Det er i en pressemelding Rana kommune legger frem årsregnskapet for 2017. Regnskapet viser at kommunen gikk med et regnskapsmessig overskudd på 25,3 millioner kroner, hvorav rundt 20 millioner av disse følger fra overskuddet av driften i 2016.

Totalt hadde kommunen driftsinntekter på 2.1 milliarder kroner i 2017, mens det ble gjennomført investeringer for 310 millioner kroner.

Netto driftsresultat endte opp på 99 millioner kroner, noe som utgjør 4,7 prosent av driftsinntektene.

Det er litt lavere enn i 2016, da netto driftsresultat utgjorde 6,2 prosent, men er "fortsatt et godt resultat som gir kommunen handlingsrom og midler til egenkapital til investeringer", heter det i pressemeldingen.

- En kommune skal ikke gå med store overskudd, men ha en sunn økonomistyring. Det gir et solid fundament for investeringer og drift.  Aldri tidligere har vi kunnet overføre så mye som 77 millioner kroner i egenkapital til investeringer, noe som gjør at vi får gjennomført viktige investeringer, særlig i skole og står bedre rustet til å håndtere i fremtidige investerings- og driftsbehov, uttaler rådmann Robert Pettersen i en kommentar.

Videre heter det at Rana kommune i de siste årene har arbeidet målrettet for å for å styrke økonomien og etablere gode tjenester tilpasset de økonomiske rammene.  Dette har ført til at man har gått fra et merforbruk i 2015 til mindreforbruk i de to siste årene.

Det advares også om det i fremtiden vil være nødvendig med god omstillingsevne for å være forberedt på fremtidige omstillinger.

Dette grunnet at kommunen står overfor drifts- og strukturtilpasning i form av flere eldre, styrking av vedlikehold, investeringsløft i skolesektoren, usikre kraftinntekter samt andre oppgaver innen næring og samfunn.