Alternativ 2 innebærer nybygg på tomta Kvernåsen i Alstahaug kommune, areal 31 800 kvm. Det innebærer også tilbygg, ombygging, oppgradering og omstrukturering ved dagens sykehusbygg i Mo i Rana, med 3 600 kvm tilbygg og oppgradering av 14 600 kvm. Det totale arealet på Mo er 24 400 kvm. I Mosjøen innebærer det ombygging, oppgradering og omstrukturering ved dagens sykehusbygg, med oppgradering av 8 800 kvm, av et totalt areal på 11 600 kvm.

I sakspapirene til Helgelandssykehuset inviteres styret til å vedta alternativ 3. For Mo i Rana og Mosjøen er forslagene de samme i alle alternativene, men for Sandnessjøen innebærer dette alternativet nytt tilbygg og ombygging, oppgradering og omstrukturering av eksisterende sykehusbygg. Dette mener vi er et uheldig valg for alle brukere av hovedsykehuset, økonomisk ufornuftig på lang sikt, generelt lite fremtidsrettet og ikke i tråd med vedtak og intensjoner.

Vedtaket

I sak 115-2019 vedtok styret i Helgelandssykehuset:

2. Styret gir sin tilslutning til alternativ 2 a (2), dvs. stort akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn.

3. DMS etableres i Brønnøysund og Mo i Rana.

Nordland fylkesting vedtok i sak 194/2019 blant annet:

1. Fylkestinget i Nordland mener det må det legges avgjørende vekt på å gi befolkningen på hele Helgeland et trygt og fremtidsrettet helsetilbud når vedtak om ny sykehusstruktur skal fattes. Dette innbefatter et godt fødselstilbud og tjenester innen psykiatri og rus.

2. Styret i Helgelandssykehuset behandlet sak 115/2019: Helgelandssykehuset 2025 – Anbefaling om struktur og lokalisering i møtet 28.11.2019. Flertallet vedtok modell 2a (2), stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

3. Fylkestinget legger styrets vedtak til grunn, og vil i tillegg understreke viktigheten av at det må være et akuttsykehus i Mo i Rana. Fylkesrådet vil samtidig be om at det ortopediske miljøet videreutvikles ved dette akuttsykehuset.

4. Fylkestinget ber om at det er fødetilbud ved begge sykehus.

I foretaksmøte i Helse Nord RHF i januar 2020 vedtok daværende helseminister Bent Høie følgende, i tråd med Helse Nords eget vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen.

2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på modellen med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger:

a) Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med følgende funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).

c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt.

Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen.

3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen.

I oktober 2021 vedtok Nordland fylkesting en enstemmig uttalelse om at et nytt hovedsykehus på Helgeland må tilrettelegges slik at de nye redningshelikoptrene, SAR Queen, kan lande ved selve sykehuset. Dette er ikke mulig ved dagens eksisterende sykehusbygg i Sandnessjøen, men vil bli ivaretatt ved et nybygg. Det er ikke akseptabelt å måtte lande med akuttpasienter på en flyplass flere kilometer unna sykehuset.

Helgelandssykehusets hovedsykehus må bygges fra grunnen av, slik det gjøres andre steder i landet. Det vil være uforsvarlig å drifte et hovedsykehus under en omfattende ombyggingsprosess, for både pasienter, pårørende og ansatte.

Det er heller ikke fremtidsrettet med tanke på at man forventer et moderne, bærekraftig hovedsykehus som skal tjene befolkningen i mange tiår, og det vil ikke gi de beste varige løsningene verken teknisk, driftsmessig eller økonomisk.

Tomta er allerede svært trang, og med tilbygg til dagens bygningsmasse blir det både uholdbart trangt, det blir ikke rom for fremtidige utvidelser, og ikke plass for redningshelikopter.

Sykehusprosesser tar lang tid, så også på Helgeland. Når vi nå nærmer oss en løsning basert på fattede vedtak, er det innlysende at et nytt hovedsykehus også på Helgeland, Nordland, må være et nytt og hensiktsmessig bygg der redningshelikopter kan lande.

Av Ola Smeplass, Politisk nestleder Nordland Senterparti og Kari Anne Bøkestad Andreassen, Fylkesordfører i Nordland for Senterpartiet