På grunn av den milde og snøfattige vinteren må samene mye tidligere enn normalt flytte reinen opp mot fjellet fra vinterbeitene i skoglandet i de lavereliggende delene av Sverige mot Bottenviken. For å ta hensyn til reinen, har länsstyrelsen i Västerbotten etter innspill fra Vapstens sameby, innført harde begrensninger på scootertrafikken.

Store områder

I kommunene Storuman og Vilhelmina er store områder rammet av begrensingen i alminnelig ferdsel med snøscooter. De aktuelle områ dene er Anjona, Brakkfjäll, Norra Gardfjäll, Gebnafjäll, Virisfjäll, Löfjäll, Arefjäll og Södra Storfjä llet. For deler av området trådte begrensningen i kraft allerede onsdag 2. april. Så blir området ytterligere utvidet den 7. april og 14. april.

Fra länsstyrelsen understrekes det imidlertid at begrensningen ikke innebærer et totalforbud mot scooterkjøring i Storumans fjellheim. Fortsatt kan man kjøre på de veinære store sjøene og etter løypenettet som for eksempel finnes i Vindelfjällens naturreservat. Dette blir poengtert av naturvårdsdirektør Bjö rn Jonsson i en pressemelding.

Hyttekjøring er lov

Begrensningene gjelder ikke alle. Det vil for eksempel ikke være slik at folk ikke skal kunne kjøre fram og tilbake til sine hytter fra næ rmeste vei. Derimot rammer begrensningen ønsket fritidskjøring under hytteoppholdet. I tillegg kan fastboende, som er avhenging av å kjø re scooter til aktuelle fjellvann for matfiske, unntatt fra länets på legg.

- Vi kan også komme til å gi spesielle dispensasjoner til kjø ring til turistfirmaer for organiserte turer. I så tilfelle må det søkes om dispensasjon i forhold til hver enkelt planlagte aktivitet, sier Jonsson.

Ellers vil en løype gjennom området være åpen for alle, og det er løypa mellom Tärnaby og Gransjö.

Kan gi utvikling

Naturvårdsdirektören i Länsstyrelsen regner med at en hel del ikke vil like begrensningen av den frie kjøringen. I alle fall ikke så tidlig på sesongen.

Han mener i stedet at begrensingen på sikt kan være med å gi en utvikling, selv om dispensasjonssøknader denne våren nok vil skape problemer for turistnæringen.

- I et langsiktig perspektiv ligger länets beslutning på linje med kommunenes arbeid med å skape et løypenettsystem i Södra Storfjällsmassivet. Man ser for seg noe lignende det man i dag har i Vindelfjällen. Det er klart at et løypenett gir muligheter for å utvikle ulike former for scootersafari, avslutter naturvårdsdirektø r Björn Jonsson

Närpolissjef Jan Erik Hansson i Tärnaby opplyser at politiet ikke vil intensivere sin overvåkning, som følge av scooterbegrensningene men at de vil bli holdt på dagens nivå.