Satsing på Campus Helgeland er et offensivt grep

Helgeland står foran et industrieventyr som vil ha enorm betydning for regionen, og være et nasjonalt kraftsenter for utvikling av klima- og miljøvennlig industri for det globale markedet.

Med etablering av batterifabrikker i Rana, hydrogenfabrikker i Mosjøen, havvindmøller på Nesna, ny flyplass og dypvannskai, er det et potensial for investeringer på flere titalls milliarder kroner i denne viktige regionen. Samlet kan dette gi flere tusen nye arbeidsplasser lokalt.

I årene som kommer vil Helgeland gjennomgå vesentlige endringer og kan få store positive vekstutfordringer. Men for å lykkes et det et suksesskriterium at det satses på bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning og samarbeid med samfunns- og næringsliv.

Satsingene på Helgeland må møtes med et offensivt grep. Hvis ikke kan regionen som helhet tape vekstkraft og muligheter for store industrietableringer. Det må satses på utdanning og forskning i regionen, med en større faglig bredde enn det som finnes i dag. Reetablering av lærerutdanninger på Nesna er bare en del av utfordringsbildet.

Mange sentrale politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært veldig tydelige på en satsing på Nord universitet. Det har blitt framhevet at de to nordligste universitetene, samt Samisk høgskole, har en spesiell rolle i Nordområdesatsingen som skal komme. Det er også understreket at Nord universitet, med sin faglige profil, har en sentral regional rolle med å sikre arbeidslivet i Nordland og Trøndelag kandidater med relevant utdanning. Hvis dette skal være mer enn politiske utsagn i valgkampen, må en legge til grunn at den løsningen som regjeringen velger skal styrke – og ikke svekke – Nord universitetet.

Nord universitet har satt kurs mot en kraftfull satsing på Campus Helgeland. Det gjør oss i stand til å bidra med kompetanse og støtte opp om optimismen og framtidstroen som rår på Helgeland. Dette gjør vi fordi vi tror på at et sterkt og robust Campus Helgeland skal tiltrekke seg ungdom fra hele Helgeland og resten av landsdelen. I løpet av få år skal Campus Helgeland ha mer enn 1000 studenter.

På Campus Helgeland skal vi bygge kompetanse for hele regionen. Vi jobber videre med en faglig satsing på digitalisering, og etablerer en innovasjons-lab sammen med næringslivet på Helgeland, Rana kommune og Nordland fylkeskommune, som en direkte forlengelse av en strategisk samarbeidsavtale mellom partene. Vi ønsker også å etablere et samarbeid med NTNU i Trondheim, blant annet for å tilrettelegge for utdanninger som kan bidra inn i batteriproduksjonen og andre industrisatsinger på Helgeland.

Skal samfunnet makte veksten i befolkningen er det nødvendig å utdanne kandidater til mange forskjellige bransjer og et mangfoldig arbeidsliv. I årene framover vil Nord universitet utdanne flere kandidater til arbeidslivet på Helgeland enn vi noen gang har gjort tidligere. I år startet det første kullet med barnehagelærerstudenter her. Fra før av har vi en solid økonomiutdanning, en ny grunnskolelærerutdanning, en veletablert campusutdanning i sykepleie, et desentralisert sykepleieprogram og utdanning i sosialt arbeid på Campus Helgeland. Alt dette er i tråd med Nord universitets strategiske satsing på å utdanne kvalifisert arbeidskraft i og til regionen.

På battericellefabrikken Freyr vil det på sikt være behov for mer enn 1.500 medarbeidere. Byggingen har allerede startet og rekruttering av medarbeidere er i gang. Erfaringer fra Northvolts batterifabrikk i Skellefteå i Sverige, viser at utdanningsbehovet knyttet til slike satsinger strekker seg langt ut over tradisjonelle fabrikkyrker og at behovet for arbeidskraft er stort.

På Campus Helgeland ønsker vi å ta et grep som gjør at det blir bosetting og utvikling av regionen som følge av nyetableringene, og at arbeidskraften ikke blir fløyet inn og ut. Gjennom en kraftfull offentlig satsing på utdanning og kompetanseheving, brukes offentlige midler på å styrke både små og store bedrifter i tilknytning til batterisatsingen. Dette er i tråd med det Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har snakket om, der statlige bidrag støtter opp om satsinger i næringslivet.

Den viktigste forutsetningen for at de planlagte industri-investeringene i sin helhet vil bli gjennomført, er at hele regionen oppleves som så attraktiv at det sikrer tilflytting. Tidsmessig vil satsingene på Mo og i Mosjøen komme først. Det underbygger at det bør lages en Helgelandsstrategi for en større satsing på høyere utdanning, gjennom å styrke Nord universitets tilbud i regionen.

Nord universitet skal være den viktigste bidragsyteren til kompetanse- og utdanningstilbud som bidrar til å lykkes med regional utvikling i Nordland og nordre deler av Trøndelag – både i dag og i framtiden. Da må den nye regjeringen være sitt ansvar bevisst, og støtte opp om Nord universitet sine satsinger.

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen og rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet