Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med 565849 tonn i 2012. Det tilsvarer en økning på 15,8 prosent i forhold til driftsåret 2011.

Total godsomsetning over kaiavsnittene Bjørnbærvikodden, Rana Industriterminal, Rana Gruber, Helgeland Plast, Toraneskaia og Bulkterminalen, ble på 4153705 tonn, og er det største noensinne i Mo i Rana.

Forrige toppår var i 2007, med 3692374 tonn.

Den største økningen gjennom året var på Rana Grubers utskipningsanlegg og på Rana Industriterminal.

– Dette er et kjempemessig resultat, over 500 tusen tonn mer enn i fjor, og for første gang passerer vi fire millioner tonn over Mo i Rana Havn, sier havnefogd Per Anders Nygaard.

Kraftig økning utenriks

Fordelingen mellom innenriks og utenriks godstransport ble på henholdsvis 1238426 og 2915279 tonn (29,81 og 70,19 prosent).

Innenriks hadde en prosentvis nedgang på 0,34 prosent, mens utenriks viser en økning på 570093 tonn, tilsvarende 24,3 prosent.

Antall skipsanløp økte fra 1015 til 1065, tilsvarende 4,93 prosent.

Forholdet mellom samlet losset og lastet gods i Mo i Rana Havn, viser 1810606 mot 2343099 tonn, henholdsvis 43,59 prosent og 56,41 prosent.

Unngår ballastreiser

– Som det framgår av statistikken, så har godstransporten en svært god retningsbalanse, dvs. at det over havna kommer tilnærmelsesvis like mye gods inn som det går ut. Mange skip unngår dermed lange ballastreiser for nye oppdrag, sier havnefogden.

Havna håndterer Panamax skip på 80000 tonn dødvekt, og har egne taubåter. Dette i kombinasjon med effektive terminaler gir god transportøkonomi og stor miljøgevinst.

– Mo i Rana Havn forventer at den positive utviklingen som vi har sett de siste årene, fortsetter i transportnavet Mo i Rana også i 2013. Ikke bare over havna, men også med bil og bane, og over den viktige øst- vest korridoren E12, til og fra de viktige markedene i Sverige, Finland og Russland, sier Nygaard.

Den nye ferja som nå settes i trafikk over Kvarken mellom Umeå og Vasa, vil også bidra til dette, mener han.

– Men fremdeles mangler jernbanespor til Toraneskaia?

– Det mangler 80 meter spor for å knytte havna til CargoNet. Det er en prosess vi kjører, som jeg ser for meg at vi får til, sier Nygaard.

Modulvogntog

– Ingen skjær i sjøen?

– Det er markedskreftene som rår, og ting kan endres fort. Og skjer det endringer, merker vi det først i havna, sier havnefogden, som også viser til at prøveordningen med modulvogntog på 25,25 meter og en totalvekt på 60 tonn over E12, fra svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, er meget viktig for aktiviteten på europaveien.

– Prøveordningen som ble igangsatt i 2008 er videreført fra 2011, og antallet modulvogntog er økende, sier han.

Historisk

Hvis man går tilbake i tid og sammenligner dagens havnestatistikk med tallene fra den tiden Norsk Jernverk AS, Norsk Koksverk AS og Rana Gruber AS rådet grunnen i Mo i Rana, så hadde havna da en total godsomsetning på 2,4 millioner tonn.

I omstillingsåret 1989 var havna nede på 1,9 millioner tonn.

– Hvis noen skulle finne på å spørre om omstillingen har vært positiv for næringslivet og havneaktiviteten i Mo i Rana, så er svaret JA, slår havnefogd Per Anders Nygaard fast.