Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt sterkt forurenset

Artikkelen er over 8 år gammel

Ferske undersøkelser viser at Ranfjorden fortsatt er sterkt forurenset med PAH og tungmetaller. Nå skal det ansettes en prosjektleder som skal kartlegge forurensningskilder og utarbeide tiltaksplan.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennomførte høsten 2012, på oppdrag for Fylkesmannen i Nordland, undersøkelser i Ranfjorden, for å kartlegge miljøgifter i fjorden. Nå foreligger en rapport som konkluderer med at det ble gjort funn av høye konsentrasjoner av PAH, bly og kobber. Blåskjell fra Toraneskaia var markert forurenset av PAH, sterkt forurenset av krom, og markert forurenset av nikkel.

– Undersøkelsen viser at Ranfjorden fortsatt er sterkt forurenset med PAH og tungmetaller. Sedimentene i alle undersøkte delområder utgjør risiko for skade på human helse, i hovedsak gjennom konsum av skjell. I Ranfjorden er det kostholdsråd der det frarådes å spise skjell fanget innenfor Bjørnebærvika og Alterneset. Rapporten viser at det kan være aktuelt med tiltak i kaiområder der båtaktivitet gir spredning av miljøgifter fra sedimentene, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT).

Prosjektleder-midler

NIVAs sedimentinnsamling i Indre Ranfjord ble gjort 15. til 17. oktober 2012 fra taubåten «Toranes». Rapporten ble lagt fram i månedsskiftet februar-mars. Denne rapporten er noe av det grunnlaget Klif har tatt med i sin vurdering, når man nå har bevilget over én million kroner til videre arbeid med å gjøre Ranfjorden renere.

770.000 kroner er bevilget til Fylkesmannen i Nordland. Tilskuddet er øremerket å finansiere en prosjektleder som skal sørge for videre kartlegging av forurensningskilder, utarbeide en tiltaksplan, og sørge for god informasjon om Ranfjorden til berørte parter.

Klif dekker prosjektstilling til arbeidet med tiltaksområdet i Ranfjorden frem til 31. mars

2014. Videre er det bevilget 250.000 kroner som skal benyttes til å få utført ytterligere undersøkelser av forurensede sedimenter i indre Ranfjord.

Helsefarlige skjell

I NIVA-rapporten konkluderes det med at sedimentene i alle delområdene som ble undersøkt, inneholder så mye miljøgifter at det utgjør risiko for skade på human helse, og først og fremst gjennom konsum av skjell.

– Risikovurderingen viser at de undersøkte delområdene har sedimenter med miljøgifter i konsentrasjoner som overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sediment. Beregning av årlig transport av miljøgifter fra sedimentene viser at det lekker mest PAH ut fra sedimentet utenfor utskipingsanlegget til Rana Gruber. Beregningene viser at det er størst utlekking av kobber, bly og sink fra sedimentene i området utenfor Rana Industriterminal. Sedimentene i alle delområdene utgjør risiko for skade på human helse, og først og fremst gjennom konsum av skjell.

Fire områder

I tillegg til støtte til Ranfjorden, har Klif bevilget penger til Fylkesmannen i Aust-Agder og Flekkefjord kommunes prosjekt Rene Listerfjorder og Stavanger kommune med til sammen 2,5 millioner kroner.

– I disse fire områdene gir vi økonomisk støtte til undersøkelser, planlegging og informasjonsarbeid om opprydding av forurenset sjøbunn, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad.

Kommentarer til denne saken