- Helgeland reiseliv og de andre destinasjonsselskapene er svært viktige for reiselivs- og opplevelsesnæringen i fylket og har gjennom koronapandemien fått en styrket rolle. Derfor går vi nå inn med ytterligere økonomisk støtte slik at deres vertskapsfunksjon sikres framover, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland i ei pressemelding.

Reiselivs- og opplevelsesnæringen i Nordland, som i verden for øvrig, er på grunn av koronapandemien fortsatt i en situasjon som er svært uavklart. Næringen har lidd store omsetningstap på grunn av mangelen på gjester. Dette utfordrer også destinasjonsselskapenes økonomi, som i stor grad er omsetningsbasert og basert på inntekter fra næringsaktører/medlemmer. Situasjonen vil mest sannsynlig vedvare inn i 2022 og 2023.

- Reiselivsnæringen er ei svært viktig næring i Nordland, og destinasjonsselskapene er ankerpunkt når næringen skal bygge seg opp etter pandemien. For å holde aktiviteten oppe i destinasjonsselskapene gjennom pandemien innvilget fylkesrådet i fjor vår et tilskudd på en million kroner til hvert av de fem destinasjonsselskapene. Men vi ser at det fremdeles er behov for veiledning og rådgivning til næringsaktører rundt situasjonen, samtidig må det planlegges for en gjenåpnings- og gjenoppbyggingsfase. Derfor bevilger vi også i år en million kroner til fire destinasjonsselskapene i Nordland, Helgeland Reiseliv, Destination Lofoten, Visit Vesterålen og Visit Bodø. En søknad fra Visit Narvik er også under behandling, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Både Haukland og Norvoll trekker fram fellessatsinger som alle destinasjonsselskapene skal samarbeide om.

- En av forutsetningene for bevilgningen er at prosjektene skal legge til rette for vekst i reiselivet post korona og at destinasjonsselskapene samarbeider om ulike prosjekter rettet mot et norsk publikum. Det har blant annet resultert i en felles sommerkampanje som fremmer mulighet for å reise kollektivt. Markedsavdelingene i destinasjonsselskapene skal i samarbeid med Nordland fylkeskommune kjøre kampanje for å fremme kollektivtrafikk for besøkende i sommersesongen, sier Linda Helen Haukland.