Jeg er noe forundret over lederartikkelen i Rana Blad som går til angrep på fylkestinget og fylkesrådets arbeid med en læreplassgaranti. Læreplassgarantien handler om at vi mangler nærmere 200 læreplasser til kvalifiserte søkere, og at Nordland har behov for mange flere fagarbeidere.

Jeg vil benytte anledningen til å skryte av bedriftene i Nordland. Vi har veldig mange bedrifter og kommuner som er fantastiske på å ta imot lærlinger og lærer disse opp på vei mot fagbrev. Haaland er et godt eksempel på dette. Høsten 2017 var jeg på besøk akkurat hos den bedriften fordi vi i Nordland for første gang passerte 1000 nye lærlinger på et år. Markeringen ble lagt til Haaland i Rana kommune.

Vedtaket om å innføre en læreplassgaranti ble fattet enstemmig av fylkestinget i Nordland i april 2018

  

For fylkesrådet er det avgjørende at vi har tett og god kobling til arbeids- og næringslivet i arbeidet med å lykkes med fagopplæringen. Det er grunnen til at vi i 2016 valgte å inngå en samfunnskontrakt med blant andre NHO Nordland for å øke antallet læreplasser i Nordland.

Les også

Å gå i strupen på NHO Nordland er like lite konstruktivt som det er lite smart

Vedtaket om å innføre en læreplassgaranti ble fattet enstemmig av fylkestinget i Nordland i april 2018 da saken Nordlandsmodellen for økt gjennomføring i videregående opplæring ble behandlet – etter enstemmig forslag fra utdanningskomiteen.

Redaktøren i Rana Blad stiller seg kritisk til at fylkestinget vedtok en læreplassgaranti, og mener det ikke har vært dialog mellom partene i arbeidslivet. Det er ikke fylkesrådet sin rolle å kritisere fylkestinget. Vi setter vedtakene ut i livet. Det er sånn det norske demokratiet fungerer.

Etter vedtaket i fylkestinget startet fylkesrådet arbeidet med å se på hvordan læreplassgarantien skulle se ut. Det ble helt naturlig at Yrkesopplæringsnemnda fikk en sentral rolle i dette arbeidet. Yrkesopplæringsnemnda er et lovpålagt organ alle fylkeskommuner har.

Jeg har derfor kalt inn til møte med NHO neste uke. Et møte jeg virkelig ser frem til

 

Det er partssammensatt. Altså sitter både regiondirektøren i NHO Nordland og distriktssekretæren i LO Nordland i denne nemnda. Ledervervet går på rundgang mellom disse to. Fra og med 2017 har regiondirektør i NHO, Ole Hjartøy ledet nemnda.    

Siden 2018 har Yrkesopplæringsnemnda behandlet læreplassgarantien ved en rekke anledninger. Både som formelle saker og som en del av en kontinuerlig dialog opp mot fylkeskommunen.    

Blant annet var Yrkesopplæringsnemnda på studietur til Nederland i april 2018. Formålet med studieturen var å få kunnskap om hvordan man i Nederland arbeider med læreplassgaranti. Med på studieturen var naturligvis både LOs Rita Lekang og NHOs Ole Hjartøy. Som fylkesråd for utdanning var jeg var så heldig å få delta på denne studieturen.

 

Når vi har så mange offensive lærebedrifter i Nordland, og et stort behov for flere fagarbeidere er det rart at NHO fram til nå ikke har tenkt at de vil støtte opp om arbeidet for å sette i verk en læreplassgaranti. Jeg har derfor kalt inn til møte med NHO neste uke. Et møte jeg virkelig ser fram til.

Jeg minner om at et enstemmig fylkesting vedtok innfasingen av denne garantien i februar. Mange av representantene var oppe på fylkestingets talerstol og uttrykte stolthet over å være med på dette vedtaket. I saken står det klart og tydelig at det er en innføringsfase på to år. Det betyr jo at vi vil fortsette dialogen opp mot NHO Nordland, også gjennom å forsterke samfunnskontrakten for flere læreplasser i Nordland.

Vi skal ha god dialog med bransjeorganisasjonene, i tillegg til å fortsette arbeidet opp mot Yrkesopplæringsnemnda i Nordland. Det er helt nødvendig for å lykkes med læreplassgarantien.

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap)