Provosert av SFT

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

RANA: I et brev til SFT betegner Dan Erik Kjellnø tilsynets rolle og opptreden i Avfallsenergi-saken, som meget uheldig.

DEL

Kjellnø, som leder Stopp Spesialavfallsanlegget-aksjonen, ber Statens forurensningstilsyn (SFT) om å følge normal prosedyre for saksbehandling, og ikke gjennom avisa.

–SFT er inne i bildet som myndighet i henhold til forurensningsloven, og jeg tillater meg å forespørre om det virkelig er slik at et offentlig organ bedriver saksbehandling i avisen, skriver Kjellnø i sitt brev.

Ulik tolkning

Kjellnøs kritikk av SFT kommer etter at tilsynet forleden gikk ut i Rana Blad og slo fast at man anser en konsesjonsoverdragelse fra NNEG til Avfallsenergi, for uproblematisk.

Videre slo SFT fast at dette vil bety at Avfallsenergi AS er fritatt fra pålegg om konsekvensutredninger, både i forhold til forurensningslov og plan- og bygningslov. Det nye selskapet kan nemlig etableres og drive på konsesjonene som ble gitt til NNEG, i 1998.

Også kommuneadvokat David Øverli har tolket saken slik at Avfallsenergi AS ikke kan pålegges konsekvensutredning, ettersom SFT har gitt klarsignal for at de kan overta en gyldig konsesjon, i tillegg til at tomta de vil bygge på allerede er regulert for den virksomhet Avfallsenergi AS planlegger.

Nye forskrifter

Kjellnø er imidlertid sterkt uenig i SFTs tolkning og mener Rana kommune må få stå fritt til å vurdere saken, og har også påpekt at ettersom Avfallsenergi AS er et nytt selskap som må søke om byggetillatelse så må man også vurdere tiltaket opp mot dagens lovverk. Konsesjonen for NNEG er hjemlet i forskrift om konsekvensutredninger av 1995; en forskrift som ble avløst av en ny forskrift i 1999 og som igjen ble erstattet av en forskrift i 2005. Både etter 1999-forskriften og 2005-forskriften skal et forbrenningsanlegg for farlig avfall, underlegges full konsekvensutredning.

–SFT har da ingen myndighet verken til å si det ene eller det annet, da det så vidt jeg kjenner til ingenlunde er slik at de kan frita kommunen fra å håndheve bestemmelsene om konsekvensutredning og disses hjemling i plan- og bygningsloven, skriver Kjellnø.

–SFTs rolle i denne sak er etter min mening meget uheldig, og dette er noe som bør rettes opp umiddelbart, i den utstrekning man i denne sak og for øvrig kan ha noen forventning om å bli tatt på alvor, skriver Kjellnø.

Artikkeltags