Kvinneuniversitetet i Norden er lagt til Høgskolen i Nesna (HiNe). De fikk midler over statsbudsjettet til etablering i 2010, og ble tilført en million kroner i 2011 og 2012 til drift.

– Men når vi nå skal inn i vårt første ordinære driftsår, vet vi ikke om vi får penger eller ikke, sier daglig leder ved Kvinneuniversitetet i Norden, Hilde Rokkan.

Får ikke svar

Hun begynte i jobben som daglig leder i august, men er usikker på om det blir penger til å opprettholde stillingen.

– Vi har vært i flere møter, men uten å få svar på om vi får midler, sier Rokkan. De har heller ikke fått svar på om de får prosjektmidler til studiet «Vold mot kvinner», som de ble oppfordret av Helse- og omsorgsdepartementet om å søke midler til.

De søkte fire departementer om pilotprosjektmidler til studiet over to år, men har ikke fått svar. Studiet er utlyst til høsten, men finansieringen er fremdeles i det blå.

– Dette er veldig spesielt. Vi sendte søknad om driftsmidler til Kunnskapsdepartmentet for å kunne bli med i den ordinære budsjettprosessen, men får verken svar på henvendelsene våre om prosjektmidler eller om driftsmidler, sier styreleder Gunhild Vehusheia.

Trenger en million

Daglig leder Hilde Rokkan har ikke ventet at departementet skulle pøse på med midler til Kvinneuniversitetet i Norden. Hun håper imidlertid å få på plass eksterne midler til studiet «Vold mot kvinner», og at de i det minste får til den jevne driften.

– Det er snakk om en million kroner – minimum, sier hun.

– Vi fikk beskjed i fjor om at vi var inne på budsjettet, men har tydeligvis falt ut.

Vi tok derfor kontakt, men fikk et «god dag mann – økseskaft-svar», sier Gunhild Vehusheia, som mener at med en million kroner kan de også drive med inntjening.

– Men uten en person fast lønnet, vil vi ikke ha kapasitet til å tenke på det, mener hun.

Kvinneperspektiv

Styrelederen minner om at dette er den eneste forsknings- og formidlingsinstitusjonen i Norge med et reint kvinneperspektiv. Hun viser videre til Hege Scheies to store rapporter, som konkluderer med at likestillingspolitikken i Norge ikke har ført til at kvinner og menn er likestilte. «Fra ord til handling» heter NOU-en som omhandlet dette tema for noen år siden.

– Nå kan norske myndigheter vise handling. Men vi klarer ikke å komme videre. Og så ser det ut til at den rødgrønne regjeringen kaster bort dette initiativet, som koster så lite, sier Vehusheia.

Hun minner om at 2013 er 100-årsjubileet for stemmerett for kvinner, men at vi sliter med valgdeltakelsen blant unge kvinner.

Hun synes også det er veldig rart at det finnes prosjektmidler til feiring av Stemmerettsjubileet, men ikke til aktivt arbeid for å arbeide videre med de sakene som gjør at kvinner i Norge fremdeles ikke er like godt stilt som menn.

– Jeg føler at vi blir behandlet litt arrogant, og er skuffet over det vi oppfatter som useriøs behandling, sier Gunhild Vehusheia, som synes det er merkelig at departementet ikke ser at studiet de legger opp til vil være et svar på kritikken kvinnekomiteen i FN har kommet med om mangel på handlekraft når det gjelder kvinner og vold/voldtekt.

– Studiet vil være et godt svar til FN: Vi tar ansvar og gjør noe med det! sier hun.