Kontrollutvalget har nemlig sett nærmere på rådmannens tilsetting av teknisk sjef og flertallet i utvalget konkluderer med at stillinga burde ha vært lyst ut offentlig. Det ble imidlertid ikke gjort da Bjørn Bech-Hanssen høsten 2009 ble tilsatt i stillinga.

Bech-Hanssen er en god venn av rådmannen og var også med på den mye omtalte Tyrkia-turen hvor de to kommunetoppene bodde gratis i ei ferieleilighet tilhørende forretningsmannen Cafer Karan. Som følge av dette er Johnsen og Bech-Hanssen siktet og under etterforskning for henholdsvis grov og simpel korrupsjon.

Tre ble en

I kommunens ansettelsesreglement slås det fast at alle stillinger skal lyses ut med mindre det er gjort unntak. Et slikt unntak kan være relevant ved overføringer mellom stillinger på samme nivå, men det er ikke tilfelle her, mener kontrollutvalget.

Bech-Hanssen fikk jobben som teknisk sjef etter at teknisk avdeling, bygningsavdelinga og Mo i Rana bydrift ble slått sammen til ei avdeling. På tilsettingstidspunktet ledet Bech-Hanssen modellkommuneprosjektet, men han var tilsatt som avdelingsleder på bydriftsavdelinga. Teknisk avdeling ble ledet av Frank Handå og bygningsavdelinga ble ledet av Karsten Holgersen.

Stillinga som teknisk sjef er ansvarlig for et langt større forvaltningsområde enn hva de tre avdelingene var hver for seg og stillinga må betegnes som ny, er meldinga fra kontrollutvalget.

I reglementet står det dessuten at faste stillinger med personalansvar i alle tilfeller skal lyses ut såframt det ikke er gjort særskilt vedtak om unntak, noe som ikke ble gjort ved ansettelsen av teknisk sjef.

Sivilombudsmannen har for øvrig slått fast at det er en klar hovedregel av ledige stillinger i kommuneforvaltningen skal lyses ut offentlig og at det generelt skal mer til for å unnlate ekstern utlysning jo høyere stilling det er snakk om. Sivilombudsmannen peker på at det i noen tilfeller kan være saklig grunn for å unnlate å lyse ut ei stilling eksternt, for eksempel stillingas varighet og karakter, behovet for snarlig tilsetting og om den som vurderes tilsatt direkte tidligere har vært med å konkurrere om stillinga på bakgrunn av ei ekstern utlysning.

Kontrollutvalget ser imidlertid ikke at Johnsens tilsetting av Bech-Hanssen nærmer seg de mulige grunnene som Sivilombudsmannen mener å kunne være tilstrekkelig saklige for å la være å lyse ut stillinga.

Mener utvalget tar feil

Jeg mener at konklusjonen til kontrollutvalget er feil, sier rådmann Sigmund Johnsen.

På det tidspunkt tilsettinga ble gjort var det politisk vedtatt et nedbemanningsbehov. Tre avdelinger ble slått sammen til ei avdeling og vi hadde tre ledere som alle var kvalifiserte. Det ville vært håpløst å lyse ut stillinga når vi allerede hadde tre kvalifiserte personer ansatt. Dessuten ville nok organisasjonene reagert hvis vi i en nedbemanningssituasjon hadde lyst ut stillinga og tillitsvalgte ville nok uansett krevd en fortrinnsrett. Noen må dessuten fortelle meg hvordan det skal være mulig å ta ned bemanninga dersom stillinger skal lyses ut, sier Johnsen.

Ble stillinga lyst ut internt da?

Nei.

Kontrollutvalget ber deg merke deg de vurderingene som gjøres ved senere ansettelser. Er dette signaler du tar til deg?

Jeg kan ikke se at jeg ville håndtert dette annerledes om samme situasjon hadde oppstått igjen, svarer rådmannen.

Så trygg er jeg på den beslutninga som ble tatt, sier han.

Kontrollutvalget presiserer at hensikten med å se på måten tilsettinga har foregått på, har vært å vurdere administrasjonens etterlevelse av lov, forskrift og kommunens egne reglementer og at den undersøkelsen de har gjort ikke berører selve ansettelsen.

Mindretallet i kontrollutvalget, som mener lover og regelverk er fulgt i denne saken, består av Jan Erik Arnøy som er hjemmehørende i Rana Arbeiderparti.