Åpent brev til Avinor, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører Geir Waage

Det er ingen hemmelighet at Naturvernforbundet har gått imot flyplassprosjektet på Steinbekkhaugen, et prosjekt som beveger Helgeland og Norge i helt feil retning sett i lys av den truende natur- og klimakrisen. Prosjektet kan også vise seg å bli et økonomisk konkursbo gitt de stadig tydeligere tegnene på motbør for flytrafikk nasjonalt (først og fremst pga. postcovid-effekten) og internasjonalt. Sist ute er EU som nå støtter Frankrikes flyforbud på strekninger som kan nås med tog innen 2 ½ time.

Når prosjektet likevel skal bankes igjennom, har Naturvernforbundet sitt fokus vært å gjøre vårt til at de økologiske skadene på naturmiljøet på Hauan og i Ranaelva begrenses mest mulig. Vi informerte og fikk ifjor daværende Stortingsrepresentant for SV, Arne Nævra til å stille spørsmål til daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide, og den 30.03.2021 sendte vi en bekymringsmelding til Avinor og Hareide på det samme.

Les også

Naturvernforbundet ser med stor bekymring på at det mangler oppdaterte utredninger for Polarsirkelen Lufthavn før prosjektet igangsettes

Hareide avsluttet svarbrevet sitt den 29.04.2021 slik, sitat: «Jeg har merket meg innspillet fra Naturvernforbundet i Rana og omegn, og jeg legger til grunn at Avinor gjennomfører denne utbyggingen på en måte som gir minst mulig negative effekter på klima og miljø i tråd med målsettingene i Nasjonal transportplan og eierskapsmeldingen. Jeg forutsetter ellers at Avinor både i planleggingen og utbyggingen av den nye lufthavna følger de lover og regler som gjelder for denne type prosjekt.»

Siden har det meste gått galt. Det begynte med at Rana kommune, i den verst tenkelige årstiden med stor fuktighet i grunnen og imot henstilling fra Avinor om å la være, den 3. september i fjor iverksatte anleggshogst oppe på Steinbekkhaugen uten at en miljøoppfølgingsplan (MOP) forelå. Arbeidet ble satt i gang under dekke av å være ordinær skogsdrift. Men hogsten var i praksis startskuddet på anleggsdriften ved flyplassområdet. Vanlig skogsdrift reguleres av Skogloven m/forskrifter der det er krav om å ivareta nøkkelbiotoper, livsløpstrær og sørge for skogforyngelse etter hogst. Skogloven er utformet etter tanken om «frihet under ansvar» for skogeier. Rana kommune utnytta ansvarsløst denne friheten til å starte anleggshogst på kommunal grunn på Hauan. Vi er svært urolige over hvordan Rana kommune opptrådte i denne situasjonen og bekymret for hvilken rolleforståelse kommunen besitter. Kommunen er ikke bare flyplassutbygger, men også lokal tilsynsmyndighet for skogbruket, planmyndighet og forurensningsmyndighet. Tilsynsrollen rimer dårlig med at kommunen selv utnytter «smutthull» i lovverket. Ved oppstart av hogsten ble den feiret av politikere og lokale maktpersoner som oppstart av selve flyplassprosjektet. Det på tross av at kommunen formelt sett nektet for at dette var tilfelle.

Samferdselsminister Hareide presterte til og med å stille med sin egen statssekretær, Ingelin Noresjø på markering ved oppstart av anleggshogsten. Konsekvensen av anleggshogsten ble bl.a. ukontrollert og unødvendig stor avrenning fra kjøreskader og jordkverning til terrenget rundt og til Ranaelva. Avrenning som ellers kunne vært minimalisert ved å gjøre avskoging på vårvinteren og i mindre parseller ad gangen.

Deretter har Avinor tatt over «stafettpinnen» og foreslått og fått innvilget av Statsforvalter og Miljødirektoratet anleggelse av utslippsrør m/utslippstillatelse til Avakåsaområdet i Ranaelva, hvilket er rett ovenfor et veldig viktig gyteområde for laks og sjøørret, både i anleggsfasen og i driftsfasen til den nye flyplassen. Vi i Naturvernforbundet har i høringsuttalelser til Statsforvalteren og i klager til Miljødirektoratet påpekt at det dermed planlegges å utsette det nasjonale laksevassdraget for utslipp av slam og nitrogenforbindelser i anleggsfasen og avisningskjemikalier (glycolen) i driftsfasen – stikk i strid med føringene i Stortingsproposisjon nr. 32 (2006-2007) som sier at det i nasjonale laksevassdrag ikke vil være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. Ranaelva er jo i utgangspunktet allerede betydelig påvirket av redusert vannføring fra kraftutbygging og forurensning, bl.a. fra Rana Gruber, og det er nedlagt store offentlige og lokale ressurser på å bekjempe Gyrodactylus salaris. Utslippene av glycolen vil rimeligvis bli størst vinterstid. Kombinert med lav vintervannføring i Ranaelva kan en da få så høye konsentrasjoner av glycolen at oksygenmetningen i elvevannet nedenfor utslippsrøret over kortere tidsrom blir for lav til at fiskeyngelen overlever. Det er ikke gjennomsnittsverdier som avgjør dette.

Sist ut er en tillatelse fra Statsforvalteren til å krysse flere av gytebekkene i forbindelse med etablering av avløpsrøret til Ranaelva. Det gis tillatelse til inngrep som vil redusere gytestrekninger for anadrom laksefisk med opptil 22 meter. I tillegg beskrives faren for at leire- og jorderosjon fra anleggsarbeidene vil dekke til grus og stein i gytebekkene med gjørme. Naturvernforbundet mener tillatelsen er et uttrykk for lave miljøambisjoner knytta til flyplassprosjektet. Etter vår oppfatning må alle inngrep utføres så skånsomt som mulig, og avbøtende tiltak og restaurering gjennomføres i etterkant. Naturvernforbundet ser ingen grunn til at forholdene for det biologiske mangfoldet i vassdrag knytta til Ranelva skal lide under flyplassutbygginga. Utfordringene er løsbare hvis viljen er til stede hos utbygger og offentlige myndigheter.

Våre klager på utslippstillatelsen under driftsfasen og undergraving av gytebekkene ligger nå inne til avgjørelse hos Miljødirektoratet (anleggsfasen er avgjort). Naturvernforbundets forslag og krav har vært og er at utslippsrøret legges utenom gytebekkene og til et stykke ut i Ranfjorden for sikker fortynningseffekt av utslippene. Vårt spørsmål til Avinor og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er hvor det har blitt av Knut Arild Hareides løfter om «minst mulige effekter på klima og miljø»? Videre om det nå foreligger en Miljøoppfølgingsplan (MOP)? Ad hoc-løsningene som dukker opp hele tiden, tyder på det motsatte. Bryter Hauan-utbyggingen dermed «de lover og regler som gjelder for denne type prosjekt» for igjen å sitere Hareide sine ord?

Dernest registrerer vi, kanskje ikke helt uventet, at Rana kommune står stilltiende på sidelinja og aksepterer det vi oppfatter som manglende prosjektstyring av flyplassutbygginga generelt og tilskitningen av Ranaelva m/gytebekker spesielt. Vårt spørsmål til ordfører Geir Waage er da om han og kommuneflertallet i det hele tatt ser noen miljøverdier å ta vare på rundt Hauanprosjektet?


Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn,

Frode Solbakken, leder, Dag Johansen, Gerd Sørmo, Hallvard Kjelen, Anne Fladvad, Espen Dahl