I juni skal fylkestinget behandle Regional Transportplan (RTP) for 2022–2033. Det foreslås å bruke hele 10, 5 milliarder til samferdsel i denne perioden. Miljø, trafikksikkerhet og næringsveier prioriteres høyt.

Nærmere 3 milliarder av dette skal brukes på Helgeland. Det største samferdselsprosjektet i RTP ligger i Rana. 500 millioner er prioritert til utbedring av Bustneslia i perioden. Det vurderes flere alternativer, men det er ennå ikke konkludert hvilket alternativ som skal gjennomføres, det er derfor satt av 100 millioner i første periode til blant annet prosjektering. Inntil man har ei ny løsning på plass vil fylkeskommunen fortsette med de tiltak som har vært gjort i vinter, det har fungert godt.

Med den næringsutviklingen som skjer i regionen er det viktig at infrastrukturen kommer på plass så raskt som mulig. I tillegg vil viktige næringsveier som Tosenveien og Herøysundbrua bli prioritert. I forslaget forslår vi å bruke 400 millioner til Tosenveien og 280 millioner til Herøysundbrua. Det er viktige næringsveier og må prioriteres. Det foreslås videre å bruke 210 millioner til vedlikehold, reasfaltering og asfaltering av grusveier.

Nordland er et ferjefylke og det meste er på Helgeland, derfor går forholdsvis mye av midlene til ferjer på Helgeland. I forbindelse med det grønne skiftet skal ferjene elektrifiseres. Det foreslås å bruke en halv milliard i første periode til å elektrifisere 7 ferjesamband, 5 av disse er på Helgeland. Dette er et av de største fylkeskommunale bidraget for å nå klimamålet. I tillegg er det satt av 550 millioner til andre klimatiltak, som blant annet infrastruktur for elektrisk lading og alternativt drivstoff til kjøretøy.

Trafikksikkerhet og folkehelse er viktig. Den positiven næringsutviklingen i fylket fører også til økt tungtrafikk langs fylkesveiene. Det er derfor gledelig at trafikksikkerhet er prioritert så høyt i planen. Nordland er en trafikksikker fylkeskommune og har ansvar for å tilrettelegge for trygg ferdsel langs fylkesveien og det er særdeles viktig at skoleelever kan ferdes trygt til og fra skolene. På Helgeland ligger seks gang- og sykkelveier inne i handlingsplanen og fire av disse er prioritert i første periode. Det er en nødvendig prioritering med tanke på den økningen vi ser av trafikkskadde, spesielt blant syklister.

Fylkeskommunen har en trygg og god økonomistyring. Samferdsel er en av de største oppgavene til fylket og det er gledelig at man har funnet plass til flere prosjekt enn de som lå inne i forslaget som var ute på høring. Jeg håper at opposisjonspartiene kan være med på å løfte denne sektoren slik at vi får tryggere veier, en bedre infrastruktur og en mer klimavennlig transportsektor.


Linda Eide
Fylkestingsrepresentant
Arbeiderpartiet