Det er Nordland fylkeskommune som på egne sider melder om nye ruter for Helgelandspendelsen fra mandag 4. april av.

Knutepunktet flyttes da fra Stokkvågen til Onøy.

– Det blir bedre regularitet i sambandet, og hurtigbåtpassasjerene fra Træna kan starte noe senere på morgenen, uttaler fylkesråd Monika Sande, og fortsetter:

– Det har vært jobbet mye med å tilpasse ruteplanen slik at den dekker behovet for så mange som mulig. Endringen retter opp i en del ulemper som oppsto den gang knutepunktet ble flyttet fra Onøya. Nå flytter vi den tilbake og er i gang med ny rute allerede om to uker.

I pressemeldingen legger fylkeskommunen vekt på at det har vært en omfattende prosess med mange møter med de berørte kommune, som ligger bak den nye ruteplanen.

– Vårt hovedfokus har vært å følge vedtakspunktene i fylkestingssaken. Nordlandsekspressen skal i så stor grad som mulig være urørt, og den nedkortede seilingstiden i Helgelandspendelen skal i hovedsak benyttes til å trygge korrespondansene, og sørge for at ruten kan gjennomføres også når dårlig vær medfører redusert seilingshastighet, uttaler Sande, og viser blant annet til at de nye endringene ikke svarer ut alle ønskene som er kommet, kanskje spesielt fra Lovund.

– Vi er klar over at det litt ulike ønsker som står mot hverandre. Vi har balansert dette i de nye rutene, og ønsker å skape stabilitet og god regularitet for de reisende.

I pressemeldingen viser fylkeskommunen til at det blir oppstart 20 minutter senere på morgenen, samt at man avslutter for dagen 20 minutter tidligere på kvelden.

«Reisetiden reduseres for de med lengst vei og det vil være mulig å sove noe lengre på morgenen enn i dag», heter det i pressemeldingen.

Videre vil den nye ruten bli helårlig samt at antallet ukentlige formiddagsruter skal økes fra to til tre. Sommerruten til Myken utføres med eget fartøy uavhengig av Helgelandspendelen.

– Ettermiddagsturen endres fra pendel til ringrute. Det vil si at reisende fra Lovund og Sleneset må via Træna for å komme seg til fastlandet. Grepet som gjøres på ettermiddag gir bedre rom for å gå med redusert hastighet eller benytte alternativ seilingsled. Det er også et alternativ for disse passasjerene å benytte direkteferge til Stokkvågen på ettermiddag, og det vil i hovedsak kun være reisende som skal videre til Sandnessjøen som blir negativt berørt. Det er heller ikke svært mange som benytter denne delen av ruta. Hovedtyngden av passasjerene reiser inn til fastlandet på morgenen og ut igjen på ettermiddag. Det er dermed få reisende fra Lovund og Sleneset på ettermiddagen, og hensynet til innbyggerne på Træna vurderes som viktigere i akkurat dette momentet, uttaler Sande i pressemeldingen.

Videre heter det i pressemeldingen at busskorrespondanse mellom togankomst i Mo i Rana og båt- og fergeavgang i Stokkvågen blir trygget.

– I tillegg blir busstilbudet mellom Mo i Rana, Nesna, Stokkvågen og Tonnes styrket. Spesielt fredag og søndag. Og øyene i Rødøy får korrespondanse med Helgelandspendelen og dermed mulighet til å reise på dagsturer til Sandnessjøen. Jeg håper de nye justeringene i tilbudet skal gi bedre trygghet og regularitet når vi nå flytter knutepunktet tilbake til Onøy, uttaler Sande.