118 flere uføretrygdede i Rana

Grafikk: Nav

Grafikk: Nav

DEL

Ved utgangen av juni 2019 var 13,4 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20.180 mottakere av uføretrygd. Dette er 758 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,9 prosent.

Det skriver Nav i en pressemelding fredag.

I Rana var 2.227 uføretrygda ved utgangen av juni. Det er en økning på 5,6 prosent fra juni 2018. Det tilsvarer 118 personer.

Nav skriver at økningen er noe mindre i Nordland enn landet som helhet, hvor antallet økte med 4,4 prosent. I landet er det registrert 346.825 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

– Veksten i antall uføre må sees i sammenheng med aldringen av befolkningen og den store nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, der en stor andel gikk over til uføretrygd, sier Cathrine Stavnes, direktør for NAV Nordland, ifølge pressemeldingen.

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper, skriver Nav i meldingen. Av Nordlands 20.180 mottakere av uføretrygd, befinner en tredel seg i aldersgruppen 50-59 år.

For unge under 30 år har antall uføretrygdede mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. Ved utgangen av første halvår 2019 er 2,7 prosent av unge mellom 18 og 29 år uføretrygdet, skriver Nav.

Endringer i trygdeordningene

Fra 2004 ble uføretrygden delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uføretrygd. Ordningen med tidsbegrenset uførestønad varte fram til 2010, da den ble erstattet av arbeidsavklaringspenger. Tidsbegrenset uførestønad skulle fortrinnsvis gis til yngre personer med diagnoser der det var en viss sannsynlighet for at vedkommende kunne komme tilbake i arbeid.

Utviklingen i antall uføretrygdede fra 2004 og fram til i dag er sterkt påvirket av disse endringene i trygdeordningene. Endringene førte til at antall uføretrygdede i en periode var lavere enn det som ellers ville vært tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i årene etter 2010.

Nye regler på AAP og økt overgang til uføretrygd

Den 1. januar 2018 ble det innført nye regler for arbeidsavklaringspenger. Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP. Endringene medførte at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i løpet av 2018 gikk spesielt mye ned. Utviklingen har fortsatt i 2019. 

Kilde: Nav

Artikkeltags