Bruker fellesskapets penger uten kontroll

Artikkelen er over 8 år gammel

Det spises og drikkes for skattebetalernes penger uten at det er orden i sysakene i Rana kommune. Det kjøpes brennevin, det gis tips og det finnes ingen kontroll på i hvilken sammenheng bevertninga foregår.

DEL

- Jeg trodde ikke det var mulig med en så grov svikt. Dette er en veldig alvorlig sak og det er utrolig at det ikke finnes systemer i en så stor organisasjon som Rana kommune som fanger opp dette. Dessverre vitner dette om et totalt fravær på økonomisk internkontroll, sier Allan Rognan som er leder i kontrollutvalget.

Utvalget har fått gjennomført en undersøkelse av hvordan representanter i kommunen bruker av fellesskapets midler knyttet til representasjon. Og Rognan er altså rystet over det som nå kommer fram.

- Kontrollen avdekker at kommunen over flere år har hatt store svakheter i den interne kontrollen. På grunn av manglende dokumentasjonskrav i hvordan kommunens representanter bruker fellesskapets midler, er det umulig å etterprøve hva forbruket knytter seg til. Det registreres blant annet en økende tendens i bruk av alkoholholdig drikke, samtidig som det er uklart om representasjonen/-bespisninga skjer i arbeidsrelaterte situasjoner, sier Rognan.

Dårlig signal

Totalt brukte Rana kommune nesten 1,1 millioner kroner på bespisning, representasjon og over- natting i fjor. I rapporten pekes det på at kommunen i sitt økonomireglement slår fast at innkjøp skal utføres etter kommunens etiske retningslinjer og høy forretningsskikk og de skal være etterprøvbare.

- Vi må kunne forvente at helt elementære krav til dokumentasjon blir ivaretatt, spesielt med tanke på behovet for etterprøvbarhet. Det vi nå avdekker har foregått over flere år og vi ser en økende tendens til at større og større beløp belastes kommunen. Vi ser altså også ei utglidning i forhold til bruk av alkohol og dette gir et særdeles dårlig signal. I tillegg ser vi at grensene tøyes i forhold til hvor mye som kan brukes per person, sier Rognan.

Mens Babettes i 2007 fakturerte Rana kommune for 50.127 kroner, var beløpet i fjor 140.932 kroner, MamaRosa fakturerte kommunen for 10.142 kroner i 2007, i fjor var beløpet 68.485 kroner, Bimbo fakturerte kommunen for 143.943 kroner i 2007, i fjor var beløpet 107.169 kroner, mens Meyergården, som er den største leverandøren av tjenester som angår bespisning, representasjon og overnatting, i 2007 fakturerte kommunen for 1.067.421 kroner og for 1.099.409 kroner i fjor.

Fra gjennomgangen som revisjonen har gjort av bilag for en av leverandørene viser det seg at av 83 fakturaer mangler det opplysninger om formålet på 76 av dem, på 72 mangler det opplysninger om deltakere, på 24 av dem er det registrert mva-feil og på 21 av dem mangler det signering på ordreseddelen.

Kommunen mangler dessuten retningslinjer for kjøp av overtidsmat, og i rapporten kommer det også fram at naturalytelsene i form av overtidsmat aldri har vært innberettet. I praksis betyr dette at kommunen bidrar til skatteunndragelser og at det betales for lite arbeidsgiveravgift.

De forholdene som rapporten peker på gjelder alle avdelinger i kommunen, samt administrativ og politisk toppledelse. Revisjonen påpeker for øvrig følgende. «De fleste utgifter som vedrører alkohol gjelder ledelsen og politikerne hvilket i enkelte tilfeller neppe samsvarer med de etiske retningslinjene. Det synes også å foreligge fordeler som antas som innberetningspliktige».

- Dette er en stygg og omfattende sak og spesielt ille er den fordi det dreier seg om totalt mangel på kontroll på bruken av fellesskapets midler. Vi forventer nå at kommunen umiddelbart rydder opp i dagens uholdbare praksis og får på plass rutiner som ivaretar helt elementære lovkrav. Denne saken gjør for øvrig at kontrollutvalget nå ser på kommunens innkjøpsrutiner generelt og vi er i ferd med å bestille en større forvaltningsrevisjon, sier Rognan.

Rydder opp

- Dette tar vi tak i umiddelbart, sier varaordfører Inge Myrvoll (SV)

Konstituert rådmann Siv Westvik har allerede sørget for at utkastet til et nytt reglement er ute på høring, så dette skal komme raskt på plass. Det er synd og beklagelig at ting ikke har vært rapportert presist nok, selv om det ikke dreier seg om store summer, sier Myrvoll.

- Hvordan har dette kunne få pågå over år uten at det er blitt påpekt eller oppdaget?

- Det henger nok nettopp sammen med at rutinene ikke har vært gode nok. Nå har altså administrasjonen tatt ansvar for å ta tak i dette, sier Myrvoll som understreker at Rana kommune på ingen måte er ekstravagant.

- Vi er en forsiktig kommune, men det er klart at dokumentasjonen skal være i orden og rutinene skal følges. Det skal selvsagt framgå hvem som har vært til stede og hva formålet har vært.

- Hva tenker du om det som kommer fram om at det synes å være ei utglidning i forhold til bruk av alkohol?

- Det har jeg litt problemer med å relatere til og jeg har heller ikke sett noen dokumentasjon på dette. Som hovedregel serveres det ikke alkohol, sier Myrvoll.

Artikkeltags