Departementet gir Avinor frist til 22. april

Artikkelen er over 4 år gammel

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor til 22. april for å legge fram en tidsplan for den videre detaljplanleggingsprosessen og for arbeidet med en søknad om konsesjon for Hauan.

DEL

25. mars fikk Avinor offisiellt oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet angående ny flyplass på Hauan. I brevet står det at departementet forrventer god fremdrift for prosjektet og de har derfor gitt konsernet en tidsfrist for å legge fram en plan.

- Departementet er opptatt av god framdrift i det videre arbeidet. I første omgang ønsker vi derfor at Avinor fastsetter en tentativ tidsplan for den videre detaljplanleggingsprosessen og for arbeidet med en søknad om konsesjon, samt redegjør for ev. forutsetninger for ferdigstillelse av arbeidet. Vi ber om at en slik tidsplan og redegjørelse er departementet i hende innen tirsdag 22. april 2014.

Samferdselsdepartementet har besluttet at det ikke skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) eller en kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) i forbindelse med planleggingen av en ny lufthavn ved Mo i Rana. står det i brevet.

I detaljer

Videre lister departementet opp hva de vil Avinor skal gjøre. De ber også Avinor komme med en vurdering for når midler bør stilles til disposisjon for å gjennomføre prosjektet.

- Samferdselsdepartementet ber med dette Avinor om å igangsette arbeidet med detaljplanlegging og utforming av en konsesjonssøknad for en ny lufthavn ved Mo i Rana.

- Planleggingsarbeidet skal bl.a. omfatte følgende:

  • Ev. gjenstående flyfaglige utredninger.
  • Oppdaterte kostnadsberegninger som grunnlag
  • En koordinering opp mot ev. gjenstående lokale planprosesser
  • Annet nødvendig planarbeid med tanke på forberedelse av bygging av en ny lufthavn.
  • En vurdering av når midler ev. bør stilles til disposisjon for å sikre en effektiv gjennomføring av prosjektet

Hvis det er relevante forhold som ikke er nevnt over, ber vi om at Avinor inkluderer dette i sitt arbeid, skriver departementet.

Forankret nasjonalt

De poengterer at mye av jobben allerede er gjort og ber Avinor benytte seg av dette.

- Prosjektet har i stor grad blitt drevet fram og utredet lokalt før det har blitt forankret nasjonalt. Samferdselsdepartementet oppfordrer derfor Avinor til å nyttiggjøre seg av dette arbeidet der det er hensiktsmessig, skriver de.

Regionale konsekvenser

Når det gjelder utredningen av regionale konsekvenser vil departementet står for dette, men de ønsker bistand fra Avinor.

- Som et ledd i prosessen med å framskaffe et godt beslutningsgrunnlag vil departementet også gjennomføre en ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en endring avlufthavnstrukturen. En oppdatert samfunnsøkonomisk analyse i tråd med Finansdepartementets retningslinjer vil være en del av det eksterne utredningsoppdraget.

Departementet anmoder Avinor om å bistå utreder i dette arbeidet, skriver departementet i sin oppdragsbeskrivelse til Avinor

Artikkeltags