Fra tanke til handling – grønne anskaffelser

«Vi må skape 250.000 nye arbeidsplasser i private bedrifter dette tiåret. Da må vi effektivisere offentlig sektor og bruke offentlig innkjøp til å utvikle marked og styrke bedriftene» Ole Erik Almlid NHO-sjef, NHOs innkjøpskonferanse 13.oktober, 2020.

Det offentlige kjøper inn for nærmere 600 milliarder kroner i året og er dermed næringslivets største kunde. På grunn av innkjøpermakten har det offentlige en viktig rolle for at vi som samfunn skal bli grønnere, mer digitale og for å få utviklet fremtidens løsninger. Ved å gå foran kan det offentlige bidra til å styrke mange av de bedriftene som kan stå for eksportinntektene til Norge i framtida.

Innovasjonsmotor

CELSA Nordic i Rana, resirkulerer stål fra biler og fartøyer ved bruk av vannkraft. Sluttproduktet er blant det mest klimavennlige stål i verden, med et CO2-utslipp som er halvparten av gjennomsnittet for europeisk stålproduksjon. Mesteparten av produksjonen går til bygge- og anleggsprosjekter i Norge – de fleste av dem i offentlig regi.

CELSA har ikke bare et produkt som bidrar til den sirkulære økonomien, og reduserte utslipp. CELSA har også kompetanse på hvordan offentlige anskaffelser kan bidra til å redusere klimafotavtrykket i norsk bygge- og anleggsbransje gjennom å stille tydelige krav til materialbruken i prosjektene. Gjennom offentlige anskaffelser på stål med et lavt klimafotavtrykk, vil det offentlige bidra til å fremme den grønne omstilling i stålindustri, bygge bransjen mv. Det er her den strategiske styrke ligger i de offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser har potensial til å bli Norges viktigste innovasjonsmotor, både generelt og knyttet til det grønne skiftet, miljø og klima. Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft (2017) peker på offentlige anskaffelser som verktøy for grønn omstilling, ikke minst innen transport, bygg og avfall. Næringslivet og ikke minst den lokale industrien er motiverte for å utvikle nye løsninger. Samtidig er det nødvendig og helt avgjørende å nå klimamål og utvikle fremtidens næringsliv. Hva angår klimautslippene er det dårlig tid.

Det blir nå lettere med for det offentlige med grønne innkjøp

For å sikre fremgang og gjøre det enklere å få til offentlige anskaffelser, utarbeides det nå to nye veiledere for grønne innkjøp. Disse er utviklet i et samarbeid mellom direktoratet for forvaltning og økonomistyring og NHO laget en veileder for grønne innkjøp til oppdragsgiverne.

Med de nye veilederne heves nå både fokus og kompetansen innen grønne anskaffelser. Men den viktigste jobben fremover, er at det offentlige faktisk kommer i gang med grønne innkjøp. Dette krever prioriteringer, kompetanse hos innkjøpere og tettere samarbeid mellom offentlige- og private virksomheter. Leverandører i det private næringsliv, har mye av den kunnskapen og kompetansen det offentlige trenger for å kunne velge grønne varer eller tjeneste. De neste tiårene vil vi se att den grønne omstillingen kommer å bidra til mange nye produkter og tjenester. Det offentlige og det private må finne gode måter å samarbeide på.

Med veilederne blir det nå enklere å gjennomføre grønne anskaffelser, helt i tråd med intensjonen med regelverket. Regelverket legger bedre til rette for å bruke anskaffelser som strategisk virkemiddel for å nå miljømål og åpner for økt vektlegging av miljø, klima og bærekraft. Og det er altså ikke bare på nasjonalt nivå dette skjer. Fylker og kommuner er svært viktige for å bidra til grønne løsninger.

50 prosent

Grønne innkjøp er ikke noe som bare skjer i Norge. Offentlige sektor i EU anskaffer for rundt 2.000 milliarder euro i året. Målet er, at 50 prosent av disse anskaffelsene skal være grønne. Dette ble formulert som en del av EUs handlingsplan for bærekraftig forbruk og produksjon (2008), og ble presentert i kommisjonens meddelelse om offentlige grønne anskaffelser. Senere er målet bekreftet i forbindelse med EUs 7. miljøhandlingsprogram og igjen i forbindelse med EUs sirkulære økonomipakke fra 2015. Grønne anskaffelser vurderes som et effektivt verktøy for å fremme sirkulær økonomi og bygge opp næringsvirksomhet.

Gjennom de forskjellige programmene har EU ønsket å styrke oppmerksomheten rundt offentlige anskaffelser som et strategisk verktøy, for å fremme en grønn omstilling av markedet. Ved å bruke offentlig etterspørsel til å stille grønne krav til produkter og tjenester, er det stort potensiale for å påvirke hele verdikjeden og bidra til å fremme mer miljøvennlige, sirkulære og ressurseffektive produkter. Et av de landende som er fremst er Danmark.

Anskaffelser og klimamål

Med strategien "Grønne anskaffelser for en grønn fremtid" har nemlig den danske regjeringen pekt ut retningen for det offentlige som innkjøper. Strategien er ambisiøs og må sees i sammenheng med at Danmark i 2021, som et av de første landene i verden, har satt et konkret klimamål for offentlige anskaffelser.

Strategien vil bidra til en grønn omstilling av offentlige anskaffelser innen tre spor, som i sum vil sikre en reduksjon av klimafotavtrykk fra offentlige anskaffelser, mot 2030. Strategiens tre spor inneholder forskjellige elementer.

Det første sporet handler om tiltak som skaper grønn handling her og nå, det andre sporet handler om langsiktig grønn utvikling frem mot 2030, og det tredje sporet handler om å bygge nødvendig kunnskap og verktøy for å følge opp den grønne utviklingen.

Grønne datasentre

Den danske strategien inneholder en rekke konkrete tiltak, som eksempelvis en ambisjon om å få en utslippsfri bilpark i offentlig sektor innen 2030. Det skal lages en plan for en gradvis ombygging av hele den offentlige kjøretøyflåten til utslippsfrie kjøretøy innen 2030. Det er allerede inngått avtaler med flere kommuner, som forplikter seg til en rekke mål, for eksempel at alle nyinnkjøpte bybusser og personbiler må være utslippsfrie fra 2021.

Grønne datasentre er et annet konkret tiltak. Her gjøres det nå et arbeid for å undersøke hvilke krav til datasentre som best kan sikre at det offentlige lagrer og behandler data så klima- og miljøvennlig som mulig. Dette arbeidet vil gi en mulighet for helt nye og innovative måter å jobbe med datalagring og behandling på.

Bærekraftig samskapning

Koplingen mellom klimamål og offentlige anskaffelser forplikter i større grad til grønne anskaffelser og vil bidra til å tydeliggjøre det offentliges rolle i det grønne skifte.

Her har Norge og Rana store muligheter. Vi har industrien som satser på å være i verdensklasse når det kommer til grønne omstilling. Vi får etterhvert på plass Freyr´s battericelleproduksjon, og et grønt datasenter. Vi har allerede et næringsliv som i større grad satser på det grønne. Summen av visjoner, tiltak og nyetableringer vil styrke oppmerksomheten på Mo i Rana og Rana som grønn innovativ kommune og regionen.

Kommunen og fylkeskommunen er en viktig og sentral del av utviklingen, veksten og velferden vi får til. De grønne anskaffelsene er en viktig del.

Grønne offentlige anskaffelser underbygger ikke bare den grønne omstilling og flere grønne arbeidsplasser, men vil også bidra til større grad av samskapning for et mere bærekraftig samfunn.


Allan Berg,
Rana Utvikling