Det er i en pressemelding fra Rana kommune det fremgår hva som er rådmannens innstilling til budsjett for 2019.

Rådmann Robert Pettersen holder i dag en kort orientering om budsjettforslaget i forkant av formannskapsmøtet.

Blant de viktigste punktene i forslaget er disse:

  • Forslaget innebærer endringer i kommunens tjenestilbud.
  • Det planlegges investeringer på 1.4 milliarder kroner i økonomiplanperioden.
  • Omtrent 60 prosent av investeringene i økonomiplanperioden går til skolesektoren.
  • Det planlegges å ta ned driften med 60 millioner kroner i økonomiplanperioden.
  • Gjeldsgraden øker til 93 prosent i 2022.

Formannskapsmøtet kan du se direkte på ranablad.no her:

Senere i dag, klokken 1800, vil det holdes en presentasjon av budsjettforslaget som vil være åpen for publikum. Også denne presentasjonen vil bli sendt direkte og du kan se denne på ranablad.no senere i dag.

I pressemeldingen fra Rana kommune heter det følgende

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 innebærer endringer i kommunens tjenestetilbud. De samlede behovene øker mer enn kommunens inntekter. Driftsnivået må derfor tilpasses reduserte driftsrammer gjennom videre omstilling.

Budsjettet for 2019 har en samlet inntektsramme på 2,154 mrd. kroner og inneholder omstillingstiltak i driften på 20 mill. kr i 2019. For økonomiplanperioden samlet er det nødvendig å ta ned driften med 60 millioner kroner.

Investeringsrammen i økonomiplanperioden er strukket maksimalt. Den høyeste årlige investeringsrammen i et budsjettår noensinne på 544 mill. kr. planlegges for 2019. Gjeldsgraden øker til 93 prosent i 2022 og setter begrensing for nye investeringer i lang tid fremover. Rådmannen foreslår investeringer på 1,4 mrd. kroner i perioden.

Ambisjonen for Rana kommune er fortsatt å levere et velferds- og tjenestetilbud som holder høy kvalitet og imøtekommer innbyggernes behov innenfor de gitte økonomiske rammene. Hovedgrep i omstillingen er mer digitalisering av tjenester, bruk av velferdsteknologi, bedre utnytting av areal, optimal organisering og effektivisering av drift.

Vedtatt kommuneplan gir føringer og forventninger til kommunens rolle som samfunnsutvikler. Økonomiplanen viser for første gang hvordan prioriterte satsingsområder i den nye kommuneplanen skal følges opp innenfor kommunens økonomiske rammer de neste fire årene.

- Selv om kommunen har god økonomi er ikke dette tidspunktet for utgiftsøkninger, sier rådmann Robert Pettersen, og fortsetter:

- Vi er nødt til å ha kontroll på utgiftene.