– Nesna kommune ønsker å bli bedre på tilrettelegging og bli en bedre samarbeidspartner for næringslivet, sier rådmann Lill Stabell i en pressemelding. 

– Det betyr at vi må bli arbeide med hvordan vi driver våre forvaltningsoppgaver, hvordan vi arbeider med næringsutvikling og hvordan vi arbeider med å utvikle tjenestene som næringslivet etterspør. Målet er at vi skal bli en bedre tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv, slik at både nye og eksisterende bedrifter kan utvikle seg i henhold til ambisjoner og potensiale. Satsingen skal supplere vekst- og utviklingsarbeidet som omstillingsprogrammet i Nesna bistår lokalt næringsliv med, sier Stabell.

Programmet Næringsvennlig kommune er utarbeidet av Innovasjon Norge, men må tilpasses lokalt i kommunene. Arbeidet vil derfor starte med en spørreundersøkelse i desember som går ut til lokalt næringsliv, politikere og deler av de ansatte i Nesna kommune. Det skal også gjennomføres intervjuer med næringsliv og utviklingsaktører i februar.

Etter en har samlet informasjon, vil prosjektet arbeide målrettet med de områder det er nødvendig for å bedre samhandlingen mellom kommune og næringsliv.

– Det er en spennende prosess som vi setter i gang og jeg har tro på at vi får en konstruktiv og god prosess videre, sier Stabell