Bryter du loven med snøscooter kan du få gebyr der du tidligere slapp med veiledning og formaning

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Denne vinteren har SNO fått myndighet til å skrive ut gebyr for mindre overtredelser.

- I samband med revisjon av motorferdselloven i 2015 fikk Statens naturoppsyn (SNO) hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til fører av snøscooter ved visse overtredelser av loven. Det er senere i forskrift av 14. november 2016, fastsatt hvilke typer overtredelser som kan sanksjoneres administrativt med bruk av overtredelsesgebyr.

Overtredelser som omfattes av gebyrordningen er i det vesentlige overtredelser som i dag er håndhevet med veiledning, men også i noen grad overtredelser der det i dag er ilagt bøtestraff. Mer alvorlige overtredelser vil som tidligere bli anmeldt. Virkemiddelet ble prøvd ut i utvalgte områder sist vinter, men vil denne vintersesongen bli tatt i bruk over hele landet, skriver Miljødirektoratet.

Dette står i de nye forskriftene:

"Statens naturoppsyn kan uten hensyn til skyld ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr ved følgende overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av motorferdselloven:

a) Unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram gyldig førerkort, jf. motorferdselloven § 12a,

b) Unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram tillatelse som er pliktig å medbringe, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 7 andre ledd.

c) Unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram utfylt kjørebok når krav om slik kjørebok framgår av tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5, § 5a, § 5b eller § 6, jf. § 7 andre ledd.

d) Kjøring til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.), der tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5, § 5a, § 5b eller § 6, jf. § 7, setter vilkår om at kjøring ikke kan skje,

e) Kjøring i løype til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.) der kjøring etter kommunal forskrift etter motorferdselloven § 4a er forbudt.

f) Kjøring i strid med regler i kommunale forskrifter etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark § 4a som angir hvordan man skal kjøre i områder hvor rasting er tillatt."

- Formålet med det nye sanksjonsmiddelet er å muliggjøre en effektiv sanksjonering av "enkle" og mindre alvorlige saker som det ikke anses hensiktsmessig å anmelde til politiet. Sanksjonen vil bidra til å sikre etterlevelse av regelverket, og innebære kort vei fra forholdet er avdekket til det blir fulgt opp med en reaksjon.

Det er tilstrekkelig å fastslå at fører objektivt sett har forholdt seg i strid med reglene. Det legges videre til grunn at overtredelsesgebyr vil være et enkeltvedtak og at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder.

Overtredelsesgebyr vil gjennomgående ilegges på stedet, og er både aktuelt for overtredelser der det fram til i dag er ilagt bøtestraff, og der det er håndhevet med veiledning om regelverket. Ved mer alvorlige overtredelser eller ved gjentatte overtredelser av isolert sett mindre alvorlig karakter, vil saken bli anmeldt og straffeforfulgt. Miljødirektoratet – SNO legger til grunn at strafferettslige reaksjoner fortsatt skal være hovedregelen, og grensen for hvilke overtredelser som kan møtes med overtredelsesgebyr er satt relativt lavt. Størrelsen på gebyrene spenner fra kr. 500,- til kr. 3000,-.

Ulovlig motorferdsel i utmark har generelt lav oppdagelsesrisiko og nye regler for fornøyelseskjøring med snøscooter vil trolig føre til økt kjøring, noe som ytterligere kan medføre at antall overtredelser øker. Miljødirektoratet – SNO tror innføring og bruk av overtredelsesgebyr kan være et effektivt middel i arbeidet med å hindre en slik økning, og bli et godt supplement til etablert virkemiddelbruk.

Det vil fortsatt være viktig med tverretatlig innsats på dette viktige fagfeltet, der samarbeidet mellom kommuner og kontrolletater kan samordnes og videreutvikles ytterligere, står det i et skriv som er sendt fra Miljødirektoratet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken