Krister Salamonsen har fortsatt tro på å få på plass en Montessori skole på Alteren, og har påklagd Utdanningsdirektoratets avslag.

- Styret i Alteren Montessoriforening oppfatter at Utdanningsdirektoratet har basert avslaget sitt på to konkrete punkter. Det er hensynet til Rana kommunes tap av planlagt økonomisk gevinst og behov for økt skolefaglig karakter ved endring av skolestrukturen og allerede eksisterende tilbud i kommunen som gir valgfrihet med hensyn til pedagogisk retning, sier styreleder i Alteren Montessoriforening Krister Salamonsen.

Tydelig på at han, i motsetning til Utdanningsdirektoratet, ikke anser at Dalsgrenda Montessoriskole som et reelt alternativ for de skolekretser som er lokalisert på nordsida av fjorden.

Alteren Montesorriforening har tidligere fått godkjenning for å etablere skole på Alteren. Varigheten er på tre år, og har gått ut. Det er bakgrunnen for at det søkes på ny. I mellomtida er det etablert privatskoler med montessoripedagogikk i Grønfjelldal og i Dalsgrenda.

Tilfredsstiller kravene, men...

Etter gjennomgangen av søknaden mener Utdanningsdirektoratet at Alteren Montessoriforening tilfredsstiller friskolelovens minstekrav. I den skjønnsmessige vurderinga stiller Utdanningsdirektoratet seg likevel kritisk til flere forhold.

Utdanningsdirektoratet viser til at friskoleloven blant annet, er klar på at en skole ikke skal få godkjenning dersom etableringa vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet.

- Her har vi blant annet basert oss på hvilke konsekvenser godkjenninga vil få for den offentlige skolestrukturen og hvilket behov det er for skolen, heter det i brevet fra Utdanningsdirektoratet.

Det legges vekt på at Rana kommune ikke støtter skolens søknad om etablering, og at det er besluttet å legge ned den offentlige skolen i skolekretsen Alteren Montessoriforening:
"Målet med dette har vært å få til en mer effektiv bruk av kommunens ressurser for å sørge for et godt læringsmiljø med en helhetlig utvikling av pedagogisk innhold i den offentlige skolen. En etablering vil etter det kommunen kan se, svekke disse intensjonene (...) Kommunen viser til at den offentlige skolen taper gevinsten det har vært å legge ned den offentlige skolen i Alteren for å flytte elevene til Båsmo Skole.

Selv om dette ikke vil være en nærskole, mener vi at en må kunne påregne noe ekstra reisetid dersom man ønsker et alternativ til den offentlige skolen

Utdanningsdirektoratet

 

Utdanningsdirektoratet viser i sitt avslag til at det allerede finnes et alternativ i montessoripedagogikk i Rana kommune, og at Dalsgrenda montessoriskole kan være et reelt alternativ for elever som ønsker opplæring i en alternataiv pedagogisk retning.

- Selv om dette ikke vil være en nærskole, mener vi at en må kunne påregne noe ekstra reisetid dersom man ønsker et alternativ til den offentlige skolen. Elevprognoser viser også at skolen har god kapasitet til å ta imot elever, med mer enn 40 ledige elevplasser, heter det i brevet som er undertegnet av avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter.

Direktoratet viser til at skolen har basert sin søknad om etablering på Alterens skolekrets på 59 elever.

- Vi mener det ikke er sannsynliggjort at en hel skolekrets vil ønske seg et alternativ til den offentlige skolen, og mener derfor at behovet vil være dekket av den allerede etablerte Dalsgrenda montessoriskole, skriver Utdanningsdirektoratet.

Som for øvrig har vektlagt kommunens tap av planlagt gevinst ved endring av skolestruktruen for høsten 2018/19 og framover.

- Vil avlaste presset på Båsmo skole

Alteren Montessoriforening erkjenner at isolert sett, vil oppstart av en ny grunnskole etter friskoleloven medføre en økonomisk ulempe for Rana kommune, men:

- I realiteten er det kun snakk om endret overføring for direkte utgifter til undervisning som naturlig nok følger eleven som skal undervises. Videre må det framheves at en Montesssoriskole på Alteren vil avlaste presset på den nærmeste skolen (Båsmo) og følgelig gir kommunen mulighet til å redusere investeringer og drift de ellers må påta seg for å ha kapasitet nok til disse, sier Krister Salamonsen.

Han mener også kommunen, dersom den benytter muligheten til å avhende eksisterende skolebygg til Alteren montessoriforening, vil spare kommunen for vedlikehold, drift og rivingskostnader.

- Det er vanskelig å se at en mindre, privatdrevet skole med alternativ pedagogikk i området, vil utgjøre en trussel for eksistensen til de etablerte offentlige skolene, kommenterer Krister Salamonsen.

Alteren Montessoriskole stiller seg spørrende til hvordan behovet for økt skolefaglig karakter, som Rana kommune vektlegger, kan bli ivaretatt gjennom den planlagte strukturendring:

  • Hvordan kan man forvente økt kvalitet gjennom å øke elevtallet i en allerede fullt utnyttet Båsmo barneskole?
  • Hvordan kan man påstå at man oppnår økt kvalitet ved å øke antall elever per lærer?
  • Hvorfor kan ikke valgfrihet knyttet til pedagogisk retning og innhold i skolehverdagen være et tegn på kvalitet?

- Etter vår mening vil det å opprette en Montessoriskole på Alteren imøtekomme nevnte synspunker, sier Krister Salamonsen.

Alteren Montessoriskole oppsummerer med å stille seg spørrende til om de økonomiske beregningene som er utført for og av kommunen, har en tilstrekkelig kvalitet/innhold til å skulle vektlegges i avslaget på søknaden deres.

Eksisterende montessori-tilbud

- Vi er uenig i at Dalsgrenda er et reelt tilbud for elever fra Alteren. Avstanden er beregnet til 25 kilometer og 30 minutter reisetid med personbil forutsatt normal trafikk. I dag eksisterer det ingen form for kollektivtransport som kan frakte elevene over denne distansen. Skal de reise med buss, vil det ta mer enn 30 minutter, sier Krister Salamonsen, og legger til at flere elever fra før har lang reisevei til Alteren barneskole.

- Sterk misnøye

I klagen til Utdanningsdirektoratet trekker Alteren Montessoriforening fram den planlagte endringa i skolestruktur i Rana kommune, selv om dette ikke konkret retter seg mot momenter i avslaget.

Det er vanskelig å se at en mindre, privatdrevet skole med alternativ pedagogikk i området, vil utgjøre en trussel for eksistensen til de etablerte offentlige skolene

Krister Salamonsen, styreleder Alteren Montessoriforening

 

- Situasjonen har medført en sterk og kollektiv misnøye på tvers av mange skolekretser i kommunen. Den generelle situasjonen preges av skepsis og uvisshet om hvorvidt de kommende endringene faktisk ivaretar elevenes behov eller om de økonomiske insentivene fullstendig overskygger de funksjoner og kvaliteter en grunnskole skal ha, skriver Salamonsen blant annet i klagen.

- Med dette som bakgrunn anser vi det som svært realistisk å etablere en velfungerende Montessoriskole fordi en slik skole bygger på en pedagogikk og retning som bedre ivaretar den enkelte elev, sier styreleder Krister Salamonsen og forklarer hvorfor de har avventet med å benytte seg av den tidligere tillatelsen til å etablere Montessoriskole innen fristenpå tre år.

Avslutningsvis ønsker vi som klager å tydeliggjøre at årsaken til at Alteren Montessoriforening SA har avventet oppstart, kan forklares med at dagens barneskole på Alteren ikke har vært vedtatt nedlagt før i den senere tid, sier Krister Salamonsen.