(FriFagbevegelse.no) Den offentlige støtten til tannbehandling blir kuttet med 51,7 millioner kroner i 2019. Det går fram av regjeringens forslag til statsbudsjett.

Totalt har regjeringen kuttet 380 millioner kroner til tannhelse over fem år. Samtidig har stadig flere fått tilbud om støtte, slik at de totale utbetalingene øker.

Støtten til kliniske undersøkelser og røntgenundersøkelser skal reduseres med 5 prosent i 2019, noe som til sammen tilsvarer rundt 13,1 millioner kroner.

I tillegg foreslås det å fjerne en tilleggstakst ved kontroller ved tannregulering, noe som tilsvarer 25 millioner kroner.

Regjeringen gir derimot mer penger til dem med tannlegeskrekk, såkalt odontofobi. Det fylkeskommunale tilbudet til pasienter med odontofobi styrkes med 10 millioner kroner.

Står på stedet hvil

De statlige takstene for støtte til tannlege foreslås økt med 1,7 prosent neste år, det samme tallet som for 2018. Tallet er lavere enn forventet prisvekst. Det innebærer en innsparing for folketrygden på 23,6 millioner kroner, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det betyr at statens tilskudd til tannbehandling vil øke mindre enn tannlegenes prisøkning neste år.

Dette er femte år på rad regjeringen sparer på tannhelse ved at de statlige satsene ikke øker like raskt som prisene.

I de tre første årene med Solberg-regjeringen sto støtten på stedet hvil, samtidig som tannlegene økte sine priser med nesten åtte prosent. For 2018 ble støtten økt med 1,7 prosent, godt under prisveksten på 2,7 prosent.

Dyrere undersøkelser

Takstbeløpene for stønad til kliniske og radiologiske undersøkelser har de siste årene økt betydelig mer enn økningen i antall personer som får stønad.

Regjeringen har totalt kuttet 380 millioner i tannhelse-støtte de siste fem årene, ved at satsene har stått stille og støtten har blitt kuttet til enkelte formål.


Tallene for 2013-2018 kom fram i et svar helseminister Bent Høie sendte på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

Samtidig har de totale statlige utgiftene til tannhelse økt betydelig under Solberg-regjeringa, fordi flere får statlig støtte til hele eller deler av tannbehandlingen sin.

Det betyr at flere har fått støtte, men støtten dekker en stadig mindre andel av folks tannlegeregning.

Ikke kutt i tannregulering

Regjeringen varslet i august at den vurderer å kutte deler av støtten til tannregulering. Det gjaldt dem som havnet i kategori C, med «klart behov» for tannregulering.

Regjeringen skriver i budsjettet at den utsetter avgjørelsen om å kutte i støtten til tannregulering, til etter at prioriteringsutvalget er klart med sine anbefalinger.

Status for tannhelse:

Faktisk.no hadde en gjennomgang av status for statens satsing på tannhelse før årets budsjett, og kom fram til følgende for perioden 2014-2018:

• Regjeringen har i statsbudsjettet kuttet over 300 millioner til tannhelse-støtte de fire siste årene.
• Anslagsvis 254 millioner har blitt spart ved at takstene ikke har blitt prisjustert. 75 millioner har blitt flyttet fra tannhelse til andre budsjettposter.
• Samtidig har utbetalingen av stønad økt med 481 millioner kroner, slik helseministeren viser til.
• Dette skyldes at antall personer som har fått stønad har økt med 26 prosent.

Fakta om statsbudsjettet:

Skatter og avgifter
 • Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å kutte skatten på alminnelig inntekt fra 23 til 22 prosent for personer og selskaper.
 • Regjeringen vil senke maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020, og innføre en bestemmelse om at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av boligens verdi.
 • Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften endres i forslaget til statsbudsjett. Avgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men beholdes for saft og brus.
 • Fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes i statsbudsjettet.
 • Regjeringen går inn for å kutte elavgiften med 650 millioner. Avgiften reduseres for første gang på 16 år.
 • Regjeringen går inn for å redusere flypassasjeravgiften på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men å øke den til 200 kroner på reiser utenfor Europa.
 • Avgiften på snus og skråtobakk foreslås økt med 1,9 prosent og på sigaretter, sigarer og røyketobakk med 1,5 prosent. Avgiften på brennevin foreslås økt med 1,5 prosent og på vin og øl med 1,4 prosent.
 • Avgiften på bensin foreslås økt med 1,5 prosent og på diesel med 1,6 prosent.
 • Regjeringen dropper økningen av bilavgiftene i neste års budsjett. Omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020.
 • Regjeringen foreslår gunstigere skattebetingelser på pensjonen til selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil koste staten 65 millioner kroner.
 • Tips til ansatte må fra neste år innrapporteres til skattemyndighetene på lik linje med ordinær lønn, foreslår regjeringen.
Innvandring og asyl:
 • Regjeringen foreslår 3.000 kvoteflyktninger neste år. Det innebærer en økning på 820 kvoteflyktninger i forhold til antallet i 2018.
Bistand
 • Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) og er en økning på 2,5 milliarder kroner eller 7,1 prosent fra 2018.
 • Potten til innsats mot marin forsøpling på bistandsbudsjettet økes med 250 millioner kroner.

Samferdsel

 • Regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent, som innebærer en pott på 3,7 milliarder. I tillegg settes det av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen.
 • Regjeringen har satt av 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett. InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel er blant prosjektene som får økt støtte.
 • Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene.
 • Regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner. Mesteparten skal gå til tunneler.
Helse og omsorg
 • 200 millioner kroner av veksten i kommunens frie inntekter skal øremerkes opptrappingsplan for rusfeltet og 100 millioner kroner til bedre rehabiliteringstilbud.
 • Regjeringen foreslår at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette.
 • Regjeringen setter av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.
 • Flere tiltak for å styrke fastlegeordningen: 46 millioner kroner til veiledning av studenter i allmennpraksis samt betalt tid til forberedelser for fastlegene. Dessuten 15,6 millioner kroner til å prøve ut nye modeller for utdanningsstillinger i Nord-Norge for å bedre rekrutteringen.
 • Regjeringen vil utvide meldeplikten til Statens helsetilsyn til også å gjelde alvorlige hendelser hos fastlegene, legevakta og sykehjem i kommunene og setter av 23 millioner kroner for å håndtere varslene.
 • Regjeringen vil bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud». Ombudet skal bestå av to nye årsverk, samt fem nye årsverk til styrking av de lokale ombudene knyttet til tema eldre.
 • Bare personer med cøliaki skal heretter få støtte til glutenfritt kosthold, foreslår regjeringen, som også kutter støtten til disse med nærmere 70 prosent.
 • 1,8 millioner kroner foreslås til å lage et oppslagsverk for legemidler til barn.
Forskning og utdanning
 • Regjeringen vil bevilge1,6 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og 1,5 milliarder til økt lærertetthet.
 • Regjeringen vil gi 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres ytterligere.
 • Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning (teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning).
 • Regjeringen bevilger 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i år til kampen mot mobbing. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.

Integrering

 • Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner.
 • Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere.

Forsvar og sikkerhet

 • Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet.
 • Det settes av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes.
 • Regjeringen bevilger 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret. Det betyr at totalrammen ligger på om lag 4,4 milliarder kroner i 2019.
Klima og miljø
 • Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.
 • Regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Det foreslås å øke bevilgningen med 430 millioner kroner
 • Regjeringen vil bevilge over 3 milliarder kroner til Enova. Det er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

Politi og rettsvesen

 • Regjeringen vil bevilge 50 millioner kroner til ansettelse av 180 nye politifolk.
 • 50 millioner kroner er satt av til arbeidet mot ungdoms- og gjengkriminalitet i forslaget til statsbudsjett for 2019. I tillegg videreføres politisatsingen i Oslo sør på 30 millioner og 7 millioner i Oslo indre øst. De 50 millionene fordeles på barnevernet (10 millioner), konfliktrådet (16 millioner) og politiet (24 millioner).
Kultur
 • Momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner foreslås økt med 134 millioner kroner til totalt 1,6 milliarder kroner i forslaget til neste års statsbudsjett.
 • Regjeringen øker satsingen til filmformål med 50 millioner kroner. Den største økningen går til å styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner av dette øremerkes internasjonal satsing på dataspill.
 • Regjeringen vil sette av 175 millioner kroner til bygging av den omdiskuterte kunstsiloen i Kristiansand, melder NRK.
 • Regjeringen bevilger 2,5 millioner kroner til drift av Vikersund hoppsenter.
 • Regjeringen bevilger 19 millioner kroner til et formidlingssenter ved ruinene av Clemenskirken i Trondheim.
Barn og familie
 • Regjeringen setter av til sammen 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, om lag 40 millioner går til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

Olje og energi

 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.
Arbeid og velferd
 • 22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede.
 • 125 millioner kroner settes av for å styrke gjennomføringen av Navs inkluderingsdugnad, som skal hjelpe til å få flere mennesker ut i arbeid.

(ANB-NTB)