Tidligere i dag (mandag) gikk opposisjonen i fylket ut og kritiserte posisjonen for å ha gjort et dårlig arbeid når det gjelder nytt fergekart på Helgeland. Frp og Høyre foreslo at saken ble utsatt, men dette ble nedstemt mot 18 stemmer.

Bare noen timer senere meldte Ap, Sp, Sv og Krf selv om en pressekonferanse. Der kunne de melde at de har snudd på enkelte områder når det gjelder Helgeland.

– Det legges videre opp til at Helgelandspendelen anløper Stokkvågen i tillegg til anløpsstedene som omtalt i saken. Dette delfinansieres ved at Nex1 anløper Stokkvågen i stedet for Onøy. Når det gjelder endringer i fergeanløp som Nesna-Levang, så må det nå tas initiativ til tett dialog med berørte kommuner for å finne best mulig løsninger lokalt, sier gruppeleder Marius M. Jøsevold (SV).

Handling

Bjørnar Skjæran (Ap), sa det var viktig å få landet denne saken nå.

– Vi synes det er viktig å bli ferdig med denne saken og derfor må vi få landet den nå. Målsettingen til fylkeskommunen er å få på plass et kraftig tilbud og med dette så kommer vi i gang med en flåtefornyelse som er påkrevd. Det har vært en lang prosess, men vi føler at dette blir en løsning som er god for alle, på tross av nedtaket som fylket får fra den sittende regjering, sier Skjæran.

På spørsmål fra salen om hva som skjer med Selvær kunne ikke Skjæran komme med godt nytt.

– Vi har ikke foreslått endringer når det gjelder Selvær, sa Skjæran.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

1. Fylkestinget ber fylkesrådet om å gjennomføre endringer i hurtigbåt- og fylkesvegferjetilbudet som skissert i saksforelegget. Dette omfatter justering av eksisterende ruter samt opprettelse og nedlegging av ruter.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre tiltakene i tråd med beskrivelsene i saken og innarbeide de økonomiske konsekvensene av endringene i økonomiplan og budsjett.

Tilleggsforslag fra partigruppene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti i Nordland Fylkesting. Posisjonen.

3. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre dette med følgende endringer:

  1. Det gis helårstilbud i Nex2 Svolvær – Bodø – Svolvær med ankomst Bodø som skissert i saken. Det etableres en tur midt på dagen Bodø – Skutvik – Bodø i korrespondanse med ferja Skutvik – Skrova – Svolvær i 3 mnd. om sommeren. Det gis et lørdagstilbud i 3 mnd. om sommeren. I vinterperioden (9 mnd.) kjøres det 2 t/r Bodø - Helnessund på dagtid, hvorav fredag er den ene. Hurtigbåttakstene til Skrova og Svolvær fastsettes etter utkjørt distanse.
  2. Helgelandspendelen anløper Stokkvågen i tillegg til anløpsstedene som omtalt i saken. Dette delfinansieres ved at Nex1 anløper Stokkvågen i stedet for Onøy. Avgangstidene fra Sandnessjøen og Bodø blir om lag som skissert i saken.
  3. Fylkestinget ber fylkesrådet raskt gå i aktiv dialog med kommunene for å bidra til at kommunen kan organisere nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. for de fastboende på veiløse steder som mister rutetilbudet. Tilbudet som etableres vil ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene. Dette omfatter også Sauren, som får et tilbud for persontransport med hurtigbåtruta Rørøy - Brønnøysund. Behovet for enkelte transporter av kjøretøyer skal vurderes i dialog med kommunen. Det beskrevne tilbudet til Aldra og eventuelle utfordringer knyttet til arbeidsreiser drøftes i dialog med kommunen.
  4. For noen ferjestrekninger legges det opp til noe redusert åpningstid. Fylkestinget ber fylkesrådet føre en dialog med kommunene om den endelige løsningen og om alternative ruteendringer som kan gi samme økonomiske effekt.
  5. Fylkestinget legger til grunn at det etableres en god rabattordning/ periodekort for pendlere på ruta Kjeldebotn – Evenes.
  6. Fylkestinget ber fylkesrådet opprettholde Selsøyvik og Gjerøy som anløpssteder for Nex1. Nordværnes nedlegges.