Episoden fant sted i Hemnes 26. april i fjor – midt i lammingen og ei uke før beiteslipp, ifølge tips Rana Blad har fått.

Etter at Statens Naturoppsyn (SNO) i Nordland forgjeves hadde lett etter jervhiet som det var gitt tillatelse til å ta ut ungene fra, ble NRK Nordland med de to lokale sauebøndene Christer Skreslett og Rune Trettbakk til fjells med snøskuter – og fikk påvist hvor jerven holdt til.

8000 hver i bot

Ingen skal ha sett at de to kjørte NRKs journalist til jervhiet. Men reportasjen kom på TV, og det resulterte i anmeldelse og bot. Boten ble utferdiget sist uke. Rune Trettbakk og Christer Skreslett er politianmeldt på grunnlag av et telefontips fra en navngitt person i SNO, etter det Rana Blad har fått opplyst. For øvrig samme person som sto for degraderingen av skadedokumentasjonene tidligere i høst. Noe som ytterligere forsterker samarbeidsproblemene mellom næring og forvaltning.

– All kjøring foregikk på privat grunn, og det meste på privat skogsbilvei og etter merket trase. For øvrig samme vei en av de anmeldte benytter til sin gjeterhytte, opplyser Christer Skreslett og Rune Trettbakk. De bekrefter at de har fått forelegg på 8000 kroner hver etter skuterturen. De vurderer nå om de skal betale forelegget, eller gå til retten.

Ikke dispensasjon

– Saken er en viktig prinsipiell sak for hele næringa. Men som kjent risikerer vi store økonomiske utlegg i forbindelse med dette. I tillegg medfører dette en stor personlig belastning for dem det rammer, sier de.

Politiadvokat Gro Holm, som har utferdiget forelegget, forteller at anmeldelsen av de to kom på vanlig vis – gjennom en polititjenestemann. Hun mener at kjøringen ikke har skjedd i forbindelse med næringsvirksomhet, og har derfor utvist et forelegg på 8000 kroner til hver.

– En fisker som ble tatt for å ha fisket 20 tonn sild under minstemålet fikk 15.000 i bot. Hvordan kan det gis 16.000 i bot for å kjøre snøskuter etter oppmerket trasé?

– Jeg begir meg ikke ut på slike sammenligninger, sier Gro Holm, som forteller at det er helt normalt at slike saker havner i retten.

– Men ikke oftere enn andre saker, legger hun til.

– Reglene for motorferdsel i utmark sier at det gis dispensasjon for media for å lage reportasjer?

– Disse hadde ikke dispensasjon, og det er heller ikke den som laget reportasjen for NRK som fikk boten, men de som kjørte snøskuterne, sier politiadvokat Gro Holm.

Ikke involvert

Lederen i SNO Nordland, Vegar Pedersen, benekter at han har vært involvert i anmeldelsen av de to sauebøndene i Hemnes.

– Jeg forstår det slik at politiet på egen hånd har opprettet sak. Det er nok konfliktfylt å jobbe med rovviltsaker enn at jeg også skal involvere meg i ulovlig snøskuterkjøring, sier Vegar Pedersen.

– Har politiet vært i kontakt med deg om saken?

– Nei. Vi så etter jervhiet, som vi hadde vedtak på hiuttak fra, og dro ut og lette etter spor. Vi var innom et forlatt hi, og så at det hadde vært folk der. Men jeg har ikke foretatt meg noe, og er heller ikke avhørt om saken, sier lederen i SNO Nordland, Vegar Pedersen.

Støtte fra ordføreren

Ordfører Kjell-Idar Juvik i Hemnes mener de to sauebøndene handlet i god tro, og støtter fullt ut måten de to handlet på.

– Det er beklagelig at de ble anmeldt. De viste NRK Nordland at SNO ikke gjorde jobben sin. Kanskje var det fordi de hengte ut SNO at de ble anmeldt, sier Juvik.

– Som ordfører i en landbrukskommune med store rovviltproblemer støtter jeg fullt ut måten de handlet på, sier Kjell-Idar Juvik. Han viser til at årsaken til hendelsen var måten SNO handlet på i forbindelse med hi-uttaket. De skal ha avvist hjelp fra lokalkjente for å lokalisere hiet. Og dermed fant de det ikke. Da tok saueeierne med seg NRK til stedet.

– Dette er et eksempel på at SNO ikke bruker lokal kunnskap. Og det er beklagelig. Det er nettopp dette vi har hatt møter om sammen med Fylkesmannen i Nordland, for å styrke tilliten mellom forvaltning og næring, sier Juvik, som ikke er i tvil om at skuterkjøringen i dette tilfellet må regnes som kjøring i forbindelse med næring.

– De er begge sauebønder som lever i problematikken rundt rovdyrskader. Det er de som lider under måten det forvaltes på, som også må lide her. Og det blir feil fokus å bøtelegge for brudd mot motorferdselsloven. Man må se på bakgrunnen for kjøringen, og det føler jeg ikke er gjort her, sier han.

Kjell-Idar Juvik, som sitter i landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), har allerede luftet denne saken med sekretariatet i USS, som vil se på om den skal løftes opp på høyere nivå.

– Hvis det hadde blitt søkt om dispensasjon for reportasjetur, ville den ha blitt godkjent?

– Jeg behandler ikke slike søknader, men generelt vil man få løyve rimelig raskt hvis man søker til slike formål. Men dette skjedde fort, og de som kjørte betraktet turen som en del av kjøring i forbindelse med næring. Derfor tenkte de ikke på å søke om ekstra tillatelse, sier Kjell-Idar Juvik.