Dette er de 15 spørsmålene KFU vil ha svar på om flyttingen av elever fra Alteren og Gruben

Lillian Nærem, kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Rana Kommune, har fått 15 spørsmål fra KFU.

Lillian Nærem, kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Rana Kommune, har fått 15 spørsmål fra KFU. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunalt foreldreutvalg i Rana har sendt brev til Lillian Nærem, kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Rana kommune

DEL

Det er i et brev datert 8. april det fremgår at Kommunalt foreldreutvalg (KFU) stiller en rekke spørsmål angående overflytting av elever fra Alteren og Gruben.

I brevet skriver KFU blant annet at det ikke er til å legge skjul på at KFU ikke har vært fornøyd med prosessen i skolestrukturen, deriblant hvordan innspill fra lærere og foreldre er blitt mottatt og hensyntatt.

KFU gir uttrykk for at tiden frem til overflyttingen av elever skal skje, høsten 2018, går fort og de skriver at de mener det er for mange løse tråder og baller i lufta som ikke er fest eller landet.

KFU gjør det klart de mener det er til barnas beste å vente med overflyttingen til både Båsmo barneskole og Mo ungdomsskole står ferdig utbedret. Dette fremover å flytte elevene inn i det de beskriver som et kommende anleggsområde.

Derfor har de listet opp følgende spørsmål de ønsker svar på i håp om at svarene kan bidra til å forsikre KFU om at barnas beste blir hensyntatt og er førsteprioritet for skoleavdelingen.

Spørsmål angående flytting Gruben-Mo:

* Blir veien sikret før ungene starter på skolen til høsten? ( Belysning i mørketid, brede nok gangfelt, sikring av fortau mot vei, godt oppmerkede og skiltede fotgjengeroverganger.)

* Er det lovlig uteareal på Mo U? Dette må være i henhold til de lovkrav som gjelder for ny skole, da elevøkningen blir vesentlig når Gruben flyttes til Mo U.

* Hvorfor kan ikke brakkeriggen være på Gruben? Da får man et mindre skifte før alle barna skal flyttes i 2019.

* Hva kommer kostnaden på brakkerigg på?

* Hvor skal barna ha gym?

* Hvordan skal det i praksis gjennomføres når barna slippes av ved Skansen?

* Foreldre med barn på spesialpedagogisk avdeling er bekymret for hva som skjer med sine barn. Får de delta sammen med sine klasser? Stemmer det at de skal holde til i 2.etg? Hva legges i at de med spesielle behov skal samles? Er det fra alle tre trinn? Hvor mange blir det? Hvilke utfordringer har de? Opplæringsloven sier: «Elevene skal i opplæringen deles inn i klasser/basisgrupper og de skal være der så mye av skoletiden at deres behov for sosial tilhørighet og stabilitet blir ivaretatt. Dette gjelder også for dem som får spesialundervisning.»

Spørsmål angående flytting Alteren/Båsmo:

* Hvilke tidsplan er det for utbedring av blant annet trafikkforhold, utilfredsstillende luftkvalitet og ombygging av «gamle tannlegebygg»?

* Det skulle komme en plan fra teknisk etat på de trafikale forholdene ved Båsmo B før påske. Påsken er passert. Hva er status på planleggingen?

* Hvilke konkrete tiltak blir gjort i forhold til trafikksituasjonen? Trafikksituasjonen er absolutt en faktor som må gjøres noe med, FØR noen flere barn blir overflyttet.

* Kommer dere til å flytte over elevene selv om disse momentene ikke blir utbedret?

* Hvilke reelle besparelser blir det ved å legge ned Alteren skole?

* Vi forstår det slik at trinndeling som er prøvd ut på andre skoler ikke kom ut med de beste erfaringene. Er trinndeling valgt i bakgrunn i pedagogiske grunntanker eller på grunn av plassmangel? Bygget er ikke utformet etter en slik pedagogisk forankring. Hvordan har skolekontoret tenkt å sikre at løsningen blir god nok, også for de ungene som har tilpasningsvansker og trenger faste rammer?

* Hva blir ekstrakostnadene for kommunen med tanke på skyss, ombygging av «gamle tannlegekontor», brakkerigger osv. Vil dette forsvare seg i forhold til de besparelser som ønskes?

Rana kommunale foreldreutvalg har sendt brev til kommunaldirektør for skole og oppvekst. Her nyvalgt leder for KFU, Vegar Alterås. Arkivfoto

Rana kommunale foreldreutvalg har sendt brev til kommunaldirektør for skole og oppvekst. Her nyvalgt leder for KFU, Vegar Alterås. Arkivfoto

KFU avslutter brevet med å formidle at tidligere svar på innsendte spørsmål og henvendelser, til blant annet FAUene i Rana kommune, har blitt opplevd som hengende i lufta og lite tillitsvekkende. De understreker derfor at de denne gangen forventer å tydelige, konkrete svar og begrunnelser med barnets beste som utgangspunkt.

Artikkeltags