Rødøy kommune er i oppstartsfasen på et omstillingsprosjekt som har fått navnet Omstilling Rødøy 2025.

Målet er å gjøre Rødøy kommune i bedre stand til å møte muligheter og utfordringer, i forhold til negativ befolkningsutvikling, krevende økonomiske rammebetingelser og høyere krav til tjenestetilbud.

Prosjektgruppa skal bestå av formannskapet, rådmann og eventuelt andre fra administrasjonen og politikere. Disse har laget mandat til prosjektet, og skal godkjennes av kommunestyret 24. februar.

I sakspapirene står det at konsulentfirma leies inn for å se på kommunens drift og mulig endringer som kan gi potensielle innsparinger, men:

«Kommunestyret ber om at det etterstrebes å beholde strukturen vi har i dag, med desentralisert skole og to omsorgssentre.»

En samfunnsbåt ønskes også i den forbindelse utredet. Samfunnsbåten skal kunne benyttes til hjemmetjenester, tekniske tjenester og eventuelt andre kommunale tjenester.

Det settes av til sammen én million kroner til Omstilling Rødøy 2025.

– Prosjektet har som delmål å tiltrekke oss ny arbeidskraft og øke antall arbeidsplasser, redusere årlige driftskostnader i økonomiplanperioden med minimum 4 millioner kroner og utrede potensialet i en samfunnsbåt for å dekke høyere krav til tjenestetilbud.

Prosjektet skal også identifisere tiltak som skal bidra til at Rødøy kommune blir mer effektiv, tillitsskapende og bærekraftig.