Fra gammelt av har det alltid vært ferdsel mellom Rana og Sverige. Et kart tegnet av Aron Normann i 1742 viser en sti som gikk fra Mo til Umbukta. Mellomriksveien fra Mo til Umbukta over Umskardet hadde vært planlagt i mange år, men på grunn av dårlig økonomi gikk det sakte med byggingen.

I 1879 ble veien imidlertid ferdig som vintervei og i 1891 kunne den også brukes som sommervei. På norsk side var veien ført fram nesten til grensen, lenge før svenskene ble ferdig på sin side. Først i 1930-årene tok svenskene fatt på å bygge det siste stykket fra Umfors og vestover til grensen. Den 13. august 1939 ble mellomriksveien åpnet ved en høytidelighet og på grensen var det ca. 7.000 mennesker til stede.

Veien over Umskardet hadde stor betydning for handelen mellom Sverige og Mo, enten den foregikk til fots, med hest og slede eller med bil. Det var aldri snakk om at denne ferdselsåren var til hinder for reindrifta. Svært lite rein var å se i området på Umskardet. Først de senere åra etter at samene etablerte seg stort i Tverrvatnet, ble det satt opp gjerder som av og til ble brukt til bl.a. samling av rein.

Umskardet har alltid vært et yndet friluftsområde for befolkningen i Rana, spesielt etter at den «nye» veien ble bygget. Her ble det bygget en sidevei ned til Umskardtjønna spesielt med tanke på adkomst for funksjonshemmede. Statskog satte opp bygg for grilling og toalett nært tjønna og det ble en trivelig plass for familier med små barn. Lettvint å komme til for både fisking og friluftsliv i sin alminnelighet. Umskardet er også mye brukt til skigåing. Spesielt sent på høsten/tidlig på vinteren da det er lett å bruke veien som underlag for skiløyper. Terrenget utenfor veien blir umulig å bruke når det er lite snø.

Så er det dette med sikkerhet.

Erfaringsmessig vet vi at det av og til vil skje noe uforutsett i tunneler som f.eks. steinras eller at tunnelen må stenges p.g.a. vedlikehold. Det er i dag stor trafikk gjennom Umskarstunnelen og spesielt laksetransporten fra Helgelandskysten til Øst-Europa vil bli skadelidende dersom det blir lengre stenging av tunnelen.

Laks er en ferskvare som ikke tåler lange transportveier på grunn av forringing av kvaliteten og en omkjøring via andre veier vil nettopp bli konsekvensen av en stengt tunnel. Den oppdaterte konsekvensutredningen for reindriften lanserer også at det kan lages en ny anleggsvei direkte innover fra Umbukta, sør for Kufjellet og knytte seg på dagens anleggsvei ved Storlangtjønna.

Området det her er snakk om er et av de få områder som i dag ikke er berørt av oppdemmingen av Akersvatnet. Mørntjønna er den eneste av de tidligere Boktatjønnene som ikke Akersvatnet når. Området fra Umbukta via Vesterlia, Mørntjønna og Langtjønnlia var i sin tid et viktig slåtteland for oppsitterne i Umbukta fjellstue og har således både historisk og kulturell verdi.

Jeg forstår heller ikke hensikten med å «ødelegge» dette området for reinen. Etter min erfaring gjennom mange tiår er dette området et yndet beiteområde for reinen både på vår og høst. Reinen går da ikke over Umskardet, men i liene fra Umbukta over Steinhagen mot Rundfjellet.

I sin tid sa statsminister Jens Stoltenberg i en nyttårstale at tiden for nye utbygginger i fjellheimen i urørt natur med nye veier etc. skulle begrenses/minimeres. I den oppdaterte konsekvensutredningen fastslås det også at: «Det er ikke plass for flere inngrep».

Min henstilling til de som skal drøfte og iverksette vedtak i forbindelse med rapporten:

1. Det er to veier over Umskardet, en gammel og en nyere som delvis er asfaltert.
Behold begge disse veiene slik det er i dag uten videre inngrep.

2. På den delvis asfalterte veien går reinen i dag og slikker i seg salt og veien er øyensynlig ikke til noe hinder for et eventuelt trekk.
Det må vel også være en fordel for de som skal samle reinen på Umskardet å ha lettvint adkomst for frakting av utstyr.

3. Området er lagt til rette for funksjonshemmede og er også ettertraktet av barnefamilier.
Brukes mye av lokalbefolkningen både sommer og vinter.

4. Sikkerhetsmessig er det også viktig å ha en reservevei over Umskardet i tilfelle stenging av tunnelen.

5. Skrinlegg eventuelle planer om ny anleggsvei fra Umbukta gjennom urørt terreng til Storlangtjønna.

Snorre Petersen