Regjeringen la mandag fram veilederen som angir veien videre mot økt aktivitet i norsk idrett. Bruk av felles ball og kontakttrening for yngre barn tillates.

Veilederen er utarbeidet av et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund.

I veilederen heter det blant annet at samme ball kan brukes av flere utøvere, forutsatt at reglene for god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr.

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, for eksempel kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

Toppfotballen gikk mandag i gang med treninger der spillerne kan ha kontakt. Mesteparten av den øvrige idretten må vente med det. Unntaket er de aller minste. Barn opp til 4. klassetrinn kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer.

Idrettslagenes ansvar

Resten av breddeidretten og toppidretten må forholde seg til regelen om minst én meters avstand.

«Kontaktidretter der det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, for eksempel håndball, kampsport, bryting og fotball, kan ikke trene som normalt, men må tilpasse aktivitetene slik at avstandsoppfordringen er mulig å ivareta», heter det i veilederen.

I samarbeid med Norges idrettsforbund skal helsemyndighetene i tiden som kommer se på erfaringene fra åpningen av toppfotballen og hvordan disse kan brukes i annen toppidrett.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslår at det tas en ny vurdering før sommeren, for å se på en ytterligere normalisering av idrettsaktiviteter, varslet helsedirektør Bjørn Guldvog mandag.

Han understreket samtidig at det enkelte idrettslag i tiden som kommer har ansvar for å lære opp ledere, trenere, foreldre og utøvere i smittevernreglene som gjelder, og at opplæringen skal være gjort før aktivitetene igangsettes.

Idrettsspesifikke veiledere

Regelen om minst én meters avstand skal også opprettholdes dersom det er aktuelt med felles transport til eller fra aktiviteter. Samtidig frarådes transportløsninger der mange reiser sammen. Det samme gjelder offentlig transport.

Videre understrekes det at aktiviteter som samler deltakere fra ulike geografiske områder, anbefales avlyst eller utsatt i tiden som kommer.

Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.

Som følge av at smitterisikoen er større innendørs enn utendørs, anbefales det også at en så stor del av idrettsaktiviteten som mulig holdes utendørs. Her vises det til at hallidrettene kan forsøke å gjennomføre sin oppvarminger under åpen himmel.

De enkelte særforbundene skal i tiden som kommer utarbeide sin egen veileder. De har tidligere blitt pålagt å utarbeide egne koronavettregler.

Tak på 20 og 50

Veilederen som ble presentert mandag, bygger i det store og hele på den oppmykingen av smittegrepene rundt idretten som regjeringen offentliggjorde i forrige uke. Store deler av breddeidretten fikk da et umiddelbart grønt lys til å starte en gradvis gjenåpning, og dørene til idrettshallene ble gjenåpnet.

For treninger i barne- og ungdomsidretten er det satt et øvre tak på 20 personer. Det er samtidig mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.

Idrettsarrangementer kan avvikles med inntil 50 personer til stede, forutsatt at det finnes en ansvarlig arrangør. 15. juni åpnes det for arrangementer med inntil 200 personer.

Svømmehallene åpner på sin side 1. juni, og her varsles det egne retningslinjer på et senere tidspunkt, men i god tid før månedsskiftet.

Målet med veilederen som ble presentert mandag, har vært at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på en mer normal måte enn i dag, for eksempel ved å spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal samtidig skje på en smittevernfaglig trygg måte.

(©NTB)