Gå til sidens hovedinnhold

Sier ja til vindmøllepark

Artikkelen er over 12 år gammel

Fylkesrådet har akkurat sagt ja til at det kan bygges en vindmøllepark ved Sleneset.

Fylkesrådet har i dag tatt Nord-Norsk Vindkrafts konsesjonssøknad for Sleneset vindpark opp til ny behandling. I sitt vedtak går fylkesrådet nå inn for at Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) innvilger konsesjon til Sleneset vindpark.

Tidligere har fylket varslet innsigelse mot hele prosjektet og sagt at man ikke ville behandle søknaden isolert, før det forelå en samlet plan for vindkraftutbygging i fylket. Etter lang tids press fra blant annet Lurøy kommune, har fylkesrådet nå behandlet saken. Anbefalingen om at NVE skal innvilge konsesjon betyr at NVE nå kan hente saken ut fra bunken med ubehandlede søknader. Der har søknaden nemlig ligget siden 2005, delvis fordi NVE ikke har hatt kapasitet til å behandle den, men også ettersom man har avventet fylkets holdning til saken.

Arbeidsplasser

For fylkesråd for kultur og miljø, Geir-Ketil Hansen, har behovet for lokal verdiskapning og arbeidsplasser vært utslagsgivende for å vende tommelen opp for en vindpark i Lurøy.

– Nordland fylkeskommune skal være en utviklingsaktør. Etableringer som skaper lokal verdiskaping

i form av arbeidsplasser, inntekter til kommunen og næringsutvikling er positivt. Fylkesråden ser at

etableringen av Sleneset vindkraftverk kan bidra til en positiv utvikling for Lurøy kommune og

selve Sleneset. Fylkesråden vil videre fremheve at kommunen enstemmig har anbefalt at det gis

konsesjon, sier Hansen i sin innstilling til fylkesrådet, som altså nettopp har sluttet seg til denne.

Stiller krav

Fylkesrådet vil imidlertid at det skal stilles krav til at en utbygging gjørs så skånsom som mulig, sett i forhold til natur og miljø. At det utarbeides et program for etterundersøkelser er en forutsetning for en utbygging, påpeker fylkesrådet, som uttrykker bekymring for eventuelle negative miljøkonsekvenser som en vindkraftpark kan få.

– Det er dokumentert at tiltaket vil få negative konsekvenser for hubro og landskap. En positiv holdning til konsesjonssøknaden bør innebære en anbefaling til NVE om å stille vilkår til konsesjonen. Herunder krav om avbøtende tiltak og miljøoppfølgingsprogram for hubro, landskap og forurensing, heter det i vedtaket, hvor man gjør klart at fylkeskommunen opprettholder sin innsigelse til reguleringsplanen for prosjektet inntil forslag til avbøtende tiltak og miljøoppfølgingsprogram er på plass i planene. Også en innsigelse knyttet til kulturminneloven vil bli opprettholdt inntil undersøkelsesplikten er avklart.

* Les mer om denne saken i morgendagens Rana Blad.