakassering på en god måte?

 • 41,5 prosent svarer at de er trygg på at så er tilfelle.
 • 35,5 prosent av de spurte har svart at de er utrygg.
 • 23,0 prosent har svart at de vet ikke.

Totalt har 207 av 220 svart på dette spørsmålet.

Spørsmål: Har du selv gjort noe du tror andre kan oppleve som seksuell trakassering?

 • 66,1 prosent svarer at ikke har gjort noe som andre kan oppleve som seksuell trakassering.
 • 22,9 prosent svarer at de vet ikke.
 • 11,0 prosent svarer de har gjort noe de tror andre kan oppleve som seksuell trakassering.

Totalt har 218 av 220 svart på dette spørsmålet.

Spørsmål: Er du selv blitt utsatt for seksuell trakassering og krenkelse?

 • 70,5 prosent svarer bekreftende på at de har blitt utsatt for seksuell trakassering og krenkelse.
 • 29,5 prosent svarer at de ikke har blitt utsatt for dette.

Totalt har 220 av 220 svart på dette spørsmålet.

NB: De følgende spørsmålene er kun stilt til de som svarte bekreftende på at de har blitt utsatt som seksuell trakassering og krenkelse. Totalt var det 155 som svarte bekreftende på dette, som en følge er tallmaterialet for svar begrenset oppad til 155.

Spørsmål: Hvor lenge siden er du opplevde seksuell trakassering og krenkelse sist?

 • 29,4 prosent svarer at det er mindre enn ett år siden de opplevde dette sist.
 • 27,3 prosent svarer at det er mellom ett og fem år siden de opplevde dette sist.
 • 15,4 prosent svarer at det er mellom fem og ti år siden de opplevde dette sist.
 • 27,3 prosent svarer at det er mer enn ti år siden de opplevde dette sist.
 • 0,7 prosent har svart at det spørsmålet ikke er aktuelt for dem.

Totalt har 143 av 155 svart på dette spørsmålet.

Spørsmål: Hvor ofte er du blitt utsatt for seksuell trakassering og krenkelse?

 • 9,8  prosent svarer at de har blitt utsatt for dette en gang.
 • 38,6 prosent svarer at de har blitt utsatt for dette en til fem ganger.
 • 15,0 prosent svarer at de har blitt utsatt for dette fem til ti ganger.
 • 36,6 prosent svarer at de har blitt utsatt for dette flere enn ti ganger.

Totalt har 153 av 155 svart på dette spørsmålet.

Spørsmål: I hvilken sammenheng har du opplevd seksuelle trakassering og krenkelser?

 • 45,8 prosent svarer i jobb/yrke-sammenheng.
 • 29,7 prosent svarer i sosial sammenheng utenom jobb eller foreningsliv.
 • 6,5 prosent svarer i studie-sammenheng.
 • 3,2 prosent svarer i politisk sammenheng.
 • 1,9 prosent svarer i idrettssammenheng.
 • 0,6 prosent svarer i sammenheng med frivillig organisasjonsarbeid.
 • 12,3 prosent svarer i annen sammenheng.

Totalt har 155 av 155 svart på spørsmålet.

Spørsmål: Hvor alvorlig har du opplevd seksuell trakassering og krenkelse?

 • 3,5 prosent svarer "Ikke alvorlig. For eksempel forsøk på sjekking fra noen du ikke har interesse av".
 • 43,0 prosent svarer "Litt alvorlig. Enkelttilfeller av seksuell oppmerksomhet, både fysisk, verbal og ikke-verbal".
 • 21,1 prosent svarer "Temmelig alvorlig. Vedvarende uønsket seksuell oppmerksomhet, både fysisk, verbal og ikke verbal.
 • 20,2 prosent svarer "Alvorlig. Press for å få seksuell kontakt, gjerne for å oppnå fordeler/unngå ulemper, eller hvor du har vært i et underlegent maktforhold".
 • 12,3 prosent svarer "Svært alvorlig. Voldtekt, vold for å oppnå seksuell kontakt."

Totalt har 114 av 155 svart på spørsmålet.

Spørsmål: Har trakasseringen/krenkelsene skjedd fra en overordnet eller en person som du har hatt en underlegen maktposisjon i forhold til?

 • 51,0 prosent svarer bekreftende på dette.
 • 46,3 prosent svarer nei.
 • 2,7 prosent svarer vet ikke.

Totalt har 147 av 155 svart på spørsmålet.

Spørsmål: Tror du den som utsatt deg for seksuell trakassering selv forsto at det ble oppfattet slik?

 • 47,2 prosent svarer ja.
 • 31,9 prosent svarer nei.
 • 20,8 prosent svarer vet ikke.

Totalt har 144 av 155 svart på spørsmålet.

Spørsmål: Har du latt seksuell trakassering skje fordi du fryktet konsekvensene av å si ifra?

 • 53,6 prosent svarer ja.
 • 46,4 prosent svarer nei.

Totalt har 151 av 155 svart på spørsmålet.

Spørsmål: Har du meldt fra om selvopplevd seksuell krenkelse og trakassering til ledelsen/myndigheter?

 • 5,5 prosent oppgir at de har meldt fra til offentlig myndighet.
 • 16,6 prosent oppgir at de har meldt fra til enten foresatte eller ledelse.
 • 77,9 prosent oppgir at de ikke har meldt fra.

Totalt har 145 av 155 svart på spørsmålet.

Spørsmål: Dersom du meldte fra til ledelsen/myndigheter, mener du varslet om trakassering/krenkelse ble tatt på tilstrekkelig alvor?

 • 67,4 prosent oppgir at de ikke meldte ikke fra.
 • 26,1 prosent svarer nei.
 • 3,6 prosent oppgir at ledelsen tok det på alvor.
 • 2,9 prosent oppgir at offentlig myndighet tok det på alvor.

Totalt har 136 av 155 svart på spørsmålet.

Trenger du noen å snakke med i forbindelse med #metoo?

Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep og ønsker å gå videre med saken? Eller trenger du noen som kan gi deg hjelp på veien videre eller bare noen å snakke med? Her er flere viktige telefonnummer som kan være til hjelp.

Politiet: 02800

Jushjelpa Nord-Norge: 776 44 559

Helgeland overgrepsmottak: 751 20 600

SMISO Nordland: 75173050

DIXI Ressurssenter mot voldtekt: 224 44 050

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte: 800 57 000

Tipstelefonen for seksuelle overgrep mot barn: 800 80 018

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep: 800 57 000

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Kors på halsen (Røde Kors' hjelpelinje for deg opp til 18 år): 800 33 321

Kirkens SOS: 224 00 040

Fakta

#MeToo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner i av menn i maktposisjoner.

Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering.

Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey Weinstein. «Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv «me too» som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons.

Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å å få fokus på, enn å lage syndebukker av enkelthistorie.

I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden.

Amedias/Nettavisens landsomfattende undersøkelse viser at rundt 1 av 3 – 1,35 millioner – sier de har blitt utsatt for seksuelle krenkelser/trakassering.

Artikkeltags