Det er i en pressmelding fra Nordlandssykehuset det fremgår at sykehuset når hever beredskapen til gul. Dette grunnet et økende antall innleggelser av pasienter med covid-19 og et økende press på sykehusenes intensiv- og overvåkningskapasitet.

Det økende smittetrykket har ført til flere innleggelser av pasienter med covid-19. Per dags dato er det 12 pasienter som er innlagt, syv i Lofoten og fem i Bodø.

– Vi går derfor over fra grønn til gul beredskap i hele helseforetaket. Dette gjør vi for å tilpasse driften og forberede oss på en mulig ytterligere økning av covid-19 pasienter, sier fagdirektør Tonje Hansen.

Overgangen til gul beredskap fører til at enkelte pasienter vil få utsatt timene sine. Disse vil bli kontaktet direkte. Øvrige pasienter skal møte som avtalt.

Videre innføres det også begrensinger i besøk og ledsagere.

– Vi ber besøkende og ledsagere om å gjøre en kritisk vurdering av om besøk/følge er helt nødvendig. Dersom du har luftveissymptomer eller har vært i nærkontakt med smittet, skal du ikke komme til sykehusene. Dette gjelder både besøkende/ledsagere og pasienter, og ved alle sykehus, sier Hansen.

Status for de andre sykehusene i Helse Nord er følgende (data hentet fra Helsedirektoratet):

Finnmarkssykehuset - to innlagte pasienter

UNN - 21 innlagte pasienter

Helgelandssykehuset - 0 innlagte pasienter

På nasjonalt basis er det 173 innlagte pasienter. Av disse er det 42 som er innlagt på intensivavdeling. 18 får invasiv respiratorbehandling.