Skolestrukturen ligger fast, øker bunnfradraget på eiendomsskatten, utvider gratis parkering, innfører kjøttfri mandag og utvider skjenketidene

DEL

Dette er de viktigste punktene fra den politiske plattformen posisjonen i Rana har blitt enige om:

Økonomi og administrasjon:

Vektlegge trygg økonomisk styring gjennom den kommunaløkonomiske bærekraftmodellen

Gjennomgå delegasjonsreglementet med sikte på større grad av folkevalgt styring av utviklingen av kommunen

Sikre trepartssamarbeidet

Forsterke programmet for, og kontrollen med, kommunens innkjøpsprogram

Jobbe for at kommunen har minst 2 lærlinger og/eller lærekandidater pr. 1000 innbygger

Etablere et tilflyttingsteam

Stille miljø- og klimakrav i alle nyanskaffelser for kommunen

Klima og miljø:

• Vedta klimabudsjett med tilhørende handlingsplan desember 2020

• Utrede innføring av piggdekkgebyr fra vinteren 2020/2021. Midlene skal avsettes tilskuddgang- og sykkelveier. Det skal utredes en panteordning for piggdekk innen sommeren 2020 etter inspirasjon fra Trondheim kommune

• Følge opp bedre kvalitet på strøsand

• Arbeide for at Statens vegvesen har hyppigere feiing av fylkes-, riks- og europaveier i Rana

• Utfordre og samarbeide med industrien for å få ned diffuse utslipp

• Arbeide for at sykkeltrafikken utgjør 8 % av trafikken i Ranas bynære områder

• Gjøre Rana til en del av det nasjonale sykkelbynettverket

• Når kommunen anskaffer nye kjøretøy skal disse være utslippsfrie så langt det er mulig

• Utrede og utarbeide opptrappingsplan for utslippsfrie anleggsplasser med mål om å kutte utslipp

• Sikre at alle nye kommunale bygg skal være nullutslippsbygg eller plusshus så langt det er realistisk

• Bruke fornybart materiell i kommunale nybygg som tiltak for å få ned utslipp

• Tilknytte flere bygg fjernvarme der det er mulig

• Utrede etablering av miljøkjøpesenter

• Følge opp etablering av bynær gjenbruksstasjon/miljøstasjon

• Ha «kjøttfri mandag» i alle kommunale kantiner og institusjoner, samt sikre vegetariske alternativer alle dager

• Arbeide for at gift- og miljøskadelige stoffer i Ranfjorden kommer under administrativnorm innen 2023

• Arbeide for konkurransedyktige billettpriser på kollektivtransport og gode rabattordninger for barn og ungdom

• Arbeide for at Rana blir EL-buss-by

• Forsøke å etablere en vennskapsby som kan inspirere og utveksle ideer på industri og miljøteknologi

By og bygdeutvikling:

• Styrke RU

• Etablere et KF Bygg

• Være rede til å raskt skalere opp de tekniske tjenestene dersom det er behov for det

• Utrede amnesti for gamle eiendommer med reguleringsplaner og/eller byggeår fra før 1985

• Utrede ny stor lekeplass i sentrum

• Øke bunnfradraget i eiendomsskatten med kr. 100 000,-

• Ta sikte på å innføre gratis parkering i sentrum under forutsetning av at næringslivet tar ansvar for kontroll, brøyting, strøing og kosting

• Utvide skjenketidene slik at de harmoniserer med de øvrige byene i Nord-Norge

• Arbeide for at offentlige arbeidsplasser som er publikumsrettede lokaliseres til sentrum

• Prioritere jordvern og bo- og driveplikt

• Utvikle mobil- og nettdekning i bygdene

Eldreomsorg:

• Realisere nytt sykehjem

• Trygghetsalarm til alle som har behov for det

• Følge opp demensplan

• Ha et fireårig prosjekt for heltid i Helse- og omsorgssektoren

• Utrede «Eldres aktivitetsdag»

• Ha et prøveprosjekt for samarbeid med frivilligheten og de ideelle aktørene i omsorgen

Sosialpolitikk:

• Videreføre HOLF-prosjektet

• Innføre pårørendekontakt i rus- og psykiatritjenesten

• Utrede ordninger for «fra leie til eie»

• Utrede nye boformer for eldre

• Øke takten på utbygging av boliger for personer med funksjonsnedsettelse

• Videreutvikle aktivitetstilbudet til personer med funksjonsnedsettelse

• Etablere innvandrerråd

• Rana kommune skal være i førersete for innføring av Likeverdsreformen

Oppvekst og utdanning:

• La skolestrukturen ligge fast

• Ha et sterkt kvalitesfokus i skolen. Ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne

• Videreføre skolemat i ungdomsskolene

• Vurdere opprusting av Storforshei og Skonseng skoler

• Jobbe videre med løpende barnehageopptak

• Sikre barnevernet tilstrekkelig ressurser på linje med sammenlignbare kommuner

• Ha fokus på forebygging i barnevernet

• Utvikle Campus Helgeland med flere studietilbud

Kultur:

• Sikre at alle har tilgang til både profesjonelt og frivillig kulturtilbud

• Legge til rette for at barn i lavinntektsfamilier kan delta på fritidsaktivteter og kulturtilbud som interesserer dem.

• Legge til rette for at kulturtilbud kan oppleves i hele kommunen

• Videreutvikle museum, bibliotek, kino og kulturskolen

• Videreutvikle samarbeide med Nordland teater og Sydsamisk Teater

• Legge til rette for sør-samisk utstilling på museet


Artikkeltags