Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) har søkt Rødøy kommune om et større økonomisk bidrag i form av tilskudd til etablering av flyplass ved Hauan i Rana kommune.

I saken som skal behandles i kommunestyret torsdag 24. februar, redegjør rådmann Kitt Grønningsæter for at Rana kommune har gitt et tilskudd tilsvarende 17.300 kroner per innbygger.

– Dette ville utgjøre ca. 20 millioner kroner for Rødøy, basert på 1.156 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal 2021. De søker imidlertid om et «størst mulig» tilskudd fra Rødøy kommune.

Positive ringvirkninger

PLU ber om behandling av søknaden innen februar, med anmodning om utbetaling i løpet av mars.

– En ny storflyplass i Rana vil kunne få positive ringvirkninger for Rødøy kommune, vårt næringsliv og våre innbyggere. Det jobbes også med ny flyplass i Bodø, som på samme måte vil kunne gi positive ringvirkninger for Rødøy. Her har det så vidt oss bekjent ikke vært forutsatt medfinansiering fra nabokommuner og næringsliv, på samme måte som i Rana, skriver rådmannen.

I perspektivanalysen og budsjett og økonomiplan for 2022-2025, går det fram at Rødøy kommune er i en særdeles krevende situasjon som skyldes utviklingen i folketall over tid, synkende barnekull og flere eldre.

– Rødøy kommune styrer mot store årlige underskudd i fireårsperioden. I tillegg til å bruke opp alle ekstra inntekter kommunen har får kraftinntekter og havbruksfond, legger budsjett og økonomiplan opp til å bruke store deler av disposisjonsfondet som er bygget opp. Kommunestyret har derfor blant annet vedtatt å gjennomføre et prosjekt, som har som mål å gjøre innsparinger i driften.

Kraftfond

Rødøy kommune har også to kraftfond, Melfjord-fondet og Smibelg-Storåvatn-fondet. Av vedtektene går det fram at formålet er å fremme etablering av ny lønnsom næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter i kommunen. Fondsmidlene kan også «brukes til (kommunale) infrastrukturtiltak» som kommer flere næringsvirksomheter til gode.

Saldo ved utgangen av 2021 på Melfjord-fondet var 960.000 kroner, og Smibelg-Storåvatn-fondet 5.818.000 kroner.

Melfjordfondet har vært brukt til å dekke blant annet næringskonsulent, som også i kommende år er forutsatt dekket av næringsfond, kr 350.000 årlig. Det er ikke andre fond som kan dekke dette.

– Tilskuddet det søkes om kan oppfattes som opp til 20 millioner kroner, som ville tilsvare det beløpet vertskommunen har ytt i tilskudd, i forhold til innbyggertall. Rødøy vil også få positive effekter av etableringen. Samtidig vil ikke effektene være like høye som i vertskommunen, eller til kommuner i dagpendleravstand. Den relative andelen bør derfor vurderes, om en skal gi tilskudd.

Rådmannen legger fram saken uten å ta stilling til om det skal gis støtte, eller med hvilke beløp. Dersom det skal gis støtte, må det også bestemmes til hvilke vilkår, og hvordan det skal finansieres.

Saken behandles av Rødøy-politikerne 24. februar.