Dagens E6-bru over Langvassåga er en kjent flaskehals. Derfor er en ny trasé forbi Reinforshei og Røssvoll ønskelig. Det første alternativet Statens vegvesen lanserte, innebærer at en tar av fra dagens E6-trasé ved Fallheia, går gjennom ei skjæring og en tunnel, før veien igjen kommer ut i dagen og krysser Langvassåga litt lengre opp enn dagens bru, før veien går videre østover i skråningen oppafor Røssvoll.

I vår lanserte de et annet alternativ - uten tunnel, og billigere å bygge og drifte. Dette alternativet vil medføre at sju bolighus må rives. Skonseng og Røssvolls bygdelag fryktet at det nye alternativet ville splitte bygda - ei bygd som hadde stått samlet om det første alternativet.

Nå får de støtte fra Rana Senterparti, som vil ha alternativ 1.

- Rana Senterparti støtter Skonseng og Røssvoll Bøgdalags syn på trasévalg E6, for strekningen Fallheia -Sandheia, alternativ 1. Dette trasévalget innebærer tunnel forbi Reinforsheia. Alternativet gir samtidig gode muligheter, for å unngå nedbygging av viktige matjordsarealer i bygda. Alternativ 1 framstår som det klart beste alternativ for E 6 gjennom bygda, skriver Johan Petter Røssvoll i et innlegg postet av partikollega Eldbjørg Fagerjord på Rana Blads valgside.

Senterpartiet har også sitt å si om standard på utbedringene av E6 i Dunderlandsdalen.