Les konklusjonen til ressursgruppa samt hele den endelige rapporten på 106 sider

DEL

Helgelandssykehuset har publisert hele den endelige rapporten til ressursgruppa på sine sider. Hele rapporten kan du lese her.

I sammendraget, som oppsummerer konklusjonen og vektingen ressursgruppa har lagt til grunn for sin endelige rapport, kan du lese følgende:

I arbeidet med Helgelandssykehuset 2025 er ressursgruppen bedt om å gi råd i valg av to alternative sykehusstrukturer og lokaliseringer som sammen med 0-alternativet kan utredes videre gjennom konseptfasen. Gruppen er bedt om å bruke sin samlede kompetanse og erfaring fra andre sykehusprosjekter og primært legge til grunn de utredninger som allerede er utført i Helgelandssykehuset.

Innen medisinen er det en rask kunnskapsutvikling som gir behov for å lære nye teknikker og behandlingsmetoder. Informasjonsteknologiens raske utvikling skaper muligheter for nye arbeidsmetoder som gir økt mulighet for bedre kvalitet i utredning, behandling og observasjon. Helgelandssykehuset må bygge en struktur for fremtiden som tar inn over seg disse utviklingstrekkene. I tillegg står Helgelandssykehuset overfor spesielt store rekrutteringsutfordringer. Hensynet til rekruttering veier derfor tungt i arbeidet med å skape god pasientbehandling. Ressursgruppens råd et at Helgelandssykehuset står best rustet til å møte denne fremtiden dersom sykehusaktiviteten samles i ett stort akuttsykehus.

Tettstedene i kommunene Hemnes og Leirfjord har etter ressursgruppens vurdering ikke de nødvendige kvaliteter som er nødvendige for å sikre rekrutteringen i fremtiden. Ressursgruppen vil derfor fraråde at det store akuttsykehuset lokaliseres til disse stedene.

I vurderingen av Mo i Rana som stedet for det store akuttsykehuset, legger ressursgruppen avgjørende vekt på følgende forhold; byen fremstår som det mest attraktive alternativet når det gjelder muligheten til å rekruttere personell (hovedsakelig som en følge av at Mo i Rana er vesentlig større enn de andre byene), plasseringen gjør at den største andelen av befolkningen når sykehus innen en time etter en akutt skade/sykdom, Rana kommune har hatt og forventes å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling og sist men ikke minst, fordelen med en etablering nær det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimsperioden frem til nytt sykehus står ferdig og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.

Utfordringen med en slik plassering er at øyene/kommunene rundt Brønnøysund får lang vei til det store akuttsykehuset. Ressursgruppen legger derfor vekt på at DMS Brønnøysund og de foreslåtte DMS Sandnessjøen og DMS Mosjøen må få en bredde i tilbudet som gjør at brorparten av befolkningens behov for polikliniske og dagmedisinske kontakter med spesialisthelsetjenesten, dekkes lokalt. I akutte situasjoner må Brønnøysunds samlede prehospitale ressurser (bilambulanse, båtambulanse, legehelikopter, legebil, redningshelikopter) utnyttes på en god måte. Ressursgruppen har vektlagt etableringen av ett stort akuttsykehus som et faglig robust kraftsentrum, og utviklingen av en kompetent og velutstyrt prehospital tjeneste, som kanskje de viktigste faktorene i oppbyggingen av en fremtidig og likeverdig spesialisthelsetjeneste på Helgeland.

En annen utfordring ved plassering av et stort akuttsykehus i Mo i Rana kan bli at innbyggerne sør på Helgeland velger å reise sørover til Namsos for undersøkelse og behandling. Igjen blir bredden i tilbudet ved DMS Brønnøysund og de foreslåtte DMSene i Sandnessjøen og Mosjøen viktig for å demme opp for en slik mulig utvikling. Når det gjelder planlagte innleggelser, må Helgelandssykehuset sørge for at eget tilbud i det store akuttsykehuset holder så høy faglig standard at eget sykehus velges på grunn av kvaliteten.

Som et annet alternativ for konseptfasen anbefaler ressursgruppen at en plassering av stort akuttsykehus i Sandnessjøen tas med. I avveiningen mellom Sandnessjøen og Mosjøen har ressursgruppen lagt avgjørende vekt på fordelen med en etablering nær det største og bredeste fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimsperioden frem til nytt sykehus står ferdig og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. 54

Ressursgruppen foreslår at en plassering av et stort akuttsykehus i enten Mo i Rana eller Sandnessjøen legges til grunn i det videre planarbeidet i Helgelandssykehuset. I valget mellom disse alternativene er ressursgruppens flertalls samlede vurdering at forholdene ligger best til rette for en slik etablering i Mo i Rana. Det erkjennes at plasseringen gir utfordringer, men disse vurderes som håndterbare (kfr kap 6.2.3). Ressursgruppemedlem Liv Haugen vekter disse utfordringene tyngre enn flertallet og faller derfor ned på en anbefaling om plassering av det store akuttsykehuset i Sandnessjøen.

Anbefalingen om å samle all sykehusvirksomheten i ett stort akuttsykehus betyr at mange av innbyggerne på Helgeland får lange reiseveier til sykehuset. Ressursgruppen tilråder derfor at Helgelandssykehuset i nært samarbeid med vertskommunene etablerer distriktsmedisinske sentre på de stedene som ikke lenger skal ha sykehus. Det vil i dette samarbeidet være viktig å utnytte nye teknologisk muligheter for diagnostikk, behandling og samhandling.

Samtidig forutsetter ressursgruppen at kapasitet og kompetanse i det prehospitale apparatet bygges opp og tilpasses den nye sykehusstrukturen og den raske medisinske og teknologiske utvikling som skjer på det prehospitale området. Samarbeidet mellom aktører i prehospitale tjenester og legevakt/fastleger må fortsatt utvikles videre slik at diagnose kan stilles så tidlig som mulig og behandling påbegynnes før/under transport.

Artikkeltags