Helse Nord og Helgelandssykehuset – et svar til Ståle Paulsen

Makt betyr av og til at man må tvinge noen til å gjøre noe de ikke har aller mest lyst til å gjøre, ikke ønsker å prioritere, eller mener bør gjøres på en annen måte. I et hierarki er det noen som står over andre, og som derved har makt som de kan bruke til å få andre til å bevege seg i den retningen de ønsker.

Helgelandssykehuset har en ledelse som har sine syn på Bent Høies vedtak. De har sine fortolkninger av hva det betyr å flytte ledelsen og etablere et hovedsykehus. De har synspunkt på innhold, og disse harmonerer ikke overraskende i stor grad med de tidligere innstillingene som har blitt gitt av administrerende direktør i sin tid, og som ble nedstemt og gravlagt for flere år siden. I den grad styret i Helgelandssykehuset er i stand til å legge sin fortolkning av vedtaket til grunn og instruere sykehusledelsen så gjør de det, slik de blant annet gjorde da de forkastet forslaget administrerende direktør presenterte. Men også i styret i Helgelandssykehuset er det mange ulike oppfatninger om hva vedtaket innebærer, og som vi også vet følger skillelinjene kommunegrensene på Helgeland med kirurgisk presisjon.

Helse Nord er overordnet Helgelandssykehuset, og de får sine instrukser fra helseministeren. De føler således et noe sterkere eierskap til helseministerens vedtak, ikke minst fordi vedtaket hans i svært stor grad fulgte rådene gitt fra Helse Nord sitt styre – råd som kritikerne hevder kom i stand under en kaffepause, men like fullt gitt i et gyldig vedtak, gjort enstemmig, og bifalt av den øverste lederen for landets helseforetak. Ettersom landet har fått en ny helseminister, vil jeg samtidig nevne at hun har vært svært tydelig på at hun ikke vil ta noen omkamper i denne saken.

Når Helse Nord ikke opplever at Helgelandssykehuset beveger seg i den retningen de har pekt, gjør de ikke jobben sin hvis de ikke korrigerer kursen. At dette skjer gang på gang kan nok virke overstyrende for folk som er mer enige i måten Helgelandssykehusets ledelse tolker statsrådens vedtak på, men det må også være noe pinlig for både Helgelandssykehusets administrerende direktør og til en viss grad også styret, som jo iblant fremstår som direkte bondefanget av administrerende direktør, og prisgitt saksfremlegg som har blitt omtalt på varierende måte i det siste. Trolig hjelper det heller ikke å sitte på Teams og stirre på en skjerm i stedet for å møtes fysisk.

Les også

Denne måten å være «tett på» av Helse Nord gjør at det etter hvert kan stilles spørsmål om Helgelandssykehuset i realiteten har et eget selvstendig styre

Den dagen Ståle Paulsen får oppfylt ønsket sitt, og Helse Nord ikke behøver å være like tett på Helgelandssykehuset, er det fordi de har fått Helgelandssykehuset til å bevege seg i den retningen det er vedtatt at de skal gå i. Da imøteser jeg Paulsens harmdirrende innlegg hvor han krever at Helse Nord griper inn og overtar styringen av et Helgelandssykehus på ville veier.

Skal Helgelandssykehuset lykkes med ett sykehus på to lokasjoner, må begge lokasjonene ha aktivitet som sikrer god kvalitet, god rekruttering, god pasientsikkerhet, gode arbeidsforhold og gode fremtidsutsikter. Som tidligere statsråd Høie understreket i brev til Rana kommune i oktober 2020: "De prosessene som nå skal gjennomføres vil innebære endringer for sykehuset i Mo i Rana. Endringene må skje innenfor føringer som ble gitt i foretaksmøtet i januar. Dette vil Helse Nord følge opp."

Stig Tore Skogsholm