Dårligst står det til i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, samt de tre nordligste fylkene.

– I disse regionene er det en mye høyere andel som oppfatter skoleveiene som utrygge. Det er bekymringsfullt, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

På landsbasis svarer drøyt en av fire (27 prosent) at skoleveiene er utrygge. I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane svarer hele 37 prosent svarer det samme.

I Nordland, Troms og Finnmark mener 35 prosent at skoleveiene er utrygge. I regionene som kommer best ut, Trøndelag og Rogaland, er det henholdsvis 18 og 19 prosent som mener skoleveiene er utrygge.

– Vi ser at folk i de mest spredtbygde strøkene i undersøkelsen er minst fornøyd med sikkerheten på skoleveiene. Vi mener foreldre og barn må få bedre muligheter til å gi innspill til skolene på hvordan skoleveiene kan bli tryggere, sier Ryste.

Medlemsorganisasjonen, som jobber med trafikksikkerhet over hele landet, ønsker at skoler, veimyndigheter og kommuner skal samarbeide tettere om å forbedre skoleveiene. I tillegg må trafikksikkerhet stå sterkt i læreplanen.

Folk ønsker mer gang- og sykkelvei 

– I disse dager begir rundt 60.000 førsteklassinger seg ut på skoleveien for første gang. Skoleveiene må prioriteres med flere gang- og sykkelveier, sier Camilla Ryste.

På spørsmål om hvilke tiltak som vil bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, er det nettopp flere gang- og sykkelveier, bedre vintervedlikehold og mer fortau som kommer ut på topp.

 

I Trafikantbarometeret er det kun 22 prosent på landsbasis som svarer at veiene er trygge nok som de er.

– Myndighetene har et mål om at 80 prosent av barna skal gå og sykle til skolen. Da må det legges til rette slik at skoleveien er trygg og trivelig, slik at foreldre tør sende barna ut til fots eller på sykkel, avslutter Ryste.

Varsler om farlige skoleveier 

Som en del kampanjen «Med hjertet i halsen» ba NAF før sommeren folk melde fra om farlige veistrekninger og skoleveier. På noen få uker ble det meldt inn over 600 varsler om farlige skoleveier, av totalt 1200 saker knyttet til farlige veier.

– Trygge skoleveier engasjerer folk, og vi ønsker å samarbeide med ildsjeler lokalt slik at skoleveiene kan bli bedre. NAF er til stede i mange lokalmiljøer og de lokale NAF-avdelingene har knyttet til seg mange frivillige som ønsker å gjøre en forskjell, sier Ryste.

Om NAF Trafikantbarometer 

NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Det utføres annethvert år av TNS Kantar på oppdrag fra NAF.

Årets undersøkelse er gjennomført i perioden januar-februar 2019. Undersøkelsen er landrepresentativ, med ekstra utvalg i storbyene og for å sikre valide resultater fra hele landet.

1000 respondenter svarte på den landsrepresentative undersøkelsen, og totalt har 3975 personer deltatt.