Det er i en pressemelding mandag ettermiddag Nordland politidistrikt melder at Nordland politidistrikt har gjort en ny vurdering av den mye omtalte oppfordringen til nekt av bruk av såkalte colors fra det politiet omtaler som «det kriminelle MC-miljøet».

Dette skjer etter at advokat John Christian Elden på vegne av sin klient, Payback Norge, sendte brev der han bestred politiets rett til å innføre colors-nekt.

I pressemeldingen fra Nordland politidistrikt heter det at «Nordland politidistrikt har etter en vurdering kommet til at advokat Elden har rett: Et generelt forbud mot colors i det offentlige rom og hos offentlige instanser mangler lovmessig hjemmel, og kan ikke vedtas».

Videre skriver politiet følgende:

«Politiet ber likevel kommunene om å erklære de kriminelle MC-miljøene uønsket, samt oppfordrer næringsdrivende og private aktører til å innføre colors-nekt.».

Det vil altså si at politiet fortsatt ønsker en colors-nekt, men at de nå ber kommunene og private aktører om å innføre dette på eget initiativ. Videre beklager politiet sin opprinnelige formulering i det første brevet datert 9. mai, og at dette ble utformet i strid med gjeldende rett.

Politiet understreker deretter at det ikke har vært deres intensjon at borgere skal utestenges fra det offentlige tjenestetilbud og sier at de vil ta steg for å rydde opp i dette overfor kommunene i Nordland.

Imidlertid så oppfordrer politiet fortsatt private aktører som utesteder til å stenge ute borgere som har colors på seg - og understreker at politiet kan komme med denne oppfordringen uten å gå utover sitt mandat. Politiet understreker videre at de også kan medvirke for eksempel i form av å fjerne personer som private aktører, som utesteder, ønsker å erklære uønsket.

Les hele pressemeldingen:

«Etter at politiet i Nordland sendte ut brev til kommunene med oppfordring til colors-nekt, har det oppstått en debatt om hvorvidt kommunene eller annen offentlig myndighet har hjemmel for å vedta dette. Nordland politidistrikt har blant annet mottatt brev fra advokat Elden som representerer organisasjonen Payback Norge – en sammenslutning av MC-klubber. I brevet bestrides det at kommunene kan innføre colors-nekt i offentlige bygg mv. Nordland politidistrikt har etter en vurdering kommet til at advokat Elden har rett: Et generelt forbud mot colors i det offentlige rom og hos offentlige instanser mangler lovmessig hjemmel, og kan ikke vedtas. Politiet ber likevel kommunene om å erklære de kriminelle MC-miljøene uønsket, samt oppfordrer næringsdrivende og private aktører til å innføre colors-nekt.

Politiets trusselvurdering for 2022 antar at aktiviteten til de kriminelle MC-miljøene er forventet å øke, og at klubbene vil fortsette med nyetablering og rekruttering. Politiets hovedstrategi er å forebygge kriminalitet, og arbeidet med å hindre ekspansjon av det kriminelle 1%-miljøet er en viktig og naturlig del av dette. Dette er MC-klubber med medlemmer som er kjent for narkotika, vold, trusler og torpedovirksomhet.

Politiets brev av 9. mai 2022 til alle kommunene i Nordland politidistrikt var ment å være en invitasjon og oppfordring til å bidra i arbeidet med å hindre at de kriminelle MC-miljøene skulle få ytterligere og nytt fotfeste i politidistriktet. Vårt ønske er at alle kommunene og private aktører tar et klart verdistandpunkt i dette arbeidet, og at kommunene erklærer kriminelle MC-miljø uønsket i egen kommune. På denne måten vil storsamfunnet klart markere avstand fra de holdninger og den aktivitet som disse miljøene står for. Dette vil ha stor symbolverdi utad, og markerer at man ikke aksepterer de verdier som disse miljøene representerer. Nordland fylkeskommune tok allerede for ti år siden et klart standpunkt mot de kriminelle MC-miljøene og flere kommuner har gjort det samme i ettertid. Politiet så imidlertid at ikke alle kommunene hadde tatt noe standpunkt i saken, og vi adresserte derfor på ny oppfordringen vår til kommunene.

Nordland politidistrikt er enig i advokat Eldens vurdering at det er ikke lovmessig grunnlag for å innføre et colors-forbud i offentlige bygg mv. Vi beklager at vår oppfordring til kommunene ble utformet i strid med gjeldende rett. Det er ikke, og har heller ikke vært, politiets intensjon at borgerne - uansett tilhørighet - skal utestenges fra offentlige tjenestetilbud. Vi vil derfor ta initiativ ovenfor kommunene i Nordland for å få ryddet opp i eventuelle uklarheter knyttet til forståelsen av dette. Imidlertid vil vi fortsatt jobbe for at kommunene tar klart avstand fra kriminelle MC-miljø.

Private aktører kan derimot selv stille krav til hva de aksepterer av bekledning i sine lokaler, og hvilken dresskode som anses akseptabel. En oppfordring om at private i sin regi innfører colors-nekt for de kriminelle MC-gjengene på sitt private område ligger selvfølgelig innenfor hva politiet kan gjøre. Det er også klart at politiet kan medvirke til at personer som private aktører erklærer uønsket fra sine lokaler faktisk blir fjernet med politiets bistand.»

Les mer om saken: