Som forventet erklærte Fylkesmannen i Nordland seg inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd til å behandle klagene til Rana Turistforening.

I et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med dato 26. april fremgår det at departementet ikke har innsigelser til dette. Som en følge har departementet oppnevnt Fylkesmannen i Trøndelag som settefylkesmann, og denne vil nå behandle og avgjøre saken.

Det var 20. mars kommunestyret i Rana vedtok å opprette tre rekreasjonsløyper og to fiskeløyper for snøscooter. Dagen etter, den 21. mars, sendte Rana Turistforening brev der de påklaget vedtaket og anmodet om oppsettende virkning. Det vil si utsatt iverksetting av vedtaket, noe som betyr at løypene som allerede er åpnet skal stenges, og de som ennå ikke er åpnet forblir stengt, inntil klagen er behandlet av rette myndighet.

– Vi i turistforeninga bruker de formelle mulighetene vi har til å tilkjennegi vårt syn i denne saken. Så får vi avvente hva det endelige utfallet blir. Vi tar til etterretning at kommunen ikke har benyttet seg av muligheten de hadde til å utsette gjennomføringen til saken var endelig avgjort. Ut over det, og det vi har skrevet i klagen, har vi ikke noen ytterligere kommentar, uttale daglig leder i Rana turistforening, Robert Bjugn, til Rana Blad da vi omtalte saken tidlig i april.

 

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak, men hos Fylkesmannen i Nordland, følte de seg inhabile i saken, og anmodet Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å oppnevne en settefylkesmann.

– Vi anmoder departementet om dette, fordi vi har vært inne i denne saken på så mange måter. Vi har selv klaget på kommunens tidligere vedtak. Samtidig som vi bes om behandle klager fra andre, vurderer vi fortsatt om vi selv skal levere klage på deler av Rana kommunes vedtak, uttalte seniorrådgiver ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, Hanne M.K. Hanssen, til Rana Blad tidlig i april.