SINTEF Samdatas tall for 2007 er presentert og foretaksdirektør Jan Erik Furunes kan nok en gang konstatere at Helgelandssykehuset er det helseforetaket innen Helse Nord som har den høyeste produktiviteten, selv om kostnadsnivået nærmer seg landsgjennomsnittet. Helgelandssykehuset HF var de første foretaksårene blant de mest effektive helseforetakene i Norge. De siste årene har resultatene vært rundt landsgjennomsnittet. Bakgrunnen for dette er flerdelt.

– Det henger sammen med at foretakets tre sykehus har fått et kraftig forbedret tilbud. Oppbygging av dobbelt beredskap for både bløtdelskirurgi og ortopedi, samt egen beredskap med gynekologer har resultert i økte kostnader i Mo i Rana. I Sandnessjøen er det egen beredskap med bløtdelskirurger og gynekologer. I Mosjøen har omleggingen til dagkirurgi og jordmorstyrt fødestue resultert i lavere aktivitet og inntekter uten at kostnader og bemanning er tatt ned, forklarer Jan Erik Furunes.

Videre har SINTEF Helse påpekt i en analyse av helseforetaket at økt antall eldre, flere utskrivingsklare pasienter og dermed lengre liggetid har resultert i økte kostnader, spesielt i Mo i Rana.

198 kroner

Kostnadseffektivitet måles som driftsutgifter pr. sykehusopphold. Driftsutgiftene i Helgelandssykehuset var i fjor 41.600 kroner. Tallene for de andre helseforetakene i Nord-Norge varierer fra 45.393 kroner til 57.394 kroner. Selv om det handler om knappe to hundrelapper, er Helgelandssykehuset det eneste helseforetaket i nord med en kostnadseffektivitet bedre enn landsgjennomsnittet, som er 41.798 kroner.

Produktiviteten målt i kostnad pr. liggedøgn viser også at Helgelandssykehuset er klart bedre enn landsgjennomsnittet og dramatisk mye bedre enn gjennomsnittet for Helse Nord. Helgelandssykehuset har en kostnad på 9.092 kroner pr. døgn. Landsgjennomsnittet er 10.431 kroner, mens gjennomsnittet for Helse Nord er 11.281 kroner pr. liggedøgn. Når det gjelder psykiatri er konsultasjoner pr. fagårsverk på 429 i Helgelandssykehuset HF. Gjennomsnittet i Helse Nord er på 301 og landsgjennomsnittet er på 401.

Flere velger lokalt

Stadig flere av pasientene på Helgeland velger å bli behandlet i eget helseforetak både når det gjelder døgn/dagopphold og poliklinikk.

For døgn/dagopphold var andelen i 2005 på 71,8 prosent, stigende til 73,6 prosent i 2006 og videre til 73,9 prosent i 2007. For poliklinikk var andelen i 2005 på 79,9 prosent, stigende til 81,3 prosent i 2006 og videre til 82,5 prosent i 2007.

Helgelandssykehuset HF har også hatt den største nedgangen av alle helseforetakene i Helse Nord i gjestepasientforbruk sørpå. Nedgangen i 2007 var på 0,9 prosent for døgn/dagopphold og 0,5 prosent for poliklinikk.

– Forklaringen på den økte oppslutningen om bruk av Helgelandssykehuset er at vi har et tjenestetilbud som er bedre utviklet og at befolkningen på Helgeland har tillit til sykehuset. Sykehuset i Mosjøen har øye- og hudtilbud som de er alene om, og sykehuset i Sandnessjøen har fått et øre-, nese-, halstilbud, sier Jan Erik Furunes som mener at man for framtida må prøve å redusere kostnadene ytterligere og få til større fleksibilitet i de tre sykehusenhetene.

– Vi jobbe smartere. Det betyr ikke nødvendigvis å løpe raskere, sier Jan Erik Furunes.