Den største fordelen er at den er vesentlig billigere å bygge og drifte. Ulempen er naturligvis det at den berører beboerne i sju hus på Røssvollneset, som vil måtte flytte dersom dette alternativet blir valgt, sier prosjektleder for E6 Helgeland i Statens vegvesen, Bård Nyland.

Alternativ 1 innebærer at en tar av fra dagens E6-trasé ved Fallheia, går gjennom ei skjæring og en tunnel, før veien igjen kommer ut i dagen og krysser Langvassåga litt lengre opp enn dagens bru, før veien går videre østover i skråningen oppafor Røssvoll.

Det nye alternativet følger derimot dagens E6-trasé over Reinforsheia, skjærer rett over krysningspunktet mellom Ranelva og Langvassåga, med ei bru uten fundament i elva, og kommer i land på Røssvollneset. Her vil traseen komme i konflikt med sju eksisterende bolighus, før veien igjen følger den allerede kjente traseen for ny E6 østover i skråningen ovenfor Røssvoll.

Opp til kommunepolitikerne

Statens vegvesen varslet nylig de berørte beboerne på Røssvoll.

Det nye traséalternativet innebærer at det opprinnelige planområdet for E6 utvides. Vegvesenet har gitt frist til 8. juli for å komme med uttalelse.

Prosjektleder Nyland og planleggingsleder Børge S. Johnsen, sier at beslutning om trasévalg til syvende og sist vil bli opp til kommunepolitikerne å avgjøre. Før så kan skje er det imidlertid ennå mye som må avklares.

Isgang og kvalitet på grunnen

Både for alternativ 1 og 2 må vi få avklart om de er praktisk realiserbare. Derfor gjøres det både geologiske og hydrologiske undersøkelser. Aktuelle problemstillinger er isgang og flom i elva og grunnens beskaffenhet både i fjell og der bruspenn skal innfestes i grunnen, sier Johnsen.

Prosjektleder Nyland er også opptatt av å presisere at selv med realisering av alternativ 2 vil beboerne på Reinforsheia fortsatt ha direkteforbindelse til Røssvoll via den gamle E6 og brua.

Innløsing av hus

Alternativ 2 innebærer altså at traseen kommer i konflikt med sju hus.

Det betyr konkret at husene må innløses og beboerne som må flytte fra dem kompenseres. Vårt mål i slike tilfeller er at menneskene skal komme økonomisk skadesløst fra det å måtte flytte og finne seg ny bolig, sier Nyland.

Han opplyser at Vegvesenet i så måte har plikt til å betale for de berørtes juridiske bistand.

Erfaringsvis kommer en oftest til minnelige løsninger, før saken havner i rettssystemet, sier Nyland og Johnsen.

De opplyser at en håper å ha reguleringsplanen med valgt traséalternativ skal være politisk vedtatt neste vår, og at anleggsstart tidligst kan være aktuelt i 2013.

Bidra med informasjon

Vegvesenets planfolk er forberedt på reaksjoner når dette andre alternativet lanseres.

Vi er imidlertid forpliktet til å beregne også et alternativ som ikke går i tunnel, når dette er mulig.

Om det skulle bli dette alternativet som blir politisk valgt, er det viktig for oss at det blir løst overfor beboerne på en OK måte.

Vi ønsker å bidra med så mye informasjon som mulig gjennom prosessen til de involverte, sier Johnsen og Nyland.