Nedgang i laksefangsten i nordlandselvene – pukkellaksen er i frammarsj

Det ble fisket betydelig mindre mengder laks i Nordland i fjor sammenlignet med året før. I 2021 ble det rapportert inn en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 28,1 tonn. Dette er en nedgang på 6,4 tonn fra 2020, skriver Statsforvalteren i Nordland på sin hjemmeside.

Nedgangen er ikke knyttet til bestemte vassdrag, men ser ut til å være generell.

Sjøørretfangsten i 2014 var den lavest registrerte med en totalfangst (avlivet og gjenutsatt) på kun 8,3 tonn. I årene etter har det vært en liten økning til cirka 10 tonn.

Pukkellaksen er en fremmed fiskeart som er uønsket i norsk natur. Den hører hjemme i elver som munner ut i Stillehavet, og har spredd seg til Norge etter utsettinger i Nordvest-Russland.

– Pukkellaksen er en trussel både mot våre naturlige fiskebestander og øvrig biologisk mangfold. Store mengder død pukkellaks påvirker vannkvaliteten i vassdragene. Det har skjedd en kraftig økning i mengden pukkellaks som gyter i norske vassdrag siden 2015.

Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og så langt er den kun tallrik i Norge i oddetallsår. I 2021 ble det rapportert om en fangst på 1,6 tonn pukkellaks fra sportsfiske i vassdragene i Nordland. Neste store invasjon er ventet i 2023.

Nytt for 2021 er det ble åpnet for laksefiske i Ranaelva etter to år med forbud av hensyn til reetableringen av fiskebestandene etter rotenonbehandlingene mot Gyrodactylus salaris i 2014/2015. Elva er nå inne på topp ti over laksevassdragene i Nordland med en fangst på 1,2 tonn.

Fisket etter sjørøye er også strengt regulert. I årene fra og med 1992 har rapportert fangst av sjørøye i Nordland ligget mellom 0,8 og 2,3 tonn. De siste årene har fangsten vært på ca. 1 tonn.

I 2021 ble det rapportert om en fangst på over 100 kilo i kun ett vassdrag. Det er Flostrandvassdraget i Rana med 237 kilo.